XBmarkets oferuje trzy różne kategorie klientów:

Klient Detaliczny

Doświadczony Klient Detaliczny  

Klient Profesjonalny z wyboru

Sprawdź szczegóły w Polityce Kategoryzacji Klientów

Klient Detaliczny

Kim jest Klient Detaliczny?

Po dokonaniu odpowiedniej ewaluacji, zgodnie z odpowiednimi ramami regulacyjnymi, Firma kategoryzuje wszystkich kwalifikowalnych Klientów jako Klientów Detalicznych. Tacy Klienci cieszą się najwyższym stopniem ochrony dzięki zastosowanym środkom interwencji produktowej.

Kto może zostać Klientem Detalicznym?

Każdy, kto pomyślnie zakończy proces rejestracji XBmarkets, w trakcie którego przeprowadzona ocena wykaże, że dana osoba posiada odpowiednie doświadczenie, wiedzę i zrozumienie produktu i/lub usługi, oraz że akceptuje ryzyko z nimi związane i jest w stanie ponieść ewentualną stratę finansową.

Doświadczony Klient Detaliczny  

*Kategoryzacja dostępna tylko dla Klientów z Polski na podstawie krajowych i europejskich ram regulacyjnych.

Kim jest Doświadczony Klient Detaliczny?

Doświadczony Klient Detaliczny to kategoryzacja wprowadzona w Polsce w 2019 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego w celu ułatwienia doświadczonym inwestorom uczestniczenia w rynku przy użyciu niższej dźwigni finansowej, niż w przypadku tych, którzy trejdują jako profesjonaliści.

Kto może zostać Doświadczonym Klientem Detalicznym?

Mając na uwadze, że ta szczególna kategoria Klientów została wprowadzona wyłącznie w Polsce na podstawie przepisów krajowych, aby móc korzystać z takiej kategoryzacji musisz być mieszkańcem Polski. Ponadto musisz udowodnić, że zebrałeś odpowiednie i zadowalające doświadczenie i wiedzę na temat rynków kapitałowych i handlu kontraktami CFD, które pozwolą Ci podejmować świadome decyzje handlowe. Szczegóły są opisane poniżej.

Warunki, które należy spełnić, aby zostać Doświadczonym Klientem Detalicznym:

Doświadczenie

Wymagane doświadczenie oznacza, że ​​Klient wykonał którykolwiek z poniższych wolumenów transakcji w ciągu ostatnich 24 miesięcy:

  • co najmniej 10 transakcji CFD o wartości nominalnej co najmniej równowartości w 50 000 EUR każda w ciągu kwartału w ciągu co najmniej czterech kwartałów;
  • co najmniej 50 transakcji CFD o wartości nominalnej co najmniej równowartości  10 000 EUR każda w ciągu kwartału w ciągu co najmniej czterech kwartałów; lub
  • co najmniej 40 transakcji CFD w ciągu kwartału w co najmniej czterech kwartałach, przy czym łączna wartość nominalna wszystkich otwartych transakcji za oceniany okres 24 miesięcy jest co najmniej równowartością2 000 000 EUR.

Wiedza

Znajomość instrumentów pochodnych (musi być spełniony co najmniej 1 z 3):

  • klient posiada odpowiednie certyfikaty zawodowe (CFA, FRM, PRM, ACI, Doradca Inwestycyjny (DI), Makler Papierów Wartościowych (MPW itp.) lub ukończenie specjalistycznego kierunku studiów;
  • klient odbył w ciągu ostatnich 12 miesięcy co najmniej 50 godzin szkoleń z zakresu instrumentów pochodnych, w tym kontraktów CFD, co zostanie potwierdzone odpowiednimi certyfikatami lub potwierdzeniem wystawionym przez właściwego organizatora szkolenia albo w każdym przypadku pod warunkiem, że organizator szkolenia zweryfikował wiedzę klienta przed wydaniem takiego certyfikatu lub potwierdzenia;
  • co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku wymagającym profesjonalnej wiedzy z zakresu transakcji dotyczących kontraktów CFD lub innych instrumentów pochodnych.

Klient Profesjonalny z wyboru

Kim jest Klient Profesjonalny z wyboru?

Klient Profesjonalny z wyboru to Klient, który złożył pisemny wniosek do Firmy w celu bycia traktowanym jako Profesjonalista w odniesieniu do niektórych lub wszystkich usług i instrumentów  Firmy, a także udowodnił, że spełnia co najmniej dwa z trzech kryteriów określonych przez ESMA ( poniżej). Taki Klient zrzeka się również całości lub części ochrony inwestorów, z której korzystają Klienci Detaliczni.

Kto może zostać Klient Profesjonalny z wyboru?

Każdy Klient XBmarkets, który złożył pisemny wniosek i posiada, a także jest w stanie udokumentować swoją odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie kontraktów CFD, spełniając co najmniej dwa (2) z trzech (3) poniższych wymagań.

Wymagania, które należy spełnić, aby zostać Klient Profesjonalny z wyboru

Klient przeprowadzał transakcje o znacznej wielkości na właściwym rynku ze średnią częstotliwością 10 transakcji na kwartał w każdym z ostatnich czterech kwartałów;

Wielkość portfela instrumentów finansowych Klienta, rozumiana jest jako obejmująca depozyty pieniężne i instrumenty finansowe, przekracza 500 000 EUR;

Klient pracuje lub pracował w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku zawodowym, które wymaga znajomości zaplanowanej transakcji lub usług.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 73.57% of retail investor accounts lose money when trading CFDs . You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money. Please consider our Risk Disclosure.

X