FUNDUSZ KOMPENSAT INWESTYCYJNYCH

1. Ogólne

Redpine Capital Limited (zwana dalej „Firmą”) jest członkiem Funduszu Kompensat Inwestycyjnych (ang. Investor Compensation Found („ICF”)) dla Klientów Cypryjskich Firm Inwestycyjnych („CIF”), zgodnie z Ustawą o Usługach i Działalności Inwestycyjnej oraz o Rynkach Regulowanych z 2017 r. L 87(I)/2017 („Ustawa”).

2. Cel

Celem ICF jest zabezpieczenie roszczeń Klientów objętych ubezpieczeniem członków ICF, poprzez wypłatę odszkodowania w przypadkach, gdy dany członek nie jest w stanie uregulować takich roszczeń, ze względu na swoją sytuację finansową i nie ma realnych perspektyw poprawy powyższych okoliczności w najbliższa przyszłość. ICF rekompensuje Klientom objętym ubezpieczeniem roszczenia wynikające z usług objętych ubezpieczeniem świadczonych przez jego członków, o ile zostanie stwierdzone niewypełnienie przez członka ICF jego obowiązków, zgodnie z warunkami i procedurą określoną w Ustawie, niezależnie od odpowiedniego zobowiązania członka ICF zgodnie z ustawodawstwem i warunkami, które regulują jego umowę z Klientem objętym ubezpieczeniem i niezależnie od tego, czy wspomniane zobowiązanie członka ICF wynika z umowy, czy z wykroczenia.

3. Usługi Podlegające ICF:

Usługi inwestycyjne Firmy objęte ubezpieczeniem:

 • Przyjmowanie i przekazywanie zleceń w odniesieniu do jednego lub większej liczby instrumentów finansowych.
 • Realizacja zleceń na koncie klientów.

Usłlugi dodatkowe Firmy objęte ubezpieczeniem:

 • Sprawowanie pieczy nad instrumentami finansowymi oraz administrowanie nimi na rachunkach klientów, w tym przechowywanie i usługi powiązane, takie jak zarządzanie środkami pieniężnymi /zabezpieczeniem, zgodnie z paragrafem 16 poniżej.
 • Udzielanie kredytów lub pożyczek w kontekście jedenego lub więcej instrumentów finansowych, w przypadku gdy Firma udzielająca kredytu lub pożyczki jest zaangażowana w transakcję.
 • Usługi dewizowe, w przypadku gdy są one związane ze świadczeniem usług inwestycyjnych.
 • Badania inwestycyjne i analizy finansowe lub inne formy ogólnej rekomendacji dotyczącej transakcji na instrumentach finansowych
4. Uprawnieni Klienci

ICF obejmuje Klientów Detalicznych Firmy. Nie obejmuje natomiast Klientów Profesjonalnych i Uprawnionych Kontrahentów. Więcej informacji znajduje się w punkcie 5 poniżej.

5. Wykluczeni Klienci:
 • ICF nie wypłaca odszkodowania osobom, przeciwko którym toczy się postępowanie karne na podstawie przepisów Prawa o Zapobieganiu i Zwalczaniu Prania Pieniędzy z lat 2007-2019, z późniejszymi zmianami.
 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami ICF nie wypłaca rekompensat następującym kategoriom inwestorów:
  • Następujące kategorie inwestorów instytucjonalnych i profesjonalnych:
  • Firmy Inwestycyjne (IF).
  • Podmioty prawne powiązane z Firmą i ogólnie należące do tej samej grupy firm.
  • Spółdzielcze instytucje kredytowe.
  • Firmy ubezpieczeniowe.
  • Organizacje zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe i ich spółki zarządzające.
  • Instytucje i fundusze ubezpieczeń społecznych.
  • Inwestorzy określani przez Firmę jako Klienci Profesjonalni na żądanie.
  • Instytucje ponadnarodowe, rząd i organy administracji centralnej.
  • Władze wojewódzkie, regionalne, lokalne i miejskie.
  • Przedsiębiorstwa ściśle powiązane ze Firmą.
  • Kadra kierownicza i administracyjna Firmy.
  • Akcjonariusze Firmy, których udział bezpośrednio lub pośrednio w kapitale Firmy wynosi co najmniej 5% jej kapitału zakładowego lub jej wspólnicy, którzy odpowiadają osobiście za zobowiązania Firmy, a także osoby odpowiedzialne za wykonywanie audytu finansowego Firmy zgodnie z przepisami prawa, tacy jak biegli rewidenci.
  • Inwestorzy zajmujący stanowiska lub odpowiedzialni za obowiązki odpowiadające wymienionym w podpunktach przedsiębiorstwach powiązanych z Firmą lub w grupie spółek, do której należy Firma. (e) i (f) tym paragrafie.
  • Krewni do drugiego stopnia oraz małżonkowie osób wymienionych w pkt (e), (f) i (g) niniejszego paragrafu, jak również osób trzecich działających na rzecz tych osób.
  • Inwestorzy-klienci Firmy odpowiedzialni za fakty dotyczące Firmy, które spowodowały jej trudności finansowe lub przyczyniły się do pogorszenia jej sytuacji finansowej lub korzyści zostały odniesione z tych faktów.
  • Inne firmy z tej samej grupy. Inwestorzy w formie spółki, która ze względu na swoją wielkość nie jest uprawniona do sporządzania sumarycznego bilansu zgodnie z prawem spółek lub odpowiednim prawem państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
 • W przypadku podpunktów (e), (f), (g) i (g) paragrafu 5.2., ICF zawiesza wypłatę odszkodowania, informując odpowiednio zainteresowane strony, do czasu podjęcia ostatecznej decyzji, czy takie przypadki mają miejsce.
6. Proces Wypłaty Kompensacji
 • ICF rekompensuje Klientom objętym ubezpieczeniem roszczenia wynikające z usług objętych ubezpieczeniem świadczonych przez Firmę, w przypadku stwierdzenia niewywiązania się przez Firmę ze swoich zobowiązań (patrz również paragrafy 6.2., 6.3. i 6.4. poniżej).
 • Następujące przypadki stanowią niewywiązanie się przez Firmę ze swoich zobowiązań:
  • Zwrot funduszy Klienta, które są pośrednio przechowywane przez Firmę w ramach świadczenia przez nią wspomnianym Klientom usług objętych ubezpieczeniem, zwrotu których ci ostatni zażądali od Firmy, korzystając ze swojego odpowiedniego prawa; lub
 • Zwrot uprawnionym Klientom instrumentów finansowych, które do nich należą i którymi Firma zarządza.
 • ICF inicjuje proces wypłaty odszkodowania w jednej z następujących sytuacji:

(a) Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) ustaliła, że w okresie odniesienia, z przyczyn bezpośrednio związanych z jej sytuacją finansową, Firma nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań wynikających z roszczeń inwestorów i nie ma perspektyw, że będzie w stanie to zrobić w najbliższym czasie.

(b) Sąd Republiki orzekł, że z przyczyn bezpośrednio związanych z sytuacją finansową członka, możliwości dochodzenia roszczeń wobec niego przez inwestorów jest zawieszona.

 • CySEC wyda w rozsądnym terminie decyzję o wszczęciu procedury wypłaty odszkodowania przez Fundusz i opublikuje odpowiednią informację na swojej stronie internetowej. Po wszczęciu procedury wypłaty odszkodowania Fundusz opublikuje jak najszybciej w co najmniej dwóch (2) dziennikach o zasięgu ogólnocypryjskim, zaproszenie do składania wniosków o odszkodowanie, określające tryb składania wniosków, termin ich składania oraz ich treść, jak szczegółówo określono.
 • Publikacja, o której mowa w ust. 6.4, zawiera co najmniej:
  • nazwę i adres siedziby oraz nazwę handlową Firmy;
  • termin składania wniosków o odszkodowanie, który nie może być krótszy niż pięć miesięcy ani dłuższy niż dziewięć miesięcy od dnia wszczęcia postępowania o wypłatę odszkodowania albo od dnia jego ogłoszenia;
  • tryb składania wniosków; oraz
  • adres i /lub stronę internetową, za pośrednictwem których klienci objęci ubezpieczeniem mogą uzyskać odpowiedni formularz roszczenia dostarczony przez Firmę.
 • Wnioski o odszkodowanie składane przez Klientów objętych ubezpieczeniem, którymi zgłaszają oni roszczenia wobec Firmy, są składane do ICF na piśmie i muszą zawierać:
 1. Nazwisko zgłaszającego reklamację-Klienta;
 2. Adres, numer dowodu osobistego /paszportu, numery telefonu i faksu oraz ewentualnie adres e-mail zgłaszającego reklamację-Klienta;
 • Nazwa członka ICF, przeciwko któremu składany jest wniosek, oraz kod klienta i/lub numer konta inwestycyjnego zgłaszającego reklamację.
 1. Szczegóły umowy o świadczenie usług objętych umową między członkiem ICF a zgłaszającym reklamację;
 2. Rodzaj i wysokość dochodzonych roszczeń Klienta zgłaszającego reklamację;
 3. Wskazanie szczegółów, na podstawie, których powstały rzekome roszczenia Klienta oraz ich wysokość;
 • Wszelkie inne informacje, których może zażądać ICF.
 • Po złożeniu wniosku o odszkodowanie, wypłata odszkodowania przez Komitet Administracyjny ICF obejmuje:
 • Wszczęcie procedury wypłaty odszkodowania;
 • Istnienie ważnego roszczenia Klienta Firmy objętego ubezpieczeniem, które wynika z operacji inwestycyjnej;
 • Klient będący wnioskodawcą należy do kategorii Klientów objętych ubezpieczeniem;
 • Złożenie formularza zgłoszeniowego, jak opisano powyżej
 • Roszczenia nie wynikają z transakcji, co do których wydano wyrok skazujący za pranie pieniędzy w rozumieniu Prawa o Zapobieganiu i Zwalczaniu Prania Pieniędzy z lat 2007-2019 z późniejszymi zmianami lub zastępstwami;
 • Nie toczy się żadne postępowanie karne przeciwko wspomnianemu Klientowi objętemu ochroną w związku z praniem pieniędzy w rozumieniu Prawa o Zapobieganiu i Zwalczaniu Prania Pieniędzy z lat 2007-2019 z późniejszymi zmianami lub zastępstwami
 • Prawo Klienta objętego ubezpieczeniem nie wygasło na mocy Ustawy o Przedawnieniu Przestępstw.
 • Komitet Administracyjny bada i ocenia wnioski oraz decyduje, czy warunki określone w ust. 6.7 zostały spełnione, czy nie.

Komitet Administracyjny odrzuca wniosek, jeżeli wnioskodawca-Klient użył fałszywych lub wprowadzających w błąd środków w celu zabezpieczenia wypłaty odszkodowania.

 • Po zakończeniu oceny ICF:
 • Wydaje decyzję zawierającą listę Klientów Firmy, określającą kwotę pieniędzy, do której otrzymania każdy z nich jest uprawniony, i przekazuje ją CySEC oraz Firmie w ciągu pięciu (5) dni roboczych od jej wydania. Ponadto decyzja ta zawiera również listę klientów, którym odszkodowanie nie zostanie wypłacone, wraz z uzasadnieniem; oraz
 • Komunikuje każdemu zainteresowanemu Klientowi swoją decyzję, najszybciej jak to możliwe od jej wydania.
7. Kwota Kompensacji
 • Kwota odszkodowania należnego każdemu Klientowi objętemu ubezpieczeniem jest obliczana zgodnie z warunkami prawnymi i umownymi regulującymi stosunki Klienta objętego ubezpieczeniem z Firmą, z zastrzeżeniem zasad potrącenia stosowanych przy obliczaniu roszczeń między Klientem objętym ubezpieczeniem a Firmą.
 • Obliczenie należnego odszkodowania wynika z sumy ustalonych roszczeń Klienta objętego ubezpieczeniem, wynikających ze wszystkich usług świadczonych przez Firmę objętych ubezpieczeniem i niezależnie od liczby kont, których Klient jest beneficjentem, waluty i miejsca świadczenia tych usług na terenie Unii Europejskiej.
 • Całkowite należne odszkodowanie, które ma zastosowanie do roszczeń wszystkich klientów objętych ubezpieczeniem, zostanie określone jako niższa z 90% łącznych roszczeń objętych ubezpieczeniem i nie może przekroczyć kwoty dwudziestu tysięcy euro (20 000 EUR).
 • W przypadku wspólnej działalności inwestycyjnej:
  • przy obliczaniu pokrycia, o którym mowa w ust. 7.2, uwzględnia się udział przypadający każdemu inwestorowi objętemu ubezpieczeniem;
  • roszczenia rozdziela się po równo między inwestorów objętych ubezpieczeniem, chyba że istnieją przepisy szczególne, i bez uszczerbku dla sekcji (c), każdemu inwestorowi zapewnia się odrębne ubezpieczenie zgodnie z postanowieniami podpunktu 7.2;
  • roszczenia dotyczące wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego, do którego dwie lub więcej osób są uprawnione jako członkowie spółki osobowej, stowarzyszenia lub ugrupowania o podobnym charakterze, nieposiadającego osobowości prawnej, do celów obliczenia pokrycia przewidzianego w pkt 7.2, są łączone i traktowane tak, jakby wynikały z inwestycji dokonanej przez pojedynczego inwestora.
 • W przypadku gdy klient objęty ubezpieczeniem nie jest ostatecznym beneficjentem środków finansowych lub instrumentów finansowych utrzymywanych przez członka ICF:
  • odszkodowanie wypłaca się beneficjentowi końcowemu, jeżeli jego tożsamość została lub może zostać ustalona przed dniem ustalenia lub orzeczenia.
  • jeżeli ostatecznych beneficjentów jest więcej niż jeden, przy obliczaniu przewidzianego pokrycia uwzględnia się udział przypadający każdemu z nich zgodnie z ustaleniami regulującymi zarządzanie funduszami lub instrumentami finansowymi.
 • Odszkodowanie jest wypłacane w euro, a w przypadku gdy fundusze i /lub instrumenty finansowe są wyrażone w walucie innej niż euro, użyty będzie referencyjny kurs wymiany tej waluty na euro ustalony przez Europejski Bank Centralny na koniec dnia na którym została uruchomiona procedura wypłaty odszkodowania.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 73.57% of retail investor accounts lose money when trading CFDs . You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money. Please consider our Risk Disclosure.

X