Redpine Capital Limited („Firma”) jest cypryjską firmą inwestycyjną (CIF) autoryzowaną przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) z numerem licencji CIF 391/20.

Firmajest zobowiązana chronić dane osobowe osób fizycznych zgodnie z obowiązującym prawem

Zobowiązanie Firmy dotyczy wszystkich osób, których dane osobowe może przetwarzać. „Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Firma pełni rolę administratora w odniesieniu do takich danych osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje, jakie rodzaje danych osobowych zbieramy na Twój temat, gdy zdecydujesz się korzystać z naszych usług, w jaki sposób będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, kiedy i komu je udostępniamy oraz w jaki sposób będziemy je chronić. Wyszczególnia również Twoje prawa w zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz sposób, w jaki możesz z nich korzystać. Prosimy o poświęcenie czasu na przeczytanie i zrozumienie tej polityki.

Od czasu do czasu możemy wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki, dlatego ważne jest, aby sprawdzać niniejszą Politykę pod kątem wszelkich aktualizacji. Wszelkie posiadane przez nas dane osobowe będą podlegać naszej najnowszej polityce prywatności. Jeśli wprowadzimy zmiany, które uznamy za ważne, poinformujemy Cię o nich.

Należy pamiętać, że niniejsze powiadomienie jest skierowane do klientów i potencjalnych klientów.

1. Dane osobowe, które możemy gromadzić:

Podczas zakładania konta w Firmie wymagamy podania imienia i nazwiska, adresu e-mail, informacji o stanie majątkowym, adresu zamieszkania, numeru telefonu, daty urodzenia, kopii dowodu osobistego lub paszport lub prawa jazdy, kopię ostatniego rachunku za media /wyciągu bankowego (lub podobnego) jako dowód adresu zamieszkania, dane karty kredytowej lub bankowej, rezydencję podatkową i numer identyfikacji podatkowej, dane dotyczące zawodu i zatrudnienia, wiedzę i doświadczenie w handlu , dane o tolerancji ryzyka i profilu ryzyka oraz inne informacje, które możemy uznać za niezbędne do naszych funkcji i działań oraz abyśmy mogli świadczyć nasze usługi.

Jeśli Firma poprosi Cię o podanie danych osobowych, a Ty tego nie zrobisz, Firma może nie być w stanie świadczyć usługi i /lub zawrzeć z Tobą umowy. W takim przypadku poinformujemy Cię o tym fakcie.

Wyżej wymienione dane są zbierane przez Firmę, gdy zamierzasz otworzyć konto inwestycyjne w Firmie. Zgodnie z prawem AML (Prawo o Zapobieganiu i Zwalczaniu Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu z lat 2007-2019, z późniejszymi zmianami) oraz Dyrektywą CySEC w Sprawie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, Firma gromadzi dane niezbędne do weryfikacji tożsamości użytkownika, konstruowania jego profilu ekonomicznego, monitorowania jego konto i weryfikuji źródła pochodzenia środków (gdy jest to konieczne). Ponadto wykorzystujemy te dane do zakładania i administrowania Twoim kontem inwestycyjnym, zapewniania wsparcia technicznego i obsługi klienta.

Używamy plików cookie do przechowywania i gromadzenia informacji o korzystaniu z naszej strony internetowej. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku twardym Twojego urządzenia. Wysyłają zapisane na nich informacje z powrotem na nasz serwer sieciowy, gdy uzyskujesz dostęp do naszej strony internetowej. Te pliki cookie umożliwiają nam wprowadzanie osobistych ustawień i wczytanie osobistych preferencji w celu poprawy komfortu użytkowania. Możesz dowiedzieć się więcej o naszych plikach cookie w naszej „Polityce Plików Cookie”.

Jeśli jesteś klientem korporacyjnym, jesteśmy zobowiązani do zbierania informacji związanych z podmiotem prawnym (np. dokumentów korporacyjnych i statutowych), dodatkowych danych osobowych akcjonariuszy, dyrektorów i innych funkcjonariuszy, które uznamy za niezbędne w celu zachowania zgodności z naszymi przepisami prawnymi i wymogami regulacyjnymi.

Możemy rejestrować wszelką komunikację, elektroniczną, telefoniczną, osobistą lub inną, którą prowadzimy z Tobą w związku ze świadczonymi przez nas usługami i naszymi relacjami. Nagrania te będą naszą wyłączną własnością i będą stanowić dowód komunikacji między nami. Należy zauważyć, że zgodnie z Ustawą 87(I)/2017 jesteśmy zobowiązani do prowadzenia ewidencji wszystkich rozmów telefonicznych i komunikacji elektronicznej, które są związane z transakcjami zawieranymi lub mają prowadzić do transakcji w przypadku zawierania transakcji na własny rachunek i świadczenia usług klientom które odnoszą się do przyjmowania, przesyłania i relaizacji ich zleceń.

2. Podstawa Prawna Przetwarzania Danych Osobowych:

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe na jednej lub kilku zgodnych z prawem podstawach przetwarzania („Podstawa Prawna”), w zależności od konkretnego celu, w jakim wykorzystujemy Twoje dane.

Podstawy Prawne obejmują:

 • wykonanie naszych zobowiązań umownych wobec Ciebie
 • zachowanie zgodność z obowiązującymi wymogami prawnymi i regulacyjnymi
 • realizację naszych prawnie uzasadnionych interesów

W przypadku, gdy wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych nie podlega wyżej wymienionym Podstawom Prawnym, będziemy wymagać od Ciebie wyrażenia zgody. Taka zgoda będzie dobrowolna i będziesz mieć prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub wypisując się z list e-mailowych.

3. Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe:

Informacje o klientach, które posiada Firma, będą traktowane przez Firmę jako poufne i nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu niż w związku ze świadczeniem, administrowaniem i ulepszaniem Usług, przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy i kontrolami due dilligence, do badań i w celach statystycznych oraz w celach marketingowych. Informacje już udostępnione domenie publicznej lub już posiadane przez Firmę bez obowiązku zachowania poufności nie będą uważane za poufne.

Firma ma prawo ujawnić informacje o Kliencie (w tym nagrania i dokumenty o charakterze poufnym, dane karty) w następujących okolicznościach:

 • gdy wymagają tego przepisy prawa lub nakaz sądu wydany przez właściwy sąd.
 • na żądanie CySEC lub innego organu regulacyjnego sprawującego kontrolę lub jurysdykcję nad Firmą lub Klientem lub ich współpracownikami lub na terytorium którego Firma ma Klientów.
 • organom rządowym i organom ścigania, jeśli jest to wymagane przez prawo oraz w odpowiedzi na inne żądania prawne i regulacyjne;
 • odpowiednim władzom w celu zbadania lub zapobieżenia oszustwom, praniu pieniędzy lub innym nielegalnym działaniom;
 • Gdy jest to konieczne, aby Firma mogła bronić lub korzystać ze swojego prawa w dowolnym sądzie lub trybunale lub arbitrażu lub u Rzecznika Praw Obywatelskich lub innego organu rządowego;
 • w takim zakresie, w jakim jest to zasadnie wymagane do realizacji Zleceń oraz w celach pomocniczych w stosunku do świadczenia Usług;
 • Dostawcom usług płatniczych i bankom przetwarzającym Twoje transakcje;
 • audytorom, wykonawcom lub innym doradcom przeprowadzającym audyty, asystującym lub doradzającym w jakimkolwiek z naszych celów biznesowych; pod warunkiem, że w każdym przypadku odpowiedni specjalista zostanie poinformowany o poufnym charakterze takich informacji i zobowiąże się do zachowania poufności również w niniejszym dokumencie;
 • w wymaganym zakresie innym usługodawcom, którzy tworzą, utrzymują lub przetwarzają bazy danych (elektroniczne lub inne), oferują usługi prowadzenia rejestrów, usługi przesyłania wiadomości e-mail, usługi przesyłania wiadomości lub podobne usługi, których celem jest pomoc Firmie w gromadzeniu, przechowywaniu, przetwarzaniu i wykorzystywniu informacji o Kliencie lub kontaktowanie się z Klientem lub ulepszanie świadczenia Usług w ramach niniejszej Umowy.
 • do Repozytorium Transakcji lub podobneej instytucji na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych (CCP) i repozytoriów transakcji (TR) (EMIR).
 • innym usługodawcom w celach statystycznych służacych usprawnieniu marketingu Firmy, w takim przypadku dane będą przekazywane w formie zbiorczej.
 • do call center badań rynkowych, które oferują ankiety telefoniczne lub e-mailowe w celu ulepszenia usług Firmy, w takim przypadku podane zostaną tylko dane kontaktowe.
 • gdy jest to konieczne, aby Firma mogła bronić lub korzystać ze swojego prawa przed dowolnym sądem lub trybunałem, arbitrażem lub Rzecznikiem Praw Obywatelskich lub organem rządowym.
 • każdej osobie upoważnionej przez Ciebie
 • Partnerowi lub brokerowi wprowadzającemu Firmy lub jakiejkolwiek innej firmie z tej samej grupy Firmy.
 • Stronom trzecim, jeśli takie ujawnienie jest wymagane w celu wyegzekwowania lub zastosowania naszych Zasad i Warunków lub innych stosownych umów.
 • następcom, cesjonariuszom, cesjonariuszom lub nabywcom, z Pisemnym Powiadomieniem skierowanym do Klienta na dziesięć Dni Roboczych przed. Ma to zastosowanie w przypadku, gdy Firma zdecyduje się sprzedać, przenieść, scedować lub odnowić na rzecz osoby trzeciej część lub całość swoich praw, korzyści lub obowiązków wynikających z Umowy lub wykonania całej Umowy pod warunkiem zapewnieniaUprzednie Pisemne Powiadomienie Klienta na 15 Dni Roboczych przed taką akcją. Można to zrobić bez ograniczeń w przypadku fuzji lub przejęcia Firmy ze stroną trzecią, reorganizacji Firmy, likwidacji Firmy lub sprzedaży lub przeniesienia całości lub części przedsiębiorstwa lub aktywów Firmy na stronę trzecią.
 • Informacje o Klientach są ujawniane w odniesieniu do podatników amerykańskich do Urzędu Skarbowego na Cyprze, który z kolei przekaże te informacje do IRS w USA zgodnie z ustawą o wypełnianiu obowiązków podatkowych dotyczących rachunków zagranicznych (FATCA) w USA i odpowiednią umową międzyrządową między Cyprem i Stany Zjednoczone.
4. Bezpieczeństwo Twoich Danych Osobowych

Firma podejmuje odpowiednie środki w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do ochrony wszelkich przekazanych nam danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

Firma wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak szyfrowanie danych, procedura zarządzania dostępem, polityka czystego biurka, ciągłość działania i odzyskiwanie danych po awarii, ocena ryzyka systemów IT, segregacja dostępu fizycznego i logicznego, polityka postępowania w przypadku naruszenia danych osobowych itp. Ponadto Firma ogranicza dostęp do danych osobowych Klienta do tych pracowników, agentów, kontrahentów i innych osób trzecich, które muszą je znać ze względów biznesowych. Te instytucje będą przetwarzać dane osobowe Klienta wyłącznie na polecenie Firmy i podlegają obowiązkowi zachowania poufności.

Twoje dane osobowe mogą być przechowywane w formie elektronicznej lub papierowej.

5. Zautomatyzowane Decyzje– Podejmowanie i Profilowanie

W celu realizacji kontaktu między nami i zgodnie z wymogami Ustawy 87(I)/2017 oraz odpowiednich Okólników wydanych przez CySEC, wymagane jest świadczenie usług inwestycyjnych na Twoją rzecz, ocena Twojej wiedzy i doświadczenia, Twojej sytuacji finansowej i celów inwestycyjnych.

Powyższe wymagania spełnimy za pomocą następujących narzędzi:

Test Adekwatności: Test adekwatności ma miejsce, gdy rejestrujesz się jako klient Firmy. Za pomocą powyższego testu sprawdzamy i upewniamy się, czy nadajesz się do korzytania z usług i produktów Firmy poprzez ocenę Twojej wiedzy, zaplecza finansowego i doświadczenia w zakresie usług finansowych. Na podstawie otrzymanej punktacji zostaniesz poinformowany, czy kwalifikujesz się do korzystania z naszych usług i zostania naszym Klientem oraz do jakiego maksymalnego poziomu dźwigni finansowej jesteś uprawniony. Powodem oceny Twojej adekwatności jest umożliwienie Firmie zaoferowania Ci usług, które są dla Ciebie odpowiednie i działają w Twoim najlepszym interesie.

Powyższe oceny są monitorowane przez Dział Zgodności Firmy. W trakcie tych procesów Firma podejmuje wszelkie środki techniczne i operacyjne w celu skorygowania nieścisłości i zminimalizowania ryzyka błędów, zapobieżenia wszelkiej dyskryminacji oraz zabezpieczenia danych osobowych klienta.

6. Jak traktujemy Twoje dane osobowe w celach marketingowych i czy do takich działań wykorzystywane jest profilowanie

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby informować Cię o produktach, usługach i ofertach, które mogą być interesujące dla Ciebie lub Twojej firmy.

Dane osobowe, które przetwarzamy w tym celu, obejmują informacje, które nam przekazujesz oraz dane, które gromadzimy i /lub wnioskujemy o ich zgromadzenie, gdy korzystasz z naszych usług. Informacje te pomagają Firmie ulepszać jej usługi, dostosowywać sposób przeglądania i umożliwiają informowanie klientów o dodatkowych produktach, usługach lub odpowiednich promocjach. W niektórych przypadkach stosowane jest profilowanie, tzn. przetwarzamy Twoje dane w sposób automatyczny aby ocenić niektóre aspekty osobiste w celu dostarczenia Ci ukierunkowanych informacji marketingowych o produktach.

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do promowania naszych produktów i usług tylko wtedy, gdy mamy na to Twoją wyraźną zgodę lub, w niektórych przypadkach, jeśli uważamy, że leży to w naszym uzasadnionym interesie.

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych, w tym profilowania, kontaktując się w dowolnym momencie z Inspektorem Ochrony Danych Firmy na adres e-mail: support@xbmarkets.com

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będziemy tego potrzebować do celów prawnych lub biznesowych, z zastrzeżeniem maksymalnie (5) lat, a na żądanie CySEC przez okres do siedmiu (7) lat po rozwiązaniu umowy. Przy ustalaniu okresów przechowywania danych bierzemy pod uwagę lokalne przepisy prawa, zobowiązania umowne oraz oczekiwania i wymagania naszych klientów. Kiedy nie potrzebujemy już danych osobowych, bezpiecznie je usuwamy lub niszczymy.

Na przykład podlegamy przepisom dotyczącym usług inwestycyjnych i przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, które wymagają od nas zachowania kopii i dowodów podjętych przez nas działań w zakresie weryfikacji Twojej tożsamości, źródeł dochodów i majątku, monitorowania Twoich transakcji, rozmów telefoniczynch, czatów oraz wiadomości e-mail, historii zleceń i transakcji, rozpatrywania skarg i zapisów, które mogą wykazać, że działaliśmy zgodnie z regulacyjnym kodeksem postępowania w trakcie całej relacji biznesowej. Rejestry te muszą być przechowywane przez okres pięciu lat po zakończeniu naszych relacji biznesowych lub nawet dłużej, jeśli poproszą nas o to nasze organy regulacyjne.

Jeśli zrezygnowałeś z otrzymywania wiadomości marketingowych, będziemy przechowywać Twoje dane na naszej liście ograniczeń, abyśmy wiedzieli, że nie chcesz otrzymywać takich wiadomości.

7. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Kopie Twojej umowy z nami mogą być przekazywane i przechowywane w instytucjach bankowych w miejscu docelowym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Mogą być również przetwarzane przez personel działający poza EOG, który pracuje dla jednego z naszych dostawców lub spółek stowarzyszonych. Podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że gdy przeprowadzamy takie transfery, będzie to podlegało obowiązującym przepisom prawa i, w razie potrzeby, odpowiednim zabezpieczeniom. Możesz skontaktować się ze Firmą w celu uzyskania informacji o stosownycj lub właściwych zabezpieczeniach (w zależności od przypadku).

Kiedy przekazujemy Twoje dane innym stronom trzecim poza EOG, takie transfery będą zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Rozporządzenie UE 2016/679), a zatem w niektórych przypadkach możemy polegać na decyzji Komisji stwierdzającej adekwatność ochrony lub odpowiednich zabezpieczeniach (np. obowiązującej normie klauzule umowne, wiążące reguły korporacyjne, Tarcza Prywatności UE-USA lub inne równoważne obowiązujące ustalenia) lub inne podstawy przewidziane w RODO.

Możesz skontaktować się ze Firmą w celu uzyskania informacji o odpowiednich lub odpowiednich zabezpieczeniach.

8. Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą

Prawo dostępu – masz prawo zażądać od nas dostarczenia kopii danych osobowych, które posiadamy na Twój temat.

Prawo do korekty – masz prawo zażądać od nas korekty danych osobowych, które posiadamy na Twój temat, jeśli takowe są niedokładne lub niekompletne.

Prawo do bycia zapomnianym – w określonych okolicznościach masz prawo zażądać od nas usunięcia Twoich danych osobowych z naszych rejestrów. W przypadku, gdy te okoliczności mają zastosowanie do Twojej przypadku i pod warunkiem, że nie ma zastosowania żaden wyjątek od tego obowiązku (np. gdy jesteśmy zobowiązani do przechowywania Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązkiem prawnym wynikającym z prawa cypryjskiego lub unijnego), Firma działając jako administrator usunie Twoje dane osobowe ze swoich rejestrów.

Prawo do ograniczenia przetwarzania – masz prawo zażądać od nas, jeżeli mają zastosowanie określone warunki, ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Prawo do przenoszenia – masz prawo zażądać od nas, jeśli mają zastosowanie określone warunki, przeniesienia przechowywanych przez nas danych na Twój temat do innej organizacji. Tam, gdzie mają zastosowanie te warunki, Firma przekaże Twoje dane osobowe innej organizacji.

Prawo do sprzeciwu – masz prawo sprzeciwić się, z pwpdu przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, niektórym rodzajom przetwarzania, takim jak marketing bezpośredni lub w przypadku, gdy opieramy się na uzasadnionym interesie (lub interesie strony trzeciej) i jest coś w Twojej szczególnej sytuacji, co sprawia, że chcesz sprzeciwić się przetwarzaniu na tej podstawie, ponieważ uważasz, że ma to wpływ na Twoje podstawowe prawa i wolności. W niektórych przypadkach możemy wykazać, że mamy ważne uzasadnione podstawy do przetwarzania Twoich danych, które są nadrzędne w stosunku do Twoich praw i wolności.

Zażądaj przeniesienia Twoich danych osobowych do Ciebie lub strony trzeciej. Przekażemy Tobie lub wybranej przez Ciebie osobie trzeciej Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Należy pamiętać, że to prawo ma zastosowanie wyłącznie do informacji automatycznych, na których wykorzystanie początkowo wyraziłeś zgodę lub w przypadku, gdy wykorzystaliśmy te informacje w celu wykonania zawartej z Tobą umowy.

Prawo do wycofania zgody, gdy opieramy się na zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Nie wpłynie to jednak na zgodność przetwarzania z prawem, jeśli dokonano tego przetwarzania przed wycofaniem zgody. Jeśli wycofasz swoją zgodę, możemy nie być w stanie dostarczyć Ci niektórych produktów lub usług. W takim przypadku poinformujemy Cię o tym w momencie wycofania zgody.

W odniesieniu do wyżej wymienionych praw będziemy odpowiadać na żądania dotyczące danych osobowych i, w stosownych przypadkach, będziemy poprawiać, zmieniać lub usuwać Twoje dane osobowe. Odpowiednią prośbę możesz wysłać na następujący adres e-mail: support@xbmarkets.com

Możemy obciążyć Cię rozsądną opłatą, gdy żądanie jest jawnie nieuzasadnione, nadmierne lub powtarza się lub otrzymamy prośbę o dostarczenie dalszych kopii tych samych danych. W takim przypadku prześlemy Ci prośbę o opłatę, którą będziesz musiał zaakceptować, zanim przetworzymy Twoją prośbę. Alternatywnie możemy odmówić spełnienia Twojej prośby w takich okolicznościach.

9. Kontakt z nami w sprawie niniejszej Polityki lub złożenie reklamacji

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące treści niniejszej Polityki lub chcesz poinformować nas o zmianie lub sprostowaniu swoich danych osobowych, chcesz otrzymać kopię danych, które o Tobie gromadzimy lub chcesz zgłosić skargę lub komentarz, prosimy o kontakt za pomocą danych podanych poniżej:

Inspektor Ochrony Danych

E-mail: compliance@xbmarkets.com

Staramy się odpowiedzieć na Twoje żądanie bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w ciągu jednego miesiąca od otrzymania żądania. Jeśli Twoja prośba zajmie nam więcej niż jeden miesiąc, poinformujemy Cię o tym i będziemy Cię informować na bieżąco. W tym zakresie należy zauważyć, że informacje, których przekazanie jest skutkiem skorzystania z przysługującego Ci prawa, są nieodpłatne. Niemniej, w przypadku gdy żądania są jawnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na ich powtarzalny charakter, Firma może:

a) pobierać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji lub komunikacji lub podjęcia żądanych działań;

lub (b) odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem

Jeśli nie jesteś zadowolony z naszej odpowiedzi na Twoją skargę i /lub Twoja prośba nie została rozpatrzona w określonych ramach czasowych, masz prawo złożyć skargę do naszego organu nadzorczego, Cypryjskiego Komisarza ds. Ochrony Danych. Alternatywnie masz również prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych w swoim kraju zamieszkania.

Informacje o tym, jak skontaktować się z Cypryjskim Komisarzem ds. Ochrony Danych, można znaleźć na następującej stronie internetowej: http://www.dataprotection.gov.cy

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 73.57% of retail investor accounts lose money when trading CFDs . You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money. Please consider our Risk Disclosure.

X