1. Wstęp

 • Niniejsze powiadomienie o ryzyku i ostrzeżenie jest dostarczane Tobie (naszemu Klientowi i potencjalnemu Klientowi) zgodnie z Ustawą o Usługach i Działaniach Inwestycyjnych oraz o Rynkach Regulowanych z 2017 r. L.87(I)/2017 , która może być okresowo zmieniana ( „Ustawa”), które ma zastosowanie do Redpine Capital Limited („Firma”).
 • Wszyscy Klienci i potencjalni Klienci powinni uważnie przeczytać następujące powiadomienie o ryzyku i ostrzeżenia zawarte w niniejszym dokumencie, przed złożeniem aplikacji do Firmy o konto inwestycyjne i przed zaakceptowaniem usług inwestycyjnych oraz rozpoczęciem inwestycji z Firmą. Należy jednak zauważyć, że niniejszy dokument nie może i nie ujawnia ani nie wyjaśnia wszystkich rodzajów ryzyka i innych istotnych aspektów związanych z obrotem instrumentami finansowymi. Powiadomienie ma na celu ogólne wyjaśnienie charakteru ryzyka związanego z obrotem instrumentami finansowymi w sposób uczciwy i niewprowadzający w błąd.
 • Produkty i usługi Firmy przeznaczone są dla rynku docelowego klienta opisanego w poniższej Tabeli:
ProduktUsługi finansoweRynek docelowy klienta
Kontrakty na różnice cenowe. („Kontrakty CFD”) na towary, akcje, indeksy i pary walutowe (FX) itp.Przyjmowanie i przekazywanie zleceń w odniesieniu do jednego lub większej liczby instrumentów finansowych i realizacja zleceń w imieniu KlientówInwestorzy detaliczni i profesjonalni ze znajomością i doświadczeniem w branży, którzy czują się komfortowo w handlu złożonymi rynkami finansowymi i chcą inwestować pieniędze, na stratę których mogą sobie pozwolić, i wykazują wysoką tolerancję na ryzyko. Potencjalni klienci zrozumieją wpływ i ryzyko związane z obrotem depozytem zabezpieczającym, jego kluczowymi pojęciami wraz z dźwignią finansową i możliwością poniesienia strat całego zainwestowanego kapitału. Cele i potrzeby klientów to handel spekulacyjny z krótkoterminowym horyzontem inwestycyjnym i bez zainteresowania nabyciem aktywów bazowych.
 • Firma może realizować zlecenia Klientów w odniesieniu do następujących Instrumentów Finansowych:
 • Kontrakty finansowe na transakcje różnicowe. („Kontrakty CFD”) na towary, akcje, indeksy i pary walutowe (FX) itp.

2. Opłaty i podatki

 • Świadczenie Usług przez Firmę na rzecz Klienta podlega opłatom, dostępnym na stronie internetowej pod adresem https://www.xbmarkets.com/legal-documents/costs-and-associated-charges/Zanim Klient zacznie inwestować lub przyjmować jakiekolwiek usługi od Firmy, powinien uzyskać szczegółowe informacje na temat wszystkich opłat, prowizji, kosztów, za które Klient będzie odpowiedzialny. Obowiązkiem Klienta jest sprawdzanie zmian w opłatach.
 • Jeżeli jakiekolwiek opłaty nie są wyrażone w wartościach pieniężnych (ale na przykład jako procent wartości umowy), Klient powinien upewnić się, że rozumie, jaka może być wysokość takich opłat.
 • Firma może zmienić swoje opłaty w dowolnym momencie, zgodnie z postanowieniami Umowy Klienta znajdującej się na stronie internetowej Firmy.
 • Istnieje ryzyko, że transakcje Klienta na jakimkolwiek instrumencie finansowym mogą podlegać opodatkowaniu i /lub jakimkolwiek innym opłatom, na przykład z powodu zmian w ustawodawstwie lub jego osobistej sytuacji. Firma nie gwarantuje, że żaden podatek i /lub żadna inna opłata skarbowa nie będzie należna. Firma nie oferuje porad podatkowych i zaleca Klientowi zasięgnięcie porady kompetentnego specjalisty podatkowego, jeśli Klient ma jakiekolwiek pytania.
 • Klient jest odpowiedzialny za wszelkie podatki i /lub inne cła, które mogą zostać naliczone w związku z jego transakcjami.
 • Należy zauważyć, że podatki mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
 • Jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące Prawo, Firma potrąci z wszelkich płatności należnych Klientowi kwoty, których odliczenia wymagają organy podatkowe zgodnie z obowiązującym Prawem.
 • Istnieje możliwość powstania innych kosztów, w tym podatków, związanych z Transakcjami przeprowadzanymi na Platformie transakcyjnej, za które odpowiada Klient i które nie są ani opłacane za naszym pośrednictwem, ani narzucane przez Firmę. Chociaż rozliczanie należnego podatku jest wyłączną i całkowitą odpowiedzialnością Klienta i bez odstępstw od tego, Klient zgadza się, aby Firma mogła odliczyć podatek, zgodnie z obowiązującym prawem, w odniesieniu do jego działalności handlowej na Platfo rmie transakcyjnej. Klient jest świadomy, że Firma ma prawo do potrącenia wszelkich kwot na Koncie Inwestycyjnym Klienta w odniesieniu do takich odliczeń podatkowych.
 • Należy zauważyć, że ceny Firmy w odniesieniu do handlu kontraktami CFD są ustalane/kwotowane zgodnie z Polityką najlepszego interesu i realizacji zleceń Firmy, która jest dostępna na stronie internetowej Firmy pod adresem https://www.xbmarkets.com/legal-documents/best -polityka-wykonania-zlecenia-odsetkowego/. Należy zauważyć, że ceny Firmy mogą różnić się od cen podanych w innych miejscach. Ceny wyświetlane na Platformie transakcyjnej Firmy odzwierciedlają ostatnią znaną cenę dostępną w chwili przed złożeniem jakiegokolwiek Zlecenia, jednak rzeczywista cena realizacji Zlecenia może się różnić, zgodnie z Polityką Działania w Najlepszym Interesie i Realizacji Zleceń Firmy oraz Umową Klienta. W związku z tym cena, którą Klient otrzymuje, otwierając lub zamykając pozycję, może nie odpowiadać bezpośrednio poziomom rynkowym w czasie rzeczywistym w momencie, w którym następuje sprzedaż CFD lub nie odzwierciedlać ceny zewnętrznych brokerów /dostawców.

3. Ryzyko osób trzecich

 • Przyjmuje się, że Firma niezwłocznie przekaże wszelkie otrzymane pieniądze Klienta na jedno lub więcej oddzielnych rachunków (określanych jako „Konta Klientów”) w wiarygodnych instytucjach finansowych (na Cyprze lub w EOG lub poza nimi), takich jak instytucja kredytowa lub banku w państwie trzecim. Firma z należytą fachowością, dbałością i starannością dokonuje wyboru instytucji finansowej zgodnie z Obowiązującymi Przepisami. Rozumie się jednak, że istnieją okoliczności pozostające poza kontrolą Firmy, w związku z czym Firma nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez Klienta w wyniku niewypłacalności lub innego analogicznego postępowania lub niepowodzenia instytucji finansowej, w której będą przechowywane pieniądze Klienta.
 • Instytucje finansowe (z punktu 3.1.), w których będą przechowywane pieniądze Klienta, mogą znajdować się na Cyprze lub w EOG lub poza nim. Rozumie się, że system prawny i regulacyjny mający zastosowanie do każdej takiej instytucji finansowej poza Cyprem lub EOG będzie inny niż na Cyprze. W związku z tym, w przypadku niewypłacalności lub innego równoważnego niepowodzenia lub postępowania tej osoby, pieniądze Klienta mogą być traktowane inaczej niż traktowanie, które miałoby zastosowanie, gdyby pieniądze były przechowywane na Oddzielnym Koncie na Cyprze.
 • Instytucje finansowe, którym Firma przekaże pieniądze Klienta (zgodnie z paragrafem 3.1.), mogą je przechowywać na rachunku zbiorczym. W związku z tym, w przypadku niewypłacalności lub innego analogicznego postępowania w stosunku do tej instytucji finansowej, Firmie przysługuje wyłącznie niezabezpieczone roszczenie wobec instytucji finansowej w imieniu Klienta, a Klient będzie narażony na ryzyko, że pieniądze otrzymane przez Firmę od instytucji finansowej jest niewystarczające do zaspokojenia roszczeń Klienta. Ogólnie rzecz ujmując, rachunki prowadzone w instytucjach, w tym rachunki zbiorcze, wiążą się z różnymi rodzajami ryzyka, w tym z potencjalnym ryzykiem traktowania jako jeden (1) rachunek w przypadku niewywiązania się ze zobowiązań przez instytucję finansową, w której przechowywane są środki. W takich okolicznościach dowolny obowiązujący system gwarantowania depozytów może zostać zastosowany bez uwzględnienia Klienta jako ostatecznego beneficjenta rzeczywistego Rachunku Zbiorczego. Ponadto w takim przypadku mogą zostać podjęte środki naprawcze, w tym bail-in środków Klienta.
 • Rozumie się, że Firma nie wykonuje zleceń Klienta w Instrumentach Finansowych na własny rachunek, jako zleceniodawca wobec Klienta. Firma wykorzystuje strony trzecie jako Systemy Realizacji. Firma przekazuje Zlecenia Klientów lub organizuje ich wykonanie ze stroną trzecią (stronami trzecimi) znanymi jako Prosty Proces („STP”), co zostało wyjaśnione w „Podsumowaniu Polityki Działania w Najlepszym Interesie i Realizacji Zleceń” dostępnej na stronie https://www. xbmarkets.com/legal-documents/best-interest-order-execution-policy/. W przypadku braku płynności Dostawcy Płynności po pomyślnym Zleceniu dla Klienta, Firma nie będzie w stanie rozliczyć transakcji dla Klienta (tj. wypłacić Klientowi różnicy z jego udanej transakcji).
 • Instrumenty finansowe lub środki finansowe klientów, które są przechowywane /deponowane u osób trzecich w krajach trzecich, mogą podlegać zabezpieczeniom, zastawom lub prawom do potrącenia. Firma, zawierając umowy ustanawiające takie zabezpieczenia, zastawy lub prawa do potrącenia, musi ujawnić te informacje Klientom, wskazując im ryzyko związane z tymi ustaleniami. Status własności takich aktywów Klienta będzie znajdować się na własnym koncie Firmy, tak aby można było wyraźnie zidentyfikować takie aktywa, n.p. w przypadku niewypłacalności Firmy.
 • Bank lub Broker, za pośrednictwem których Firma prowadzi transakcje, może mieć interesy sprzeczne z Interesem Klienta.

4. Niewypłacalność

Niewypłacalność lub niemożność uiszczenia należności Firmy lub jakichkolwiek stron zaangażowanych w Transakcje zawierane przez Firmę w imieniu Klienta (w tym między innymi brokerów, systemów realizacji zleceń i dostawców płynności) może prowadzić do likwidacji lub zamknięcia pozycji bez zgody Klienta w wyniku czego Klient może ponieść straty. W mało prawdopodobnym przypadku niewypłacalności Firmy, wydzielone środki klientów nie mogą zostać wykorzystane do spłaty wierzycieli Firmy. Jeśli Firma nie jest w stanie zaspokoić roszczeń, uprawnieni wnioskodawcy mają prawo do odszkodowania z Funduszu Rekompensat Inwestycyjnych, jak określono poniżej.

5. Fundusz Rekompensat Inwestycyjnych

Firma uczestniczy w Funduszu Rekompensat Inwestycyjnych dla klientów Firm Inwestycyjnych regulowanych w Republice Cypryjskiej. Roszczenia Klientów objętych ubezpieczeniem wobec Firmy mogą zostać zrekompensowane przez Fundusz Rekompensat Inwestycyjnych, jeśli Firma nie jest w stanie tego zrobić ze względu na swoją sytuację finansową. Odszkodowanie nie może przekroczyć dwudziestu tysięcy euro (20.000 EUR) dla każdego uprawnionego Klienta. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z „Funduszem Rekompensat Inwestycyjnych” znajdującym się na naszej stronie internetowej pod adresem https://www.xbmarkets.com/legal-documents/investor-compensation-fund/

6. Ryzyko techniczne

 • Klient, a nie Firma ponosi odpowiedzialność za ryzyko strat finansowych spowodowanych awarią, wadliwym działaniem, przerwaniem, odłączeniem lub złośliwym działaniem systemów informacyjnych, komunikacyjnych, elektrycznych, elektronicznych lub innych, które nie są wynikiem rażącego zaniedbania lub umyślnego niewywiązania się Firmy.
 • Jeżeli Klient dokonuje transakcji w systemie elektronicznym, będzie narażony na ryzyko związane z systemem, w tym na awarię sprzętu, oprogramowania, serwerów, linii komunikacyjnych oraz awarię Internetu. Skutkiem takiego niepowodzenia może być to, że jego zlecenie nie zostanie wykonane zgodnie z jego instrukcjami lub nie zostanie wykonane w ogóle. Firma nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w przypadku takiego niepowodzenia, które nie wynika z rażącego zaniedbania lub umyślnego zaniedbania Firmy. Firma dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Klientowi bezpieczne i płynne korzystanie z Internetu. Klient przyjmuje jednak do wiadomości ryzyko, że jeśli strony trzecie (hakerzy) przeprowadzą skoordynowany atak na systemy Firmy, może dojść do zakłócenia usług, które może skutkować stratami Klienta. Firma nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności wynikającej z takich ataków w zakresie, w jakim Firma podjęła wszelkie rozsądne środki i najlepsze starania, aby odeprzeć takie złośliwe działania.
 • Klient przyjmuje do wiadomości, że niezaszyfrowane informacje przesyłane pocztą elektroniczną nie są chronione przed nieautoryzowanym dostępem.
 • W okresach nadmiernego przepływu transakcji Klient może mieć pewne trudności z połączeniem przez telefon lub Platformę/system(y) Firmy, zwłaszcza na szybkim rynku (na przykład, gdy publikowane są kluczowe wskaźniki makroekonomiczne).
 • Klient przyjmuje do wiadomości, że Internet może podlegać zdarzeniom, które mogą mieć wpływ na jego dostęp do strony internetowej Firmy i/lub Platformy transakcyjnej /systemu(ów) Firmy, w tym między innymi przerwy lub blokady w transmisji, awarie oprogramowania i sprzętu, odłączenie internetu, awarie publicznej sieci elektrycznej lub ataki hakerów. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z takich zdarzeń, na które nie ma wpływu, ani za jakiekolwiek inne straty, koszty, zobowiązania lub wydatki (w tym między innymi utratę zysków), które mogą wynikać z braku możliwości dostępu Klienta do strony internetowej Firmy i/lub Systemu Transakcyjnego lub opóźnieniu lub niepowodzeniu w wysyłaniu zleceń lub Transakcji, które nie wynikają z rażącego zaniedbania lub umyślnego niewywiązania się ze zobowiązań Firmy.
 • W związku z korzystaniem ze sprzętu komputerowego oraz sieci transmisji danych i komunikacji głosowej Klient ponosi między innymi następujące ryzyka, w których to przypadkach Firma nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe z tego tytułu straty:
 • Odcięcie zasilania sprzętu po stronie Klienta lub dostawcy lub operatora łączności (w tym komunikacji głosowej) obsługującego Klienta;
 • Fizyczne uszkodzenie (lub zniszczenie) kanałów komunikacyjnych wykorzystywanych do łączenia Klienta z dostawcą (operatorem komunikacyjnym), dostawcą oraz serwerem handlowym lub informacyjnym Klienta;
 • Awaria (nieakceptowalnie niska jakość) komunikacji za pośrednictwem kanałów wykorzystywanych przez Klienta lub Firmę lub kanałów wykorzystywanych przez dostawcę lub operatora komunikacji (w tym komunikację głosową), z których korzysta Klient lub Firma;
 • Błędne lub niezgodne z wymaganiami ustawienia Terminala Klienta;
 • Nieterminowa aktualizacja Terminala Klienta;
 • Dokonując transakcji za pomocą komunikacji głosowej telefonicznej (linie stacjonarne lub komórkowe), Klient narażony jest na problemy z wybieraniem numeru przy próbie dodzwonienia się do pracownika działu obsługi brokerskiej Firmy ze względu na problemy z jakością komunikacji oraz obciążenie kanałów komunikacyjnych;
 • Korzystanie z kanałów komunikacji, sprzętu i oprogramowania stwarza ryzyko nieotrzymania wiadomości (w tym SMS) od Firmy przez Klienta;
 • Handel przez telefon może być utrudniony przez przeciążenie łącza;
 • Wadliwe działanie lub niesprawność Platformy, która obejmuje również Terminal Klienta.
 • Klient może ponieść straty finansowe spowodowane urzeczywistnieniem się powyższych ryzyk, Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku urzeczywistnienia się takiego ryzyka, a Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie związane z tym straty, jakie może ponieść, w zakresie, w jakim nie wynikają one z rażącego zaniedbania lub umyślnego działania Firmy na szkodę Klienta.

7. Platforma handlowa

 • Ostrzega się Klienta, że zawierając transakcje na platformie elektronicznej, ponosi ryzyko straty finansowej, która może być konsekwencją między innymi:
 • Awarią urządzeń, oprogramowania Klienta oraz zła jakość połączenia.
 • Awarią, nieprawidłowym działaniem lub niewłaściwym użyciem sprzętu lub oprogramowania Firmy lub Klienta.
 • Niewłaściwą pracą sprzętu Klienta.
 • Złym ustawieniem Terminala Klienta.
 • Opóźnioną aktualizacją Terminala Klienta.
 • Klient przyjmuje do wiadomości, że w jednej kolejce może znajdować się tylko jedna Instrukcja. Po wysłaniu przez Klienta Instrukcji, wszelkie dalsze DInstrukcje wysyłane przez Klienta są ignorowane, a komunikat „zlecenia zablokowane” pojawia się do momentu wykonania pierwszej Instrukcji.
 • Rozumie się, że połączenie między Terminalem Klienta a Serwerem Firmy może w pewnym momencie zostać zakłócone, a niektóre Notowania mogą nie dotrzeć do Terminala Klienta.
 • Klient przyjmuje do wiadomości, że zamknięcie przez Klienta okna składania /usuwania zleceń lub otwierania /zamykania pozycji nie powoduje anulowania Instrukcji przesłanej do Serwera.
 • Zlecenia mogą być wykonywane pojedynczo, będąc w kolejce. Wiele zleceń z tego samego Konta Klienta w tym samym czasie nie może zostać zrealizowanych.
 • Klient przyjmuje do wiadomości, że gdy Klient zamknie Zlecenie, nie zostanie ono anulowane.
 • W przypadku, gdy Klient nie otrzymał wyniku realizacji uprzednio wysłanego Zlecenia, ale zdecyduje się na powtórzenie Zlecenia, Klient akceptuje ryzyko dokonania dwóch Transakcji zamiast jednej.
 • Klient przyjmuje do wiadomości, że jeżeli Zlecenie Oczekujące zostało już wykonane, ale Klient wyśle instrukcję modyfikacji jego poziomu, jedyną instrukcją, która zostanie wykonana, jest instrukcja modyfikacji poziomów Stop Loss i /lub Take Profit na pozycji otwartej, gdy jest uruchomione Zlecenie oczekujące.

8. Komunikacja między Klientem a Firmą

 • Klient akceptuje ryzyko jakichkolwiek strat finansowych spowodowanych faktem, że Klient otrzymał z opóźnieniem lub nie otrzymał żadnego zawiadomienia od Firmy.
 • Klient przyjmuje do wiadomości, że niezaszyfrowane informacje przesyłane pocztą elektroniczną nie są chronione przed nieautoryzowanym dostępem.
 • Firma nie ponosi odpowiedzialności, jeśli nieupoważnione osoby trzecie mają dostęp do informacji, w tym adresów elektronicznych, komunikacji elektronicznej i danych osobowych, danych logowania, gdy powyższe są przesyłane między Firmą a Klientem lub podczas korzystania z Internetu, innych środków komunikacji sieciowej, telefonu, lub w jakikolwiek inny sposób elektroniczny.
 • Klient ponosi pełną odpowiedzialność za ryzyko związane z niedostarczeniem wewnętrznych wiadomości Systemu Transakcyjnego Firmy wysyłanymi do Klienta przez Firmę, ponieważ są one automatycznie usuwane w ciągu 3 (trzech) dni kalendarzowych.

9. Zdarzenia siły wyższej

 • W przypadku Zdarzenia Siły Wyższej Firma może nie być w stanie zorganizować realizacji Zleceń Klienta lub wypełnić swoich zobowiązań wynikających z Umowy Klienta znajdującej się na stronie internetowej Firmy. W rezultacie Klient może ponieść stratę finansową.
 • Firma nie ponosi odpowiedzialności ani nie odpowiada za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z niepowodzeń, przerw lub opóźnień w wykonywaniu swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeśli takie niepowodzenie, przerwy lub opóźnienie jest spowodowane działaniem Siły Wyższej.

10. Nadzwyczajne warunki rynkowe

 • Klient przyjmuje do wiadomości, że w Nadzwyczajnych Warunkach Rynkowych okres realizacji Zleceń może ulec wydłużeniu lub realizacja Zleceń po zadeklarowanych cenach może być niemożliwa lub Zlecenie może w ogóle nie zostać zrealizowane.
 • Nadzwyczajne Warunki Rynkowe obejmują między innymi okresy gwałtownych wahań cen, wzrostów lub spadków w trakcie jednej sesji giełdowej w takim stopniu, że zgodnie z regulaminem danej giełdy obrót jest zawieszony lub ograniczony lub kiedy występuje brak płynności lub może to nastąpić podczas otwarcia sesji giełdowych.

11. Waluta obca

 • Gdy Instrument Finansowy jest przedmiotem obrotu w walucie innej niż waluta kraju zamieszkania Klienta, wszelkie zmiany kursów wymiany walut mogą mieć negatywny wpływ na wartość tego Instrumentu, cenę i wyniki oraz mogą prowadzić do strat dla Klienta.

12. Konflikty interesów

 • Gdy Firma zajmuje się Klientem, Firma, współpracownik, osoba zaangażowana lub inna osoba powiązana z Firmą może mieć interes, związek lub porozumienie, które są istotne w odniesieniu do danej Transakcji /Zlecenia lub są sprzeczne z interesem klienta.
 • Poniżej wymieniono główne okoliczności, które stanowią lub mogą powodować konflikt interesów pociągający za sobą istotne ryzyko naruszenia interesów jednego lub większej liczby Klientów w wyniku świadczenia usług inwestycyjnych:
 • Firma może być zainteresowana maksymalizacją wolumenu obrotu w celu zwiększenia przychodów z prowizji, co jest niezgodne z osobistym celem Klienta, jakim jest minimalizacja kosztów transakcji;
 • System premiowy Firmy może nagradzać pracowników na podstawie wolumenu obrotu itp.;
 • Firma może otrzymywać lub wypłacać zachęty stronom trzecim w związku z poleceniem nowych Klientów lub zawieraniem transakcji przez Klientów;
 • Firma lub Osoba Powiązana odnosi korzyść w wyniku usługi świadczonej Klientowi lub transakcji przeprowadzanej w imieniu Klienta, która jest odmienna od interesu Klienta związanego z tym wynikiem;
 • Firma lub Osoba Powiązana ma motywację finansową lub inną, aby przedkładać interes innego Klienta lub grupy Klientów nad interes Klienta;
 • Firma lub Osoba Powiązana prowadzi tę samą działalność co Klient.
 • Więcej informacji na temat konfliktów interesów oraz procedur i kontroli stosowanych przez Firmę w celu zarządzania zidentyfikowanymi konfliktami interesów można znaleźć w Podsumowaniu Polityki Dotyczącej Konfliktów Interesów, które można znaleźć na stronie internetowej Firmy pod adresem https://www.xbmarkets. com/legal-documents/conflicts-of-interest/

13. Ocena adekwatności i Zarządzanie produktem

13.1. Firma, świadcząc Usługi Inwestycyjne polegającą na Przyjmowaniu i Przekazywaniu Zleceń i/lub Realizacji zleceń w imieniu Klientów, ocenia wiedzę, doświadczenie, profil ryzyka, tolerancję ryzyka, sytuację finansową i cel inwestycyjny Klientów przed ich akceptacją w celu oceny i ustalenia, czy odpowiedni Klient posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, aby zrozumieć ryzyko związane z produktami i usługami inwestycyjnymi oferowanymi przez Firmę oraz upewnić się, że Klient mieści się w pozytywnym rynku docelowym produktu. W przypadku, gdy klient nie dostarczy wystarczających informacji i/lub nie przejdzie testu adekwatności, Firma przekaże klientowi ostrzeżenie o ryzyku i /lub zdecyduje się nie akceptować tego klienta.

13.2. W przypadku klientów profesjonalnych i uprawnionych kontrahentów, Firma ma prawo założyć, że posiadają oni doświadczenie i wiedzę niezbędne do zrozumienia ryzyka związanego z tymi konkretnymi usługami inwestycyjnymi lub transakcjami, lub rodzajami transakcji lub produktów.

13.4. Jakakolwiek decyzja, czy otworzyć Konto Inwestycyjne i czy rozumie on ryzyko, należy do Klienta.

14. Informacje o ryzyku związanm ze złożonymi instrumentami finansowymi pozagiełdowymi (OTC)

Wstęp

Inwestycja w kontrakty CFD może narazić kapitał Klienta na ryzyko, ponieważ kontrakty CFD są klasyfikowane jako złożone instrumenty finansowe wysokiego ryzyka, a klienci mogą stracić zainwestowaną kwotę.

Decyzje inwestycyjne podejmowane przez Klientów podlegają różnym ryzykom rynkowym, walutowym, ekonomicznym, politycznym, biznesowym itp. i niekoniecznie będą opłacalne.

Klient przyjmuje do wiadomości i bez zastrzeżeń akceptuje, że niezależnie od wszelkich ogólnych informacji przekazywanych przez Firmę, wartość każdej inwestycji w Instrumenty Finansowe może wahać się w górę lub w dół. Klient przyjmuje do wiadomości i bez zastrzeżeń akceptuje istnienie znaczącego ryzyka poniesienia strat i szkód w wyniku kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek Instrumentu Finansowego oraz wyraża gotowość do podjęcia takiego ryzyka.

Poniżej przedstawiono zarys głównych zagrożeń i innych istotnych aspektów inwestycji w kontrakty CFD:

 1. Inwestycje w kontrakty CFD jsa BARDZO SPEKULACYJNE I WYSOCE RYZYKOWNE i nie są odpowiednie dla wszystkich członków społeczeństwa, a tylko dla tych inwestorów, którzy:
 2. rozumieją i są gotowi przyjąć związane z nim ryzyko ekonomiczne, prawne i inne.
 1. biorąc pod uwagę ich osobistą sytuację finansową, zasoby finansowe, styl życia i zobowiązania, są w stanie finansowo przyjąć utratę całej inwestycji.
 1. posiadają wiedzę niezbędną do zrozumienia handlu kontraktami CFD oraz aktywów bazowych i rynków.
 1. Firma nie udziela Klientowi żadnych porad dotyczących kontraktów CFD lub ich bazowych aktywów i rynków ani nie wydaje rekomendacji inwestycyjnych, w tym w sytuacji, w której Klient prosi o taką poradę i/lub rekomendację. Jednakże Firma może dostarczać Klientowi informacji i narzędzii opracowanych przez strony trzecie w stanie „takim, w jakim są” (tj. Firma nie zatwierdza, nie popiera ani nie wpływa na wspomniane informacje i/lub narzędzia), co może wskazywać na trendy lub możliwości inwestycyjne. Klient akceptuje i rozumie, że podejmowanie jakichkolwiek działań w oparciu o informacje i/lub narzędzia dostarczone przez osoby trzecie może skutkować stratami lub ogólnym obniżeniem wartości aktywów Klienta. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z działań podjętych przez Klienta na podstawie informacji i/lub narzędzi stworzonych przez osoby trzecie.

Kontrakty CFD są pochodnymi instrumentami finansowymi, których wartość opiera się na cenach bazowych aktywów/rynków, do których się odnoszą (np. waluty, indeksy giełdowe, akcje, metale, indeksy futures, forward itp.). Dlatego ważne jest, aby Klient rozumiał ryzyko związanege z obrotem odpowiednimi aktywami/rynkami bazowymi, ponieważ wahania cen aktywów/rynków bazowych będą miały wpływ na rentowność transakcji. Aby uzyskać więcej informacji na temat polityki cenowej Firmy, zapoznaj się z Polityką Działania w Najlepszym Interesu i Realizacji Zleceń pod adresem https://www.xbmarkets.com/best-interest-order-execution-policy/

 1. Informacje o poprzednich wynikach kontraktów CFD lub aktywów bazowych i rynków nie gwarantują ich obecnych i/lub przyszłych wyników. Wykorzystanie danych historycznych nie stanowi wiążącej ani bezpiecznej prognozy co do przyszłych wyników kontraktów CFD, do których odnoszą się wspomniane informacje.

1. Wolatylność

Inwestycje w niektóre Instrumenty Finansowe odbywają się w szerokich przedziałach i z niestabilnymi ruchami cen w ciągu dnia. Dlatego Klient musi dokładnie rozważyć, czy istnieje wysokie ryzyko strat. Cena Instrumentu Finansowego wynika z ceny Instrumentu Bazowego, do którego odnosi się Instrument Finansowy. Instrumenty Finansowe i powiązane Rynki Bazowe mogą charakteryzować się dużą wolatylnością. Ceny Instrumentów Finansowych i Aktywów Bazowych mogą zmieniać się szybko i w szerokim zakresie oraz mogą odzwierciedlać nieprzewidziane zdarzenia lub zmiany warunków, z których żadne nie może być kontrolowane przez Klienta ani Firmę. W pewnych warunkach rynkowych realizacja Zlecenia Klienta po zadeklarowanych cenach może być niemożliwa, co prowadzi do strat. Na ceny Instrumentów Finansowych i Aktywów Bazowych będą miały wpływ, między innymi, zmieniające się relacje podaży i popytu, programy i polityki rządowe, rolne, komercyjne i handlowe, krajowe i międzynarodowe wydarzenia polityczne i gospodarcze oraz dominujące cechy psychologiczne odpowiednich rynków.

1. Płynność

Ryzyko płynności odnosi się do zdolności do łatwego spieniężenia aktywów bez znaczącej obniżki ich cen. Klient akceptuje i przyjmuje do wiadomości, że Instrumenty Bazowe niektórych Produktów Pochodnych oferowanych przez Firmę mogą być z natury niepłynne lub czasami mogą podlegać trwałym problemom z płynnością z powodu niekorzystnych warunków rynkowych. Niepłynne Aktywa Bazowe mogą wykazywać wysoki poziom zmienności cen, a co za tym idzie wyższy stopień ryzyka, co zazwyczaj prowadzi do większych różnic w cenach ASK i BID dla Instrumentu Bazowego, niż miałoby to miejsce w przypadku płynnych warunków rynkowych. Te duże luki mogą znaleźć odzwierciedlenie w cenach Produktu Pochodnego oferowanego przez Firmę.

Transakcje pozagiełdowe na Pochodnych Instrumentach Finansowych

Kontrakty CFD oferowane przez Firmę są transakcjami pozagiełdowymi (tj. OTC). Warunki inwestycyjne są ustalane przez nas (zgodnie z warunkami otrzymanymi od naszych dostawców płynności), z zastrzeżeniem wszelkich zobowiązań, które mamy w celu zapewnienia najlepszej realizacji, rozsądnego działania i zgodnie z naszą Umową Klienta oraz naszyą Politką Działania w Nalepszym Interesie i Realizacji Zleceń. Każda transakcja CFD, którą Klient otwiera za pośrednictwem naszej Platformy Transakcyjnej, skutkuje złożeniem Zlecenia w Firmie; takie Zlecenia mogą być składane wyłącznie w Firmie i nie można ich przenosić na żadną inną osobę.

Chociaż niektóre rynki pozagiełdowe są bardzo płynne, handel pozagiełdowymi lub niezbywalnymi instrumentami pochodnymi może wiązać się z większym ryzykiem niż inwestowanie w giełdowe instrumenty pochodne, ponieważ nie ma rynku giełdowego, na którym można zamknąć Otwartą Pozycję. Upłynnienie istniejącej pozycji, oszacowanie wartości pozycji wynikającej z transakcji pozagiełdowej lub oszacowanie narażenia na ryzyko może okazać się niemożliwe. Ceny nie muszą być notowane, a nawet tam, gdzie są, będą ustalane przez dealerów tych instrumentów, w związku z czym może być trudno ustalić, jaka jest godziwa cena.

Firma korzysta z Internetowego Systemu Transakcyjnego do transakcji CFD, które nie mieszczą się w definicji Rynku Regulowanego lub Wielostronnej Platformy Obrotu i jako takie nie mają takiej samej ochrony.

Brak ochrony rozliczeniowej

Transakcje na Instrumentach Finansowych oferowanych przez Firmę nie podlegają obecnie wymogom /obowiązkom dotyczącym giełdy lub izby rozliczeniowej.

1 Brak dostawy

Rozumie się, że Klient nie ma żadnych praw ani obowiązków w odniesieniu do Aktywów Bazowych /Instrumentów związanych z kontraktami CFD, którymi handluje. Nie dochodzi do dostawy Instrumentu Bazowego, a wszystkie kontrakty CFD są rozliczane w gotówce. Jeżeli ruch Aktywów Bazowych przebiega na korzyść Klienta, Klient może osiągnąć zysk, ale równie mały niekorzystny ruch rynkowy może nie tylko spowodować szybką utratę całego depozytu Klienta, ale także mogą zostać naliczone dodatkowe prowizje i inne wydatki, zwłaszcza w przypadku dużej zmienności na rynkach. Tak więc Klientowi nie powinien zawierać kontraktów CFD, chyba że jest gotów podjąć ryzyko całkowitej utraty wszystkich zainwestowanych pieniędzy, a także wszelkich dodatkowych prowizji i innych wydatków, które mogą zostać naliczone. Inwestowanie w kontrakty CFD niesie ze sobą ryzyko, którego Klient powinien być świadomy. Transakcje CFD mogą również wiązać się ze zobowiązaniem warunkowym, a Klient powinien być świadomy tego konsekwencji, jak określono w punkcie XIV poniżej.

1 Zawieszenie handlu

W pewnych warunkach handlowych likwidacja pozycji może być trudna lub niemożliwa. Może to mieć miejsce np. w okresach gwałtownego ruchu cen, gdy kurs w ciągu jednej sesji giełdowej wzrośnie lub spadnie do tego stopnia, że zgodnie z zasadami danej giełdy handel zostanie zawieszony lub ograniczony. Złożenie Stop Loss niekoniecznie ograniczy straty Klienta do zamierzonych kwot, ponieważ warunki rynkowe mogą uniemożliwić wykonanie takiego Zlecenia po ustalonej cenie. Ponadto, w pewnych warunkach rynkowych, realizacja zlecenia Stop Loss może być gorsza od ustalonej ceny, a zrealizowane straty mogą być większe niż oczekiwano.

1 Poślizg

Poślizg to różnica między oczekiwaną ceną Transakcji w CFD, a ceną, po której Transakcja jest faktycznie realizowana. Poślizg często występuje w okresach większej wolatylności (na przykład z powodu wydarzeń informacyjnych), co uniemożliwia wykonanie Zlecenia po określonej cenie, a także w przypadku realizacji dużych Zleceń, gdy może nie być wystarczającego zainteresowania na pożądanym poziomie ceny, aby utrzymać oczekiwaną cenę.

Dźwignia finansowa

W celu złożenia Zlecenia CFD Klient zobowiązany jest do utrzymywania depozytu zabezpieczającego. Depozyt zabezpieczający stanowi zazwyczaj stosunkowo niewielką część całkowitej wartości kontraktu. Oznacza to, że Klient będzie inwestował przy użyciu „dźwigni” lub „przekładni” finansowej („funkcja mnożnika”). Oznacza to, że stosunkowo niewielki ruch na rynku może prowadzić do proporcjonalnie znacznie większego ruchu wartości pozycji Klienta, co może działać zarówno na niekorzyść Klienta, jak i na jego korzyść.

Przez cały czas, w którym Klient otwiera transakcje, musi utrzymywać wystarczający kapitał własny, uwzględniać wszystkie bieżące zyski i straty, aby spełnić wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego. Jeśli rynek porusza się wbrew pozycji Klienta i/lub wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego zostaną zwiększone, może to spowodować zamknięcie pozycji Klienta przez Firmę w jego imieniu i będzie on odpowiedzialny za wszelkie wynikające z tego straty lub deficyty.

Ważne jest, aby uważnie monitorować swoje pozycje, ponieważ efekt dźwigni finansowej („funkcja mnożnika”) przyspiesza pojawianie się zysków lub strat. Twoim obowiązkiem jest monitorowanie własnych transakcji. Gdy masz otwarte transakcje, zawsze powinieneś być w stanie to robić.

Margines /Depozyt Zabezpiczający

Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że niezależnie od jakichkolwiek informacji, które mogą być oferowane przez Firmę, wartość kontraktów CFD może wahać się w dół lub w górę, a nawet jest prawdopodobne, że inwestycja może stać się bezwartościowa. Wynika to z systemu marginesu mającego zastosowanie do takich transakcji, który wiąże się ze stosunkowo skromnym depozytem lub depozytem zabezpieczającym w odniesieniu do całkowitej wartości kontraktu, tak że stosunkowo niewielki ruch na Rynku Bazowym może mieć nieproporcjonalnie dramatyczny wpływ na pozycję Klienta. Jeśli ruch na Rynku Bazowym jest korzystny dla Klienta, Klient może osiągnąć dobry zysk, ale równie mały niekorzystny ruch na rynku może nie tylko szybko spowodować utratę całego depozytu Klienta, ale także narazić Klienta na dużą dodatkową stratę.

Firma może zmienić swoje wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego, zgodnie z postanowieniami Umowy Klienta znajdującej się na stronie internetowej Firmy

Transakcje Inwestycyjne z Zobowiązaniem Warunkowym

Zobowiązania warunkowe to potencjalne zobowiązania, które Klient może przyjąć w zależności od wyniku zdarzenia, które było poza jakąkolwiek kontrolą i/lub oczekiwaniami. Na przykład, w przypadku, gdy z powodu skrajnej wolatylności instrumentu bazowego Klient poniósł straty przekraczające jego balans (tj. wygenerował ujemne balans w Firmie), Klient może zostać wezwany do zapłaty kwoty równej do tych strat.

1 Zlecenia lub Strategie Zmniejszające Ryzyko

Firma udostępnia pewne Zlecenia (np. zlecenia „stop-loss”, jeśli zezwala na to lokalne prawo, lub zlecenia „stop-limit”), które mają na celu ograniczenie strat do określonych kwot. Takie Zlecenia mogą nie być nieadekwatne, biorąc pod uwagę, że warunki rynkowe mogą uniemożliwić realizację takich Zleceń, np. z powodu braku płynności na rynku. Naszym celem jest realizowanie takich Zleceń uczciwie i szybko, ale czas realizacji Zlecenia i poziom, na jakim Zlecenie jest realizowane, zależy od rynku bazowego. Na szybko zmieniających się rynkach cena dla poziomu Twojego Zlecenia może nie być dostępna lub rynek może szybko i znacząco oddalić się od poziomu stop, zanim go wypełnimy.

Strategie wykorzystujące kombinacje pozycji, takie jak pozycje „spread” i „straddle”, mogą być równie ryzykowne, jak zajmowanie prostych „długich” lub „krótkich” pozycji. Dlatego zlecenia Stop Limit i Stop Loss nie mogą gwarantować limitu strat.

Wartości Swap

Jeśli Klient utrzymuje jakiekolwiek pozycje przez noc, zostanie naliczona odpowiednia opłata swapowa. Wartości swapów są wyraźnie określone na stronie internetowej Firmy pod adresem https://www.xbmarkets.com/legal-documents/costs-and-associated-charges/ i akceptowane przez Klienta podczas procesu rejestracji konta, zgodnie z opisem w Umowie.

Stopa swapowa jest uzależniona głównie od poziomu stóp procentowych oraz opłaty Firmy za utrzymywanie otwartej pozycji przez noc. Firma ma prawo do zmiany poziomu stawki swapowej dla każdego kontraktu CFD w dowolnym momencie, a Klient przyjmuje do wiadomości, że zostanie o tym poinformowany na stronie internetowej Firmy. Klient ponadto przyjmuje do wiadomości, że jest odpowiedzialny za przeglądanie specyfikacji kontraktów CFD znajdujących się na stronach internetowych Firmy pod kątem aktualizacji poziomu wartości swapu przed złożeniem jakiegokolwiek zlecenia w Firmie.

15. Porady i Rekomendacje

 • Podczas składania Zlecenia, Firma nie będzie doradzać Klientowi o zaletach konkretnej Transakcji ani udzielać mu jakichkolwiek porad inwestycyjnych, a Klient przyjmuje do wiadomości, że Usługi nie obejmują świadczenia porad inwestycyjnych w zakresie kontraktów CFD lub Rynków Bazowych . Klient sam będzie zawierał Transakcje i podejmował odpowiednie decyzje na podstawie własnego osądu. Prosząc Firmę o zawarcie jakiejkolwiek Transakcji, Klient oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokonanie własnej niezależnej oceny i zbadania ryzyka związanego z Transakcją. Klient oświadcza, że posiada wystarczającą wiedzę, wyrafinowanie rynkowe, profesjonalne doradztwo i doświadczenie, aby dokonać własnej oceny korzyści i ryzyka każdej Transakcji. Firma nie udziela żadnej gwarancji co do przydatności produktów będących przedmiotem obrotu na mocy niniejszej Umowy i nie przyjmuje żadnego obowiązku powierniczego w stosunkach z Klientem.
 • Firma nie będzie zobowiązana do udzielania Klientowi jakichkolwiek porad prawnych, podatkowych ani innych dotyczących jakiejkolwiek Transakcji. Klient powinien zasięgnąć niezależnej porady eksperta, jeśli ma jakiekolwiek wątpliwości, czy może ponieść jakiekolwiek zobowiązania podatkowe. Niniejszym ostrzega się Klienta, że przepisy podatkowe mogą od czasu do czasu ulec zmianie.
 • Firma może od czasu do czasu i według własnego uznania dostarczać Klientowi (w biuletynach, które może publikować na swojej stronie internetowej lub za pośrednictwem swojej strony internetowej lub Platformy transakcyjnej lub w inny sposób) informacje, rekomendacje, aktualności, komentarze rynkowe lub inne informacje, ale nie jako usługa.

Kiedy to robi:

 1. Firma nie będzie odpowiedzialna za takie informacje;
 1. Firma nie składa żadnych oświadczeń, zapewnień ani gwarancji co do dokładności, poprawności lub kompletności takich informacji ani konsekwencji podatkowych lub prawnych jakiejkolwiek powiązanej Transakcji;
 1. informacje te są dostarczane wyłącznie w celu umożliwienia Klientowi podejmowania własnych decyzji inwestycyjnych i nie stanowią porady inwestycyjnej ani promocji finansowych dla Klienta;
 1. jeżeli dokument zawiera ograniczenie dotyczące osoby lub kategorii osób, dla których ten dokument jest przeznaczony lub do których jest dystrybuowany, Klient zgadza się, że nie przekaże go żadnej takiej osobie lub kategorii osób;
 1. Klient akceptuje, że przed wysyłką Firma mogła sama działać w celu wykorzystania informacji, na których się opiera. Firma nie składa oświadczeń co do czasu otrzymania takich informacji przez Klienta i nie może zagwarantować, że otrzyma on je w tym samym czasie, co inni Klienci.

Rozumie się, że komentarze rynkowe, wiadomości lub inne informacje dostarczane lub udostępniane przez Firmę mogą ulec zmianie i mogą zostać wycofane w dowolnym momencie bez powiadomienia.

16. Brak gwarancji zysku

Firma nie udziela żadnych gwarancji zysku ani uniknięcia strat w obrocie Instrumentami Finansowymi. Firma nie może zagwarantować przyszłych wyników Konta Klienta, obiecywać określonego poziomu wydajności ani obiecywać, że decyzje inwestycyjne i strategie Klienta będą pomyślne/dochodowe. Klient nie otrzymał takich gwarancji od Firmy ani od któregokolwiek z jej przedstawicieli. Klient jest świadomy ryzyka nieodłącznie związanego z obrotem Instrumentami Finansowymi i jest w stanie ponieść takie ryzyko i zaakceptować wszelkie poniesione straty pod względem finansowym. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że mogą istnieć inne dodatkowe ryzyka poza wymienionymi powyżej.

17. Ryzyko Regulacyjne i Prawne

Zmiana przepisów ustawowych i wykonawczych może mieć istotny wpływ na Instrument Finansowy i inwestycje w sektorze lub na rynku. Zmiana przepisów ustawowych lub wykonawczych dokonana przez rząd lub organ regulacyjny lub decyzja podjęta przez organ sądowy może zwiększyć koszty operacyjne przedsiębiorstwa, zmniejszyć atrakcyjność inwestycyjną, zmienić otoczenie konkurencyjne i jako takie zmienić możliwości zysku z inwestycji. Ryzyko to jest nieprzewidywalne i może różnić się w zależności od rynku. 73,57% kont inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne podczas handlu kontraktami CFD.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 73.57% of retail investor accounts lose money when trading CFDs . You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money. Please consider our Risk Disclosure.

X