Wstęp

1.1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta przez i pomiędzy Redpine Capital Limited (dalej zwane „Firma” lub “my”) z jednej strony oraz klientem (którym może być osoba prawna lub osoba fizyczna), który wypełnił Formularz Aplikacji o Otwarcie Konta i został zaakceptowany przez Firmę jako klient (dalej „Klient” lub “Ty”) po drugiej stronie.

1.2. Firma jest autoryzowana i regulowana przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (“CySEC”) jako Cypryjska Firma Inwestycyjna (“CIF”) w celu oferowania określonych usług i działań inwestycyjnych i dodatkowych zgodnie z Ustawą o Usługach i Działaniach Inwestycyjnych oraz Rynkach Regulowanych z 2017 r. (Ustawa 87(I)/2017, zwaną dalej „ Ustawą”), z późniejszymi zmianami lub jak zastąpiono od czasu do czasu pod, pod numerem licencji CIF o numerze 391/20. Jest zarejestrowana w Republice Cypryjskiej w zgodzie z Rozdziałem 113 Prawa Spółek pod numerem rejestracyjnym HE 393695. Jej siedziba znajduje się pod adresem Vasili Michaelidi 21-23, Areti Tower, 2nd Floor, 3026, Limassol, Cypr

1.3. Niniejsza Umowa Klienta wraz z Załącznikiem 1 i wszelkimi innymi Załącznikami oraz następującymi z okresowo akualizowanymi dokumentami zatytułowanymi „Podsumowanie Polityki Dotyczącej Konfliktów Interesów”, „Tabela prowizji, kosztów i opłat” „Podsumowanie Polityki Działania w Najlepszym Interesie i Realizacji Zleceń”, „Ostrzeżenie o ryzyku”, „Polityka Kategoryzacji Klientów”, „Fundusz rekompensacyjny dla inwestorów”, „Procedura Składania Reklamacji przez Klientów” (łącznie „Umowa”) określają warunki, na jakich Firma będzie oferować Usługi dla Klienta. Umowa będzie regulowała działalność inwestycyjną Klientów na Instrumentach Finansowych (w szczególności związaną z kontraktami CFD, obejmujące inwestycje na rynku Forex), prawa i obowiązki obu Stron, a także zawiera ważne informacje, które Firma, jako autoryzowany CIF, jest zobowiązana przekazać potencjalnym Klientom na mocy obowiązujących przepisów prawnych. Aplikując o nasze Usługi, wyrażasz zgodę na zasady i warunki wszystkich wyżej wymienionych dokumentów, które składają się na Umowę, co oznacza, że w przypadku, gdy zostaniesz zaakceptowany przez nas jako Klient, Ty i my będziemy związani zasadami i warunkami tej Umowy. Z tego powodu, przed zawarciem Umowy, zalecamy uważne przeczytanie wszystkich wyżej wymienionych dokumentów składających się na Umowę oraz wszelkich innych pism lub zawiadomień wysyłanych przez nas oraz upewnienie się, że je rozumiesz i zgadzasz się z nimi . Zalecamy również zapoznanie się z naszą „Polityką prywatności” na stronie internetowej.

1.4. Umowa zastępuje wszelkie inne umowy, porozumienia, wyraźne lub dorozumiane oświadczenia złożone przez Firmę lub jakiegokolwiek Wprowadzającego.

1.5. Umowa jest wiążąca i działa na korzyść stron oraz ich dozwolonych następców i cesjonariuszy.

1.6. Jeśli jesteś osobą naturalną (a nie Klientem korporacyjnym) i nie spotykamy się osobiście w celu zawarcia niniejszej Umowy, ale zamiast tego nasza komunikacja odbywa się za pośrednictwem strony internetowej, telefonu lub korespondencji pisemnej (w tym e-mail), obowiązuje Ustawa o Srzedaży Usług Finansowych na Odległość nr 242(I)/2004, z późniejszymi zmianami, a my prześlemy Ci e-mailem dokumenty stanowiące Umowę.

1.7. Fizyczny podpis Umowy nie jest wymagany, ale jeśli chcesz ją podpisać, możesz ją wydrukować, podpisać dwie kopie Umowy i odesłać je do nas. Zachowamy jeden egzemplarz do naszej dokumentacji i odeślemy Ci drugi podpisany przez nas egzemplarz.

Interpretacja terminów

2.1. W tej Umowie:

“Nadużycia Inwestycyjne” obejmuje dowolne z następujących działań, takich jak składanie zleceń „kup stop” lub „sprzedaj stop” przed opublikowaniem wiadomości dotyczących Rynku lub Aktywu Bazowego, arbitraż, manipulacje lub wykorzystywanie wszelkich tymczasowych i /lub drobnych niedokładności w dowolnym notowaniu lub cenie oferowanej na Platformie transakcyjnej, kombinacja szybszych /wolniejszych kanałów, nadużywanie funkcji anulowania transakcji dostępnej na Platformie lub korzystanie (bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy) z jakichkolwiek robotów, pająków lub innych zautomatyzowanych systemów wprowadzania danych do Platformy, lub dowolnego oprogramowania, które stosuje analizę sztucznej inteligencji w systemach Firmy i/lub Platformie i/lub Koncie Klienta.

“Dane dostępu” oznacza login i hasło Klienta, i/lub inne tajne kody i/lub metody wydawane Klientowi przez Spółkę od czasu do czas w celu weryfikacji tożsamości nezbędnej do uzyskania dostępu i korzystania z Platformy/Platform, i/lub do składania Zleceń przez telefon.

“Formularz Aplikacji o Otwarcie Konta” oznacza formularz zgłoszeniowy /ankietę wypełnioną przez Klienta w celu aplikacji o Usługi Firmy w ramach niniejszej Umowy oraz otwarcie Konta Klienta, za pośrednictwem którego to formularza /ankiety Firma uzyska między innymi informacje w celu identyfikacji Klienta i due dilligence, jego kategoryzacji i oceny adekwatności zgodnie z Obowiązującymi Przepisami.

“Podmiot Stowarzyszony” w odniesieniu do Firmy, oznacza każdy podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio kontroluje lub jest kontrolowany przez Firmę, lub jakikolwiek podmiot znajdujący się bezpośrednio lub pośrednio pod wspólną kontrolą z Firmą; a „kontrola” oznacza uprawnienie do kierowania lub istnienie podstaw do zarządzania sprawami Firmy lub podmiotu.

“Umowa” oznacza niniejszy dokument zatytułowany „Umowa Klienta” wraz z Załącznikiem nr 1 i wszelkimi innymi Załącznikami oraz dokumenty zatytułowane „Polityka Kategoryzacji Klientów”, „Funduszu Kompensat Inwestycyjnych”, „Podsumowanie Polityki Dotyczącej Konfliktów Interesów”, „Podsumowanie Polityki Działania w Najlepszym Interesie i Realizacji Zleceń”, „Ostrzeżenie o Ryzyku”, „Procedura Składania Reklamacji przez Klientów”, „Tabela Prowizji, Kosztów i Opłat”, które mogą być od czasu do czasu zmieniane i/lub uzupełniane.

“Obowiązujące Przepisy” oznaczają (a) Reguły CySEC lub wszelkie inne przepisy odpowiedniego organu regulacyjnego sprawującego władzę nad Firmą; (b) Regulamin właściwego Rynku; oraz (c) wszystkie inne obowiązujące prawa, zasady i przepisy Cypru lub Unii Europejskiej.

“Ask /cena sprzedaży” oznacza wyższą cenę w Notowaniu, po której Klient może dokonać zakupu.

Autoryzowany Przedstawiciel” oznacza osobę określoną w paragrafie 35.1 Umowy z Klientem.

„Balans” oznacza łączny wynik finansowy na Koncie Klienta po ostatniej Zrealizowanej Transakcji oraz operacji wpłaty/wypłaty w dowolnym okresie czasu.

„Waluta Bazowa” oznacza pierwszą walutę w Parze Walut, za którą Klient kupuje lub sprzedaje Walutę Notowaną.

„Bid /cena kupna” oznacza niższą cenę w Ofercie, po której Klient może sprzedać.

„Dzień Roboczy” oznacza każdy dzień inny niż sobota i niedziela oraz święta, które zostaną ogłoszone na stronie internetowej Firmy.

„Konto Klienta” lub „Konto Inwestycyjne” oznacza unikalne, spersonalizowane konto Klienta, na które składają się wszystkie Zrealizowane Transakcje, Otwarte Pozycje i Zlecenia na Platformie, Balans środków Klienta oraz transakcje wpłat /wypłat środków Klienta

„Pozycja Zamknięta” oznacza przeciwieństwo Pozycji Otwartej.

„Zakończona Transakcja” w CFD oznacza dwie przeciwne transakcje o tej samej wielkości (otwarcie pozycji i zamknięcie pozycji): kup, a następnie sprzedaj i odwrotnie.

„Kontrakt na różnice kursowe” lub „CFD” oznacza kontrakt, który jest kontraktem na różnice kursowe w odniesieniu do zmian ceny Instrumentu Bazowego. CFD to instrument finansowy. Użycie terminu CFD w niniejszej Umowie, o ile nie określono inaczej, należy rozumieć jako obejmujące Forex (który może być używany na naszej stronie internetowej i w naszych materiałach marketingowych).

„Specyfikacje Kontraktu„oznacza podstawowe warunki handlu kontraktami CFD (na przykład Spread, Swapy, Wielkość Lotu, Depozyt Początkowy, Wymagany Depozyt Zabezpieczający, Margines Hedge, minimalny poziom składania Zleceń Stop Loss, Take Profit i Limit, opłaty za finansowanie, opłaty itp.) dla każdego rodzaju kontraktu CFD określanego od czasu do czasu przez Firmę. Specyfikacje Kontraktu są dostępne w Witrynie i/lub na Platformie.

„Waluta Konta Klienta” oznacza walutę, w której prowadzone jest Konto Klienta, którą może być euro lub dowolna inna waluta oferowana przez Firmę.

„Para walutowa” oznacza przedmiot lub Aktywo Bazowe Transakcji CFD opartej na zmianie wartości jednej waluty w stosunku do drugiej. Para walutowa składa się z dwóch walut (waluty notowanej i waluty bazowej) i pokazuje, jaka część waluty notowanej jest potrzebna do zakupu jednej jednostki waluty bazowej.

„CySEC” oznacza Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, która jest organem nadzorczym Firmy.

Reguły CySEC” oznaczają Zasady, Dyrektywy, Regulacje, Wytyczne, opinie lub zalecenia CySEC.

„Różnica” oznacza różnicę w cenie przy otwarciu Transakcji i zamknięciu takiej Transakcji.

„Uprawniony Kontrahent” oznacza „Uprawnionego Kontrahenta” dla celów Reguł CySEC, jak określono w dokumencie „Polityka Kategoryzacji Klientów”.

„Kapitał” oznacza Balans powiększony lub pomniejszony o wszelkie Zmienne Zyski lub Straty wynikające z Otwartej Pozycji i jest obliczany w następujący sposób: Kapitał = Balans + Zmienny Zysk – Zmienna Strata.

„Niezbędne Dane” oznaczają wymagane szczegóły, umożliwiające Firmie złożenie Zlecenia, na przykład, między innymi, rodzaj Aktywa Bazowego, Kierunek (Kup /Sprzedaj), Cena otwarcia, Cena zamknięcia, Styl Zlecenia, Wolumen. Jeśli Klient złoży Oczekujące Zlecenie (limit lub stop), Klient wskaże zamierzoną cenę, po której Zlecenie będzie realizowane na rynku oraz wszelkie Stop Loss i/lub Take Profit itp.

„Niedotrzymanie Zobowiązań” ma znaczenie nadane w paragrafie 14.1 Umowy Klienta.

„Expert Advisor” oznacza mechaniczny system transakcyjny online przeznaczony do automatyzacji czynności inwestycyjnych na elektronicznej platformie transakcyjnej. Można go zaprogramować tak, aby alarmował Klienta o możliwości inwestycyjnej, a także mógł automatycznie inwestować na jego koncie, zarządzając wszystkimi aspektami operacji inwestycyjnych, od wysyłania zleceń bezpośrednio do Platformy, po automatyczne dostosowywanie poziomów stop loss, trailing stop i take profit.

„System Realizacji” oznacza podmiot określony w paragrafie 6.1 Umowy Klienta.

„Instrument Finansowy” oznacza Instrumenty Finansowe objęte licencją CIF Firmy, które można znaleźć w dokumencie „Informacje o Firmie”, w tym między innymi CFD.

„Zmienna Strata” w CFD oznacza bieżącą stratę na Otwartych Pozycjach obliczoną na podstawie aktualnych Notowań (z doliczeniem ewentualnych prowizji lub opłat).

„Zmienny Zysk” w CFD oznacza bieżący zysk z Otwartych Pozycji obliczony na podstawie aktualnych Notowań (z doliczeniem wszelkich prowizji lub opłat, jeśli mają zastosowanie).

„Zdarzenie Siły Wyższej” ma znaczenie określone w paragrafie 27.1. .

„Forex” oznacza typ kontraktu CFD, w którym Aktywem Bazowym jest Para Walutowa.

„Dostępny Margines /Depozyt Zabezpieczający” oznacza kwotę środków dostępnych na Koncie Klienta, które mogą być wykorzystane do otwarcia pozycji lub utrzymania Otwartej Pozycji. Dostępny Margines /Depozyt Zabezpieczający zostanie obliczony jako: Kapitał pomniejszony o (minus) Niezbędny Depozyt Zabezpieczający [Free margin=”Equity-” Necessary Margin].

„Margines Hedge” w inwestycjach w CFD oznacza niezbędny depozyt zabezpieczający wymagany przez Firmę do otwierania i utrzymywania dopasowanych pozycji (ang. „hedge”).

„Początkowy Margines /Depozyt Zabezpieczający” w inwestycjach w CFD oznacza niezbędny depozyt zabezpieczający wymagany przez Firmę do otwarcia pozycji.

„Wprowadzający” ma znaczenie określone w paragrafie 35.1. .

„Usługi Inwestycyjne” oznaczają Usługi Inwestycyjne w ramach licencji CIF Firmy, które można znaleźć w dokumencie zatytułowanym „Informacje o Firmie”.

„Leverage /Dźwignia finansowa” w inwestycjach w CFD oznacza stosunek w odniesieniu do Wielkości Transakcji i Początkowego Depozytu Zabezpieczającego. Stosunek 1:100 oznacza, że aby otworzyć pozycję Depozyt Początkowy jest sto razy mniejszy niż Wielkość Transakcji.

„Długa Pozycja” w inwestycjach w CFD oznacza pozycję kupna, której wartość wzrasta, jeśli ceny na rynku bazowym wzrosną. Na przykład w odniesieniu do Par Walutowych: zakup Waluty Bazowej za Walutę Notowaną.

„Lot” oznacza jednostkę mierzącą kwotę Transakcji określoną dla każdego Aktywa Bazowego CFD.

„Wielkość Lot” oznacza liczbę aktywów bazowych w jednym lot w CFD.

„Margines /Depozyt Zabezpieczający” oznacza środki zabezpieczające niezbędne do otwarcia lub utrzymania Otwartych Pozycji CFD.

„Margin Call /Wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego”oznacza sytuację, w której Firma prosi Klienta o wpłacienie dodatkowego Depozytu zabezpieczającego, ponieważ Klient nie ma wystarczającej ilości środków Depozytu zabezpieczającego, aby otworzyć lub utrzymać otwarte pozycje.

„Poziom Marginesu /Depozytu Zabezpieczającego” w inwestycjach w CFD oznacza procentowy stosunek Kapitału własnego do Wymaganego Depozytu Zabezpieczającego. Oblicza się go w następujący sposób: Poziom Depozytu Zabezpieczającego = (Kapitał własny /Wymagany Depozyt Zabezpieczający) x 100%.

„Inwestycje z wykorzystaniem Marginesu /Depozytu Zabezpieczającego” oznacza inwestycje w kontrakty CFD z wykorzystaniem dźwigni finansowej, kiedy Klient może dokonywać Transakcji mając na Koncie Klienta mniej środków w porównaniu z Wielkośćm Transakcji.

„Hedge /Dopasowane Pozycje” w inwestycjach w kontrakty CFD oznaczają pozycje długie i krótkie na ten sam kontrakt CFD i o tej samej wielkości otwarte na rachunku klienta .

„Wymagany Margines /Depozyt Zabezpieczający” dla transakcji CFD oznacza depozyt zabezpieczający wymagany przez Firmę w celu utrzymania Otwartych Pozycji.

„Normalna Wielkość Rynku” w inwestycjach w CFD oznacza maksymalną liczbę jednostek Aktywa Bazowego, które Firma zaaranżowała do realizacji.

„Otwarta Pozycja” oznacza każdy otwarty kontrakt opcyjny (call i/lub put), który nie został zamknięty. W odniesieniu do inwestycji w kontrakty CFD może to być Pozycja Długa lub Pozycja Krótka, która nie jest Zrealizowaną Transakcją.

„Zlecenie” oznacza dyspozycję Klienta dotyczącą inwestycji w kontrakty CFD, w zależności od przypadku.

„Poziom Zlecenia” w inwestycjach w CFD oznacza cenę wskazaną w Zleceniu.

„Strony” oznaczają strony niniejszej Umowy Klienta – tj. Firmę i Klienta.

„Zlecenie Oczekujące” oznacza Zlecenie, którego realizacja jest uzależniona od wystąpienia określonego warunku, w tym Zlecenie Limit lub Zlecenie Stop Loss.

“Platforma” oznacza obsługiwany i utrzymywany przez Firmę elektroniczny mechanizm składający się z platformy transakcyjnej, urządzeń komputerowych, oprogramowania, baz danych, sprzętu telekomunikacyjnego, programów i urządzeń technicznych, który umożliwia Klientowi inwestycje w Instrumenty Finansowe za pośrednictwem Konta Klienta, informacje o których można znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.xbmarkets.com

„Osoby Zajmujące Eksponowane Stanowiska Polityczne” oznaczają:

każdą osobę fizyczną, której powierzono ważne funkcje publiczne w Republice Cypryjskiej lub w innym kraju, bezpośredni bliski krewny takiej osoby, jak również osoba, o której wiadomo, że jest bliskim współpracownikiem takiej osoby.

Dla celów niniejszej definicji „ważna funkcja publiczna” oznacza jedną z następujących funkcji publicznych:

głowa państwa, szef rządu, premier, ministrowie i wiceministrowie; członekowie parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych; członkowie organów lub partii politycznych; członekowie sądów najwyższych, sądów konstytucyjnych lub innych organów sądowych wysokiego szczebla, których orzeczenia nie podlegają dalszemu odwołaniu, z wyjątkiem wyjątkowych okoliczności; członkowie trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych; ambasadorowie, chargés d’affaires i wysocy rangą oficerowie sił zbrojnych; członkowie organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących przedsiębiorstwa państwowe, dyrektorzy, wicedyrektorzy i członkowie zarządu lub pełniący równorzędną funkcję w organizacjach międzynarodowych; burmistrzowie.

Żadna z kategorii określonych powyżej nie może być rozumiana jako obejmująca urzędników średniego lub niższego szczebla. Ponadto, jeśli dana osoba przestała pełnić ważną funkcję publiczną w rozumieniu powyższej definicji przez okres co najmniej jednego roku w jakimkolwiek kraju, taka osoba nie będzie już uważana za Osobę Zajmującą Eksponowane Stanowisko Polityczne.

Bliscy krewni Osób Zajmujących Eksponowane Stanowiska Polityczne obejmują: małżonka lub osobę uznawaną za równoważną małżonkowi takiej osoby; dzieci i ich małżonkowie lub osoby uznawane za równoważne z małżonkiem; rodzice Osoby Zajmującej Eksponowane Stanowisko Polityczne;

Osoby, o których wiadomo, że są bliskimi współpracownikami Osoby Zajmującej Eksponowane Stanowisko Polityczne oznaczają osobę fizyczną, o której wiadomo, że posiada współwłasność rzeczywistą osób prawnych lub porozumień prawnych lub ma jakiekolwiek inne bliskie relacje biznesowe z Osobą Zajmującą Eksponowane Stanowisko Polityczne; która posiada wyłączną własność rzeczywistą podmiotu prawnego lub porozumienia prawnego, o którym wiadomo, że zostało utworzone de facto na korzyść Osoby Zajmującej Eksponowane Stanowisko Polityczne.

„Klient Profesjonalny” oznacza „Klienta Profesjonalnego” dla celów Reguł CySEC, jak określono w dokumencie zatytułowanym „Polityka Kategoryzacji Klientów”.

„Notowanie” oznacza informację o aktualnej cenie określonego Aktywa Bazowego, w postaci cen Bid i Ask.

„Waluta Notowana” oznacza drugą walutę w Parze Walut, którą Klient może kupić lub sprzedać za Walutę Bazową.

„Baza Notowań” w inwestycjach w kontrakty CFD oznacza informacje o Przepływie Notowań przechowywane na Serwerze.

„Przepływ Notowań” oznacza strumień Notowań dla każdego kontraktu CFD na Platformie.

„Klient Detaliczny” oznacza „Klienta Detalicznego” dla celów Reguł CySEC, jak określono w dokumencie „Polityka Kategoryzacji Klientów”.

„Usługi” oznaczają usługi oferowane Klientowi przez Firmę na mocy niniejszej Umowy, jak określono w paragrafie 6.1. .

„Pozycja Krótka” w inwestycjach w kontrakty CFD oznacza pozycję sprzedaży, której wartość wzrasta, jeśli bazowe ceny rynkowe spadną. Na przykład w odniesieniu do Par Walutowych: sprzedaż Waluty Bazowej za Walutę Notowaną. Pozycja Krótka jest przeciwieństwem Pozycji Długiej.

„Poślizg” oznacza różnicę między oczekiwaną ceną realizacji Transakcji CFD, a ceną, po której Transakcja jest faktycznie realizowana. Poślizg cenowy często występuje w okresach większej wolatylności (na przykład z powodu wydarzeń i publikacji informacji), co uniemożliwia realizację Zlecenia po określonej cenie, gdy wykorzystywane są zlecenia rynkowe, a także gdy realizowane są duże Zlecenia, w przypadkach kiedy może nie być wystarczającego zainteresowania aby utrzymać oczekiwaną cenę pozycji.

„Spread” w inwestycjach w kontraktyi CFD oznacza różnicę między ceną sprzedaży a ceną kupna aktywa bazowego CFD w tym samym momencie.

„Swap” lub „Rollover” w inwestycjach w kontrakty CFD oznaczają odsetki dodane lub odjęte za utrzymanie pozycji otwartej przez noc.

„Godziny handlu” oznaczają godziny handlu Firmy, które pojawiają się na stronie internetowej i które Firma może od czasu do czasu zmieniać zgodnie z niniejszą Umową.

„Trailing Stop /Stop Loss Kroczący” w inwestycjach w kontrakty CFD oznacza zlecenie stop-loss ustawione na poziomie procentowym poniżej ceny rynkowej – dla pozycji długiej. Cena Trailing Stop jest korygowana w miarę wahań ceny. Zlecenie Sprzedaj Trailing Stop ustala cenę stop na stałą kwotę poniżej ceny rynkowej z dołączoną kwotą „kroczącą”. Gdy cena rynkowa rośnie, cena stop rośnie o kwotę kroczącą, ale jeśli cena pary spada, cena stop loss nie zmienia się, a zlecenie rynkowe jest składane, gdy cena stop zostanie osiągnięta.

„Transakcja /Pozycja” oznacza transakcję Klienta na CFD.

„Wielkość Transakcji /Pozycji” dla transakcji CFD oznacza Wielkość Lota pomnożoną przez liczbę Lotów. Rozumie się, że Firma może oferować opcję otwierania pozycji mniejszych niż jednen lot.

„Aktywa Bazowe” oznaczają przedmiot lub aktywa bazowe CFD, którymi mogą być Pary Walutowe (znane jako FOREX), Aktywa, Metale, Indeksy Giełdowe, Kontrakty Terminowe, Towary jak określono przez Firmę i udostępniano na jej stronie internetowej.

„Rynek Bazowy” oznacza odpowiedni rynek, na którym odbywa się obrót Aktywem Bazowym CFD.

„Strona internetowa” oznacza stronę internetową Firmy pod adresem https://www.xbmarkets.com lub inną stronę internetową, którą Firma może od czasu do czasu utrzymywać.

„Godziny pracy” oznaczają godziny pracy Firmy, które pojawiają się wna stronie internetowej, i które Firma może od czasu do czasu zmieniać zgodnie z niniejszą Umową.

„Pisemne powiadomienie” ma znaczenie określone w paragrafach 23.3 i 23.4 Umowy Klienta.

2.2. Słowa odnoszące się do liczby pojedynczej odnoszą się również do liczby mnogiej i odwrotnie. Słowa odnoszące się do rodzaju męskiego będą odnosić się do również do rodzaju żeńskiego i odwrotnie. Słowa oznaczające osoby obejmują korporacje, spółki osobowe, inne jednostki nieposiadające osobowości prawnej oraz wszystkie inne osoby prawne i odwrotnie.

2.3. Nagłówki akapitów mają jedynie charakter informacyjny.

2.4. Wszelkie odniesienia do jakiegokolwiek aktu lub rozporządzenia lub Ustawy oznaczają ten akt, rozporządzenie lub Ustawę wraz z poprawkami, modyfikacjami, uzupełnieniami, konsolidacją, ponownymi uchwałami lub zastępstwami, wszystkie odnotowane wytyczne, dyrektywy, instrumenty ustawowe, przepisy lub zarządzenia wydane zgodnie z ich treścią i wszelkimi przepismi ustawowymi, gdzie przepisy te stanowią ponowne uchwalenie, zastąpienie lub modyfikację.

Aplikacja i Rozpoczęcie

3.1. Po wypełnieniu i przesłaniu przez Klienta Formularza Aplikacji o Otwarcie Konta wraz z całą wymaganą dokumentacją identyfikacyjną wymaganą przez Firmę do jej własnych kontroli wewnętrznych, Firma wyśle powiadomienie informujące tego Klienta, czy na mocy decyzji Firmy, podjętej według jej własnego uznania, został on zaakceptowany jako Klient Firmy. Rozumie się, że Firma nie jest zobowiązana lub może nie być w stanie, (na mocy Obowiązujących Przepisów) zaakceptować daną osobę aplikującą jako swojego Klienta, dopóki cała, prawidłowo i całkowicie wypełniona, wymagana dokumentacja nie zostanie otrzymana przez Firmę, a wszystkie wewnętrzne procedury Firmy (w tym między innymi, lecz nie ograniczając do, procedury AML i testu adekwatności) zostały pomyślnie zakończone. Ponadto rozumie się, że Firma zastrzega sobie prawo do nałożenia dodatkowych wymogów należytej staranności w celu przyjęcia Klientów mieszkających w niektórych krajach.

3.2. Umowa wchodzi w życie i rozpoczyna się po otrzymaniu przez Klienta Pisemnego Zawiadomienia wysłanego przez Firmę informującego Klienta, że został on zaakceptowany jako Klient Firmy i że Konto Inwestycyjne zostało dla niego otwarte. Jeżeli Klient spotka się osobiście z przedstawicielami Firmy w celu zawarcia Umowy, wówczas Umowa wejdzie w życie z dniem podpisania.

Kategoryzacja Klienta

4.1. Zgodnie z Obowiązującymi Przepisami, Firma musi kategoryzować swoich Klientów w jednej z następujących kategorii: Klient Detaliczny, Klient Profesjonalny lub Uprawniony Kontrahent. Kategoryzacja będzie zależeć od informacji dostarczonych przez Klienta w jego Formularzu Aplickacji o Otwarcie Konta oraz zgodnie z metodą kategoryzacji, jak wyjaśniono w dokumencie „Polityka Kategoryzacji Klientów”. Akceptując niniejszą Umowę, Klient wyraża zgodę na zastosowanie takiej metody. Firma poinformuje Klienta o jego kategoryzacji zgodnie z Obowiązującymi Przepisami. Klient ma prawo zażądać innej kategoryzacji zgodnie z postanowieniami „Polityki Kategoryzacji Klienta”.

4.2. Klient zgadza się, że kategoryzując Klienta i współpracując z nim, Firma będzie polegać na dokładności, kompletności i poprawności informacji podanych przez Klienta w jego Formularzu Aplikacji o Otwarcie Konta, a Klient ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Firmę na piśmie jeśli takie informacje ulegną zmianie w późniejszym czasie.

4.3. Rozumie się, że Firma ma prawo do przeprowadzenia przeglądu kategoryzacji Klienta i zmiany jego kategoryzacji, jeśli uzna to za konieczne (z zastrzeżeniem Obowiązujących Przepisów).

4.4 Wszyscy klienci będą domyślnie traktowani przez Firmę jako Klienci Detaliczni, chyba że Firma poinformuje Klienta inaczej. Na przykład istnieją przypadki, w których Firma może domyślnie uznać takich Klientów za Profesjonalnych, podczas gdy Klient Detaliczny również może zainicjować proces zostania Klientem Profesjonalnym z Wyboru. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się również z Polityką Kategoryzacji Klienta Firmy, którą można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Ocena

5.1. Świadcząc usługi Przymowania i Przekazywania oraz Realizacji Zleceń Klientów, Firma jest zobowiązana na mocy Obowiązujących Przepisów do zasięgania od Klienta lub potencjalnego Klienta informacji dotyczących jego wiedzy i doświadczenia w zakresie inwestycji odpowiednich dla określonego rodzaju oferowanej lub żądanej usługi lub Instrumentu Finansowego, a także jego sytuacji finansowej, w tym zdolności do ponoszenia strat, oraz celi inwestycyjnych, w tym tolerancję ryzyka, tak aby umożliwić Firmie ocenę, czy usługa lub Instrument Finansowy są odpowiednie dla Klienta, a w szczególności, czy są w zgodnie z jego tolerancją ryzyka i zdolnością do ponoszenia strat. W przypadku, gdy Klient lub potencjalny Klient zdecyduje się nie udzielać informacji dotyczących swojej wiedzy i doświadczenia lub jeśli dostarczy niewystarczających informacji dotyczących swojej wiedzy i doświadczenia, Firma nie będzie w stanie określić, czy usługa lub Instrument Finansowy są dla niego odpowiednie. Firma przyjmuje, że informacje o wiedzy i doświadczeniu przekazane przez Klienta są dokładne i kompletne. Firma nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta zi ostanie uznana za wykonania swoich obowiązków wynikających z Obowiązujących Przepisów, jeśli takie informacje są niekompletne lub wprowadzające w błąd lub zmienią się lub staną się niedokładne, chyba że Klient poinformował Firmę o takich zmianach.

Uslugi

6.1. Klient otrzymuje Dane dostępu w celu inwestowania w Instrumenty Finansowye za pomocą Elektronicznej Platformy Firmy w Internecie (tj. Platforma jest przystosowana do realizacji (tzw. straight through processing lub STP) bezpośrednio przez inny podmiot (system realizacji (który może również przekazać te zlecenia innemu podmiotowi)).

6.2. Trading z Firmą obejmuje świadczenie następujących usług inwestycyjnych i dodatkowych przez Firmę na rzecz Klienta:

 • Przyjmowania i Przekazywanie zleceń dotyczących jednego lub większej liczby instrumentów finansowych
 • Realizacja zleceń w imieniu klientów
 • Sprawowanie pieczy nad instrumentami finansowymi oraz administrowanie nimi na rachunkach klientów, w tym przechowywanie i usługi powiązane, takie jak zarządzanie środkami pieniężnymi /zabezpieczeniem, zgodnie z paragrafem 16 poniżej.
 • Udzielanie kredytów lub pożyczek w kontekście jedenego lub więcej instrumentów finansowych, w przypadku gdy Firma udzielająca kredytu lub pożyczki jest zaangażowana w transakcję.
 • Usługi walutowe, o ile są związane ze świadczeniem usług inwestycyjnych w zakresie Przyjmowania, Przekazywania i Realizacji.
 • Badania inwestycyjne i analizy finansowe lub inne formy ogólnej rekomendacji dotyczącej transakcji na instrumentach finansowych.

6.3. Rozumie się, że podczas handlu kontraktami CFD nie następuje dostawa ani przechowywanie Aktywów Bazowych, do których odnosi się kontrakt CFD.

6.4. Działając w dobrej wierze, z należytą starannością, dbałością, dyskrecją i ostrożnością, Firma będzie unikać konfliktów interesów, a w przypadku ich wystąpienia, będzie nimi zarządzać uczciwie, zgodnie ze swoją Polityką Dotyczącą Konfliktów Interesów.

6.5 Klient zgadza się i akceptuje, że Firma może podjąć wszelkie działania, jakie uzna za stosowne, w celu przestrzegania obowiązujących przepisów w każdym kraju, w którym może świadczyć usługi na rzecz Klienta zgodnie z niniejszą Umową.

Porady i Komentarze

7.1. Firma nie będzie doradzać Klientowi na temat zasadności konkretnego Zlecenia ani udzielać mu jakichkolwiek porad inwestycyjnych, a Klient przyjmuje do wiadomości, że Usługi nie obejmują świadczenia porad inwestycyjnych w zakresie Instrumentów Finansowych, Rynków Bazowych lub Aktywów. Klient sam będzie decydował o tym, jak obsługiwać swoje Konto Klienta i składać Zlecenia oraz podejmować odpowiednie decyzje na podstawie własnego osądu.

7.2. Firma nie będzie zobowiązana do udzielania Klientowi jakichkolwiek porad prawnych, podatkowych ani innych dotyczących jakiejkolwiek Transakcji. Klient może chcieć zasięgnąć niezależnej porady przed zawarciem Transakcji.

7.3. Klient zgadza się, że Firma może, od czasu do czasu i według własnego uznania, dostarczać Klientowi (także w biuletynach zamieszczonych na stronie internetowej lub dostarczanych subskrybentom za pośrednictwem strony internetowej lub w inny sposób) informacje, aktualności, komentarze rynkowe lub inne informacje, ale nie w ramach swoich Usług na rzecz Klienta. Kiedy to robi:

(a) Firma nie ponosi odpowiedzialności za takie informacje.

(b) Firma nie składa żadnych oświadczeń, gwarancji ani zapewnień co do dokładności, poprawności lub kompletności takich informacji ani konsekwencji podatkowych lub prawnych jakiejkolwiek powiązanej Transakcji.

 • Informacje te są dostarczane wyłącznie w celu umożliwienia Klientowi podejmowania własnych decyzji inwestycyjnych i nie stanowią porady inwestycyjnej ani nieproszonych promocji finansowych dla Klienta.
 • Jeżeli dokument zawiera ograniczenie dotyczące osoby lub kategorii osób, dla których ten dokument jest przeznaczony lub do których jest dystrybuowany, Klient zgadza się, że nie przekaże go żadnej takiej osobie lub kategorii osób.
 • Klient zgadza się, że przed wysyłką Firma mogła sama działać w celu wykorzystania informacji, na których się opiera. Firma nie składa oświadczeń co do czasu otrzymaniainformacji przez Klienta i nie może zagwarantować, że otrzyma on takie informacje w tym samym czasie, co inni klienci.

7.4. Rozumie się, że komentarze rynkowe, wiadomości lub inne informacje dostarczane lub udostępniane przez Firmę mogą ulec zmianie i mogą zostać wycofane w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Platforma

8.1. Z zastrzeżeniem wypełnienia zobowiązań Klienta wynikających z Umowy, Firma niniejszym udziela Klientowi ograniczonej licencji, która jest niezbywalna, niewyłączna i w pełni odzyskiwalna, na korzystanie z Platformy (w tym na korzystanie ze strony internetowej i wszelkich powiązanych oprogramowań dostępnych do pobrania) w celu składania Zleceń dotyczących określonego Instrumentu Finansowego. Firma może korzystać z różnych Platform w zależności od Instrumentu Finansowego.

8.2. Firma ma prawo do wyłączenia Platformy (Platform) w dowolnym momencie w celu konserwacji bez uprzedniego powiadomienia Klienta, będzie to miało miejsce tylko w weekendy, chyba że będzie to niewygodne lub w pilnych przypadkach. W takich przypadkach Platforma (Platformy) będą niedostępne.

8.3. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie i utrzymanie kompatybilnego sprzętu niezbędnego do uzyskania dostępu do Platformy i korzystania z niej, co obejmuje co najmniej komputer osobisty lub telefon komórkowy lub tablet (w zależności od używanej Platformy), dostęp do Internetu wszelkimi środkami i telefon lub inną linię dostępową. Dostęp do Internetu jest istotną cechą, a Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie opłaty niezbędne do połączenia z Internetem.

8.4. Klient oświadcza i gwarantuje, że zainstalował i wdrożył odpowiednie środki ochrony związane z bezpieczeństwem i integralnością swojego komputera, telefonu komórkowego lub tabletu, oraz że podjął odpowiednie działania w celu ochrony swojego systemu przed wirusami komputerowymi lub innymi podobnymi szkodliwymi lub nieodpowiednimi materiałami , urządzeniami, informacjami lub danymi, które mogą potencjalnie zaszkodzić stronie internetowej, Platformie lub innym systemom Firmy. Ponadto Klient zobowiązuje się chronić Firmę przed wszelkimi bezprawnymi transmisjami wirusów komputerowych lub innych podobnie szkodliwych lub nieodpowiednich materiałów lub urządzeń na Platformę (Platformy) z jego komputera osobistego, telefonu komórkowego lub tabletu.

8.5. Firma nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta w przypadku awarii systemu komputerowego, telefonu komórkowego lub tabletu, uszkodzenia, zniszczenia i/lub sformatowania jego zapisów i danych. Ponadto, jeśli Klient doświadczy opóźnień i jakichkolwiek innych problemów z integralnością danych, które są wynikiem konfiguracji sprzętu lub złego zarządzania, Firma nie ponosi odpowiedzialności.

8.6. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia, opóźnienia lub problemy w komunikacji, których doświadczył Klient podczas korzystania z Platformy (Platform), a które nie zostały spowodowane rażącym zaniedbaniem lub umyślnym niewywiązaniem się ze zobowiązań przez Firmę.

8.7. Zlecenia są składane na Platformie (Platformach) z wykorzystaniem Danych Dostępu za pośrednictwem kompatybilnego komputera osobistego Klienta podłączonego do Internetu. Uzgodniono i zrozumiano, że Firma będzie miała prawo polegać i działać na podstawie każdego Zlecenia złożonego przy użyciu Danych dostępu na Platformie (Platformach) lub przez telefon, bez dalszych zapytań skierowanych do Klienta, a wszelkie takie Zlecenia będą wiążące dla Klient.

Własność intelektualna

9.1. Platforma(y), wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, znaki usługowe, nazwy handlowe, kod oprogramowania, ikony, logotypy, znaki, układy, tajemnice handlowe, przyciski, schematy kolorów, grafiki i nazwy danych stanowią jedyną i wyłączną Własność Intelektualną Firmy lub stron trzecich i są chronione lokalnymi i międzynarodowymi prawami i traktatami dotyczącymi własności intelektualnej. Niniejsza Umowa nie przenosi udziału w Platformie (Platformach), a jedynie prawo do korzystania z Platformy (Platform) zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie stanowi zrzeczenia się praw własności intelektualnej Firmy.

9.2. W żadnym wypadku Klient nie może zasłaniać ani usuwać jakichkolwiek informacji o prawach autorskich, znakach towarowych ani żadnych innych informacji z jakiejkolwiek własności intelektualnej, strony internetowej lub Platformy Firmy.

9.3. Rozumie się, że Firma może oferować swoje Usługi pod różnymi znakami towarowymi i stronami internetowymi. Firma jest właścicielem wszystkich obrazów wyświetlanych na jej stronie internetowej, Platformie (Platformach) oraz oprogramowaniu i materiałach do pobrania. Klient nie może wykorzystywać tych obrazów w żaden innym celu niż ten w jakim firma je udostępnia.

9.4. Klient może przechowywać i drukować informacje udostępnione mu za pośrednictwem strony internetowej lub Platformy Firmy, w tym dokumenty, zasady, teksty, grafiki, wideo, audio, kody oprogramowania, projekty interfejsu użytkownika lub logo. Klientowi nie wolno zmieniać, modyfikować, publikować, przesyłać, rozpowszechniać ani w żaden inny sposób reprodukować w celach komercyjnych tych informacji, w całości lub w części, w jakimkolwiek formacie osobom trzecim bez wyraźnej pisemnej zgody Firmy.

Działania Zabronione

10.1. Całkowicie zabrania się Klientowi podejmowania jakichkolwiek z poniższych działań w odniesieniu do systemów Firmy i/lub Platformy i/lub Konta Klienta:

 • Używać, bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy, jakiegokolwiek oprogramowania, które stosuje analizę sztucznej inteligencji w systemach Firmy i/lub Platformach i/lub Koncie Klienta.
 • Przechwytywać, monitorować, uszkadzać lub modyfikować żadnego komunikatu, który nie jest dla niego przeznaczony.
 • Używać jakiegokolwiek rodzaju pająków, wirusów, robaków, koni trojańskich, bomb czasowych lub innych kodów lub instrukcji, które mają na celu zniekształcenie, usunięcie, uszkodzenie lub dezasemblację Platformy lub systemu komunikacji lub dowolnego systemu Firmy.
 • Wysyłać niezamówionych komunikatów handlowych, które są niedozwolone na mocy obowiązującego prawa lub Obowiązujących Przepisów.
 • Nie robić niczego, co naruszy lub może naruszyć integralność systemu komputerowego Firmy lub Platformy lub spowodować nieprawidłowe działanie takich systemów lub zatrzymać ich działanie.
 • Nielegalny dostęp lub próba uzyskania dostępu, inżynieria wsteczna lub obejście w inny sposób jakichkolwiek środków bezpieczeństwa zastosowanych przez Firmę na Platformie (Platformach).
 • Podejmować wszelkie działania, które mogłyby potencjalnie umożliwić nieregularny lub nieautoryzowany dostęp lub korzystanie z Platformy (Platform).
 • Wysyłać masowych żądań na serwer, które mogą powodować opóźnienia w czasie wykonywania.
 • Nadużycia Inwestycyjne.

10.2. Jeżeli Firma ma uzasadnione podejrzenie, że Klient naruszył warunki określone w punkcie 10.1., jest uprawniona do podjęcia jednego lub więcej środków zaradczych w przypadku Niedotrzymanie zobowiązań zgodnie z punktem 14.2. Umowy Klienta.

Bezpieczeństwo

11.1. Klient zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nieujawniania swoich Danych Dostępu lub numeru Konta Klienta osobom trzecim.

11.2. Klient nie powinien notować swoich Danych Dostępu. Jeżeli Klient otrzyma pisemne powiadomienie o swoich Danych Dostępu, musi niezwłocznie zniszczyć to powiadomienie.

11.3. Klient zgadza się niezwłocznie powiadomić Firmę, jeśli wie lub podejrzewa, że jego Dane Dostępu lub numer Konta Klienta zostały lub mogły zostać ujawnione jakiejkolwiek nieupoważnionej osobie. Firma podejmie następnie kroki w celu zapobieżenia dalszemu wykorzystywaniu takich Danych Dostępu i wyda zastępcze Dane Dostępu. Klient nie będzie mógł składać żadnych Zleceń do czasu otrzymania zastępczych Danych Dostępu.

11.4. Klient zgadza się współpracować przy każdym dochodzeniu, które Firma może przeprowadzić w sprawie niewłaściwego lub podejrzewanego niewłaściwego użycia jego Danych Dostępu lub numeru Konta Klienta.

11.5. Klient przyjmuje do wiadomości, że Firma nie ponosi odpowiedzialności, jeśli nieupoważnione osoby trzecie uzyskają dostęp do informacji, w tym adresów elektronicznych, komunikacji elektronicznej, danych osobowych, Danych Dostępu i numeru Konta Klienta w jakikolwiek sposób, w tym między innymi, gdy powyższe są przekazywane między stronami lub jakiekolwiek innej stronie, korzystając z Internetu lub innych środków komunikacji sieciowej, poczty, telefonu lub innych środków elektronicznych

11.6. Jeżeli Firma zostanie poinformowana z wiarygodnego źródła, że Dane Dostępu lub numer Konta Klienta mogły zostać otrzymane przez nieupoważnione osoby trzecie, Firma może, według własnego uznania, bez zobowiązań wobec Klienta, dezaktywować Konto Klienta.

Składanie i Realizacja Zleceń

12.1. Klient może składać Zlecenia na Platformie (Platformach) lub telefonicznie, korzystając ze swoich Danych Dostępu wydanych w tym celu przez Firmę i pod warunkiem podania wszystkich Niezbędnych Danych.

12.2. Firma będzie uprawniona do polegania i realizowania każdego Zlecenia złożonego przy użyciu Danych Dostępu na Platformie (Platformach) lub telefonicznie bez dalszych zapytań Klienta, a wszelkie takie Zlecenia będą wiążące dla Klienta.

12.3. Zamówienia składane telefonicznie będą umieszczane przez Firmę na Platformie i będą widoczne na Koncie Klienta.

12.4. Zlecenia są realizowane zgodnie z dokumentem „Podsumowanie Polityki Działania w Najlepszym Interesie i Realizacji Zleceń”, który obowiązuje Klienta.

12.5. Firma dołoży uzasadnionych starań, aby wykonać Zlecenie, ale uzgodniono i rozumie się, że pomimo uzasadnionych wysiłków Firmy przekazanie lub realizacja może nie zawsze zostać zrealizowana z przyczyn niezależnych od Firmy, jak wyjaśniono w dokumentach zatytułowanych „Podsumowanie Polityki Działania w Najlepszym Interesie i Realizacji Zleceń”.

12.6. Zlecenia można składać w normalnych Godzinach handlowych Firmy, które są udostępniane na jej stronie internetowej i/lub Platformie, ponieważ mogą one być okresowo zmieniane.

12.7 W przypadku, gdy Klient jest osobą prawną, zobowiązany jest do uzyskania identyfikatora podmiotu prawnego (LEI) od odpowiedniego organu posiadającego należytą licencję na nadawanie identyfikatorów podmiotu prawnego. W przypadku osoby prawnej Klient nie może (w przypadkach przewidzianych przez Obowiązujące Przepisy) zawierać żadnych Transakcji z Firmą, jeżeli nie posiada identyfikatora podmiotu prawnego (LEI).

Odrzucenie Zleceń Klienta

13.1. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych postanowień niniejszego dokumentu i Załączników, Firma ma prawo w dowolnym czasie i według własnego uznania ograniczyć działalność handlową Klienta, anulować Zlecenia, odmówić wykonania Zlecenia Klienta, a Klient nie ma prawa do żądania odszkodowania, określonego działania lub odszkodowania od Firmy w każdym z następujących przypadków:

 • Połączenie internetowe lub komunikacja są zakłócone.
 • W wyniku wniosku organów regulacyjnych lub nadzorczych Cypru lub nakazu sądowego lub organów ds. zwalczania oszustw lub prania brudnych pieniędzy.
 • W przypadku wątpliwości co do legalności lub autentyczności Zlecenia.
 • Wystąpiło zdarzenie siły wyższej.
 • W przypadku Niedotrzymania Zobowiązań przez Klienta.
 • Firma przesłała Klientowi zawiadomienie o rozwiązaniu Umowy.
 • Kiedy Konto osiągnie Poziom Stop Out, jak wyjaśniono w paragrafie 7.4.(g) Załącznika 1.

Niedotrzymanie Zobowiązań

14.1. Każda z poniższych sytuacji stanowi „Niedotrzymanie Zobowiązania”:

 • Niedotrzymanie przez Klienta jakiegokolwiek zobowiązania wobec Firmy.
 • Jeśli w odniesieniu do Klienta zostanie złożony wniosek zgodnie z Cypryjską Ustawą Upadłościową lub jakimkolwiek równoważnym aktem w innej jurysdykcji (jeśli Klient jest osobą fizyczną), a w przypadku spółek, jeśli w odniesieniu do jednego lub większej liczby wspólników lub samej spółki, zostanie wyznaczony syndyk, kurator, zarządca lub podobny urzędnik, lub jeśli Klient zawrze układ lub ugodę z jakimikolwiek wierzycielami lub w stosunku do Klienta zostanie wszczęta jakakolwiek procedura podobna lub analogiczna do którejkolwiek z powyższych.
 • Klient nie jest w stanie spłacić swoich długów w terminie.
 • W przypadku gdy jakiekolwiek oświadczenie lub gwarancja złożone przez Klienta w paragrafie 29 jest lub stanie się nieprawdziwa.
 • Klient (jeśli Klient jest osobą fizyczną) umiera lub zostaje uznany za nieobecnego lub traci rozum.
 • Wszelkie inne okoliczności, w przypadku których Firma zasadnie uważa, że konieczne lub pożądane jest podjęcie działań określonych w punkcie 14.2.
 • Działania określone w paragrafie 14.2 są wymagane przez właściwy organ lub organ regulacyjny lub sąd.

(h) Firma zasadnie uważa, że Klient angażuje Firmę w jakiekolwiek oszustwo lub naruszenie prawa lub naruszenia Obowiązujących Przepisów lub Firma jest narażona na ryzyko udziału w jakimkolwiek oszustwie lub niezgodności z prawem lub naruszeniu Obowiązujących Przepisów, jeżeli świadczy Usługi Klientowi, nawet jeśli nie wynika to z winy Klienta.

 • Firma zasadnie uważa, że doszło do istotnego naruszenia przez Klienta wymogów ustanowionych przez ustawodawstwo Republiki Cypryjskiej lub innych krajów mających jurysdykcję nad Klientem lub jego działalnością inwestycyjną, materialność których jest okreśnala przez Firmęw dobrej wierze.
 • Jeśli Firma podejrzewa, że Klient jest zaangażowany w pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu, oszustwa związane z kartami lub inne działania przestępcze.
 • Firma ma uzasadnione podejrzenie, że Klient wykonał zabronione działanie, o którym mowa w punkcie 10.1.
 • Firma ma uzasadnione podejrzenia, że Klient dokonywał nadużyć inwestycyjnych.
 • Firma ma uzasadnione podejrzenie, że Klient otworzył Konto Klienta w sposób nieuczciwy.
 • Firma ma uzasadnione podejrzenie, że Klient dokonał fałszerstwa lub użył skradzionej karty do finansowania swojego Konta Klienta.

14.2. W przypadku wystąpienia Niedotrzymania Zobowiązań Firma może, według własnego uznania, w dowolnym momencie i bez uprzedniego Pisemnego Powiadomienia, podjąć jedno lub więcej z następujących działań:

(a) Natychmiast rozwiązać niniejszą Umowę bez uprzedniego powiadomienia Klienta.

(b) Anulować wszelkie Otwarte Pozycje.

(c) Tymczasowo lub na stałe uniemożliwić dostęp do Platformy lub zawiesić lub zakazać jakichkolwiek funkcji Platformy.

(d) Odrzucić każde Zlecenie Klienta.

(e) Ograniczyć działalność inwestycyjną Klienta.

(f) W przypadku oszustwa zwrócić środki prawdziwemu właścicielowi lub zgodnie z instrukcjami organów ścigania odpowiedniego kraju lub Sieci Instytucji Płatniczej.

(a) Natychmiast rozwiązać niniejszą Umowę bez uprzedniego powiadomienia Klienta.

(b) Anulować wszelkie Otwarte Pozycje.

(c) Tymczasowo lub na stałe uniemożliwić dostęp do Platformy lub zawiesić lub zakazać jakichkolwiek funkcji Platformy.

(d) Odrzucić każde Zlecenie Klienta.

(e) Ograniczyć działalność inwestycyjną Klienta.

(f) W przypadku oszustwa zwrócić środki prawdziwemu właścicielowi lub zgodnie z instrukcjami organów ścigania odpowiedniego kraju lub Sieci Instytucji Płatniczej.

(g) Anulować lub wycofać wszelkie zyski i korzyści inwestycyjne uzyskane w wyniku nadużyć. Straty wynikające z nadużyć inwestycyjnych Klienta nie mogą zostać odwrócone.

(h) Podjąć kroki prawne w związku z wszelkimi stratami poniesionymi przez Firmę.

Zablokować adres IP Klienta, który wysyła masowe zapytania na serwer, co może powodować opóźnienia w czasie realizacji.

Raportowanie i Potwierdzenia Transakcji

15.1. Zgodnie z Obowiązującymi Przepisami, Firma dostarcza Klientowi raporty dotyczące jego Zleceń. W celu zachowania zgodności z Regułami CySEC w odniesieniu do wymogów raportowania do Klientów, Firma zapewni Klientowi ciągły dostęp do jego Konta Klienta za pośrednictwem Platformy(-ek) online używanej(-ych) przez Klienta. Klient będzie mógł zobaczyć na swoim Koncie Klienta status swojego Zalecenia, i potwierdzenie realizacji Zlecenia tak szybko jak to możliwe.

15.2. Klient wyraża zgodę na dostarczanie raportów za pośrednictwem Platformy i przyjmuje do wiadomości, że ma prawo żądać od Firmy przesłania raportów pocztą elektroniczną, faksem lub pocztą w formie papierowej.

15.3. 15.3 Firma niezwłocznie przekaże Klientowi istotne informacje dotyczące realizacji jego Zleceni na trwałym nośniku, w tym niewykluczając Platformy.

15.4 Firma prześle klientowi powiadomienie na trwałym nośniku (w tym między innymi na Platformie) zgodnie z Obowiązującymi Przepisami, potwierdzające wykonanie Zlecenia tak szybko, jak to możliwe i nie później niż pierwszego dnia roboczego po wykonaniu lub, w przypadku gdy potwierdzenie zostanie otrzymane przez Firmę od osoby trzeciej, nie później niż pierwszego dnia roboczego po otrzymaniu potwierdzenia od osoby trzeciej. Takie powiadomienie będzie zawierało informacje podane w Obowiązujących Przepisach inne niż następujące informacje wspólne dla wszystkich Zleceń:

(a) Identyfikator Firmy

(b) nazwę lub inne oznaczenie klienta;

c) datę transakcji;

d) czas transakcji;

(e) rodzaj zlecenia;

f) identifikator systemu realizacji;

g) identyfikator instrumentu;

(h) kierunek kupna/sprzedaży;

(i) charakter zlecenia, jeśli jest inny niż kupno/sprzedaż;

j) wielkośc zlecenia;

k) cena za jednostkę;

(l) całkowite wartość;

(m) łączną sumę naliczonych prowizji i opłat;

(n) Kurs wymiany uzyskany, gdy transakcja obejmuje przeliczenie waluty.

15.5 Ponadto Firma dostarcza Klientowi na żądanie informacje o statusie jego Zlecenia.

15.6 Jeśli Klient ma powody sądzić, że Potwierdzenie jest błędne lub jeśli Klient nie otrzyma żadnego Potwierdzenia, kiedy powinien (w tym powiadomienia za pośrednictwem Platformy), Klient skontaktuje się ze Firmy w ciągu dziesięciu Dni Roboczych od dnia, w którym Zlecenie zostało wysłane lub powinno było zostać wysłane (w przypadku niewysłania Potwierdzenia). Jeżeli Klient nie zgłosi sprzeciwu w tym okresie, treść uważa się za zaakceptowaną przez niego i uważa się za ostateczną.

15.7 Firma, w zależności od Transakcji i tego, czy powinna ona zostać zgłoszona zgodnie z Obowiązującymi Przepisami, zgłosi Transakcję do właściwego organu zgodnie z Obowiązującymi Przepisami tak szybko, jak to możliwe, nie później niż do zamknięcia następnego Dnia Roboczego.

15.8 Firma będzie corocznie publikować informacje wymagane w odniesieniu do Systemu Realizacji z Obowiązującymi Przepisami w formacie elektronicznym nadającym się do odczytu maszynowego, zgodnie dostępnym do pobrania przez Klienta.

Zasady Postępowania z Pieniędzmi Klientów

16.1. Firma niezwłocznie przekaże otrzymane pieniądze Klienta na jedno lub więcej oddzielnych kont (określanych jako „konta klientów”) w wiarygodnych instytucjach finansowych wybranych przez Firmę, takich jak bank centralny, instytucja kredytowa lub bank upoważniony w państwie trzecim lub kwalifikujący się fundusz rynku pieniężnego. Przyjmuje się, że Klient ma prawo sprzeciwić się przechowywaniu jego pieniędzy w kwalifikującym się funduszu rynku pieniężnego.

16.2. Zgodnie z Obowiązującymi Przepisami, Firma z należytą fachowością, starannością i dbałością wybiera i mianuje oraz dokonuje okresowego przeglądu instytucji finansowej, o której mowa w paragrafie 16.1, oraz ustaleń dotyczących przechowywania pieniędzy Klienta. Firma bierze pod uwagę wiedzę fachową i reputację rynkową takich instytucji w celu zapewnienia ochrony praw Klienta, dywersyfikacji, a także wszelkich wymogów prawnych lub regulacyjnych lub praktyk rynkowych związanych z przechowywaniem pieniędzy Klienta, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na prawa Klienta.

16.3 Wymogi dotyczące dywersyfikacji nie mają zastosowania do środków pieniężnych klienta ulokowanych u osoby trzeciej wyłącznie w celu wykonania Transakcji dla Klienta.

16.4. Zgodnie z Obowiązującymi Przepisami, w celu ochrony pieniędzy Klienta, Firma:

(a) będzie prowadzić takie rejestry i konta, jakie są niezbędne do odróżnienia aktywów Klientów od własnych; takie zapisy powinny być dokładne i korespondować z pieniądzmi Klienta;

b) regularnie przeprowadza uzgodnienia balansu między swoimi wewnętrznymi kontami i rejestrami a kontami wszelkich stron trzecich, w których posiadaniu znajdują się te aktywa;

(c) zawsze oddziela pieniądze Klienta od pieniędzy własnych Firmy;

(d) nie wykorzystuje pieniędzy Klienta w ramach swojej własnej działalności;

(e) podejmie niezbędne kroki w celu zapewnienia, że pieniądze Klienta zdeponowane w instytucji finansowej (zgodnie z paragrafem 16.1) są przechowywane na koncie(-ach) zidentyfikowanym(-ych) oddzielnie od kont używanych do przechowywania środków Firmy; oraz

(f) wprowadza odpowiednie ustalenia organizacyjne w celu zminimalizowania ryzyka utraty lub uszczuplenia środków pieniężnych Klienta w wyniku niewłaściwego wykorzystania, oszustwa, złej administracji, nieodpowiedniego prowadzenia dokumentacji lub zaniedbania.

16.5. Firma ma obowiązek i będzie stosować należytą fachowość, staranność i dbałość przy wyborze instytucji finansowej zgodnie z paragrafem 16.2 niniejszej Umowy Klienta. Firma bierze pod uwagę wiedzę specjalistyczną i reputację rynkową takich instytucji w celu zapewnienia ochrony praw Klienta, a także wszelkie wymogi prawne lub regulacyjne lub praktyki rynkowe związane z przechowywaniem pieniędzy Klienta, które mogą niekorzystnie wpłynąć na prawa Klienta. Rozumie się jednak, że istnieją okoliczności pozostające poza kontrolą Firmy, w związku z czym Firma nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez Klienta w wyniku niewypłacalności lub innego analogicznego postępowania lub upadłości instytucji finansowej gdzie będą przechowywane pieniądze Klienta.

16.6. Instytucja finansowa (z paragrafu 16.1), w której będą przechowywane pieniądze Klienta, może znajdować się na terenie Republiki Cypryjskiej lub poza nią. System prawny i regulacyjny mający zastosowanie do takiej osoby poza Republiką Cypryjską będzie inny niż w Republice Cypryjskiej, a w przypadku niewypłacalności lub innego zdarezenia równoważnego niewypłacalności tej osoby, pieniądze Klienta mogą być traktowane inaczej niż miałoby to zastosowanie, gdyby pieniądze były przechowywane na odrębnym rachunku w Republice Cypryjskiej.

16.7. Instytucja finansowa, do której Firma przekaże pieniądze Klienta (zgodnie z paragrafem 16.1), może przechowywać je na rachunku zbiorczym. W związku z tym, w przypadku niewypłacalności lub innego analogicznego postępowania w stosunku do tej osoby trzeciej, Firmie przysługuje jedynie niezabezpieczone roszczenie wobec osoby trzeciej w imieniu Klienta, a Klient będzie narażony na ryzyko, że pieniądze otrzymane przez Firmę od osoby trzeciej są niewystarczające do uregulowania roszczeń Klienta.

16.8. Rozumie się, że Firma może prowadzić w swoim imieniu konta handlowe u dostawców usług płatniczych wykorzystywanych do rozliczania transakcji płatniczych Klientów. Wyjaśnia się jednak, że takie konta handlowe nie służą do przechowywania pieniędzy Klientów, a jedynie do dokonywania rozliczeń transakcji płatniczych.

16.9. Rozumie się, że Firma może przechowywać pieniądze Klienta i pieniądze innych klientów na tym samym koncie (rachunek zbiorczy).

16.10. Firma jest członkiem Funduszu Kompensat Inwestycyjnych (ang. Investors Compensation Fund (ICF)). Tak więc, w zależności od kategoryzacji, Klient może być uprawniony do odszkodowania od ICF w przypadku, gdy Firma nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań. Więcej szczegółów znajduje się w dokumencie Firmy zatytułowanym „Funduszu Kompensat Inwestycyjnych”, znajdującym się na stronie internetowej, który zawiera kryteria, na podstawie których ICF może wypłacić rekompensatę.

16.11. Firma nie wypłaca Klientowi żadnych odsetek od pieniędzy Klienta (innych niż zysk uzyskany z Transakcji handlowych z jego Konta Klienta zgodnie z niniejszą Umową), a Klient zrzeka się wszelkich praw do odsetek.

16.12. Firma może deponować pieniądze Klienta na lokatach jednodniowych i będzie mogła zatrzymać wszelkie odsetki na swoją korzyść.

16.13. Uzgodniono, że Firma będzie miała prawo, dla celów paragrafu 34.2, do przekazania Pieniędzy Klienta następcom, cesjonariuszom lub nabywcom, z pisemnym zawiadomieniem skierowanym do Klienta na 15 Dni Roboczych przed. .

16.14. Firma może zawrzeć umowy dotyczące przeniesienia tytułu zabezpieczenia finansowego z dowolnym Klientem Profesjonalnym lub Uprawnionym Kontrahentem w celu zabezpieczenia lub pokrycia obecnych lub przyszłych, rzeczywistych lub warunkowych zobowiązań takiego Klienta.

16.15. Firma nie udziela zabezpieczeń, zastawów ani praw do potrącenia środków pieniężnych Klienta umożliwiających osobie trzeciej dysponowanie środkami pieniężnymi Klienta w celu odzyskania długów niezwiązanych z Klientem lub świadczeniem usług na rzecz Klienta, chyba że jest wymagane przez obowiązujące prawo w jurysdykcji kraju trzeciego, w którym mogą być przechowywane pieniądze Klienta. Jeśli Firma zawrze taką umowę, odpowiednio zmieni niniejszą Umowę Klienta, aby to odzwierciedlić.

16.16. Firma zapewnia Klientowi dostęp do systemu internetowego, w którym Klient może uzyskać informacje dotyczące środków Klienta, które Firma przechowuje w imieniu Klienta, zgodnie z Obowiązującymi Przepisami.

Konta Klientów, Depozyty i Wypłaty

17.1. Firma otworzy dla Klienta jedno lub więcej Kont Klienta, aby umożliwić mu składanie Zleceń dotyczących określonych Instrumentów Finansowych.

17.2. Uzgodniono i zrozumiano, że Firma zastrzega sobie prawo do oferowania od czasu do czasu różnych rodzajów Kont Klienta o różnych cechach lub wymaganiach, które są opisane na stronie internetowej i które mogą ulec zmianie według uznania Firmy i zgodnie z paragrafem 25 poniżej.

17.3. Konto Klienta zostanie aktywowane po złożeniu przez Klienta minimalngo depozytu początkowego, określonego i zmienianego od czasu do czasu przez Firmę według jej uznania. Kwota minimalnego depozytu jest podana na stronie internetowej

17.4. Klient może wpłacać środki na Konto Klienta w dowolnym momencie w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy. Deposits will be made via the methods and in the currencies accepted by the Company from time to time. Szczegółowe informacje o opcjach depozytu są dostępne na stronie internetowej

17.5. Firma ma prawo w dowolnym momencie zażądać od Klienta dokumentacji potwierdzającej źródło środków zdeponowanych na Koncie Klienta. Firma ma prawo odrzucić depozyt Klienta, jeśli nie jest należycie przekonana co do legalności źródła zdeponowanych środków i odesłać je z powrotem do nadawcy.

17.6. Jeżeli Klient dokona wpłaty, Firma doda na odpowiednie Konto Klienta odpowiednią kwotą faktycznie otrzymaną przez Firmę (do 13.00 CET) w ciągu trzech Dni Roboczych po zaksięgowaniu kwoty na rachunku bankowym Firmy.

17.7. Jeśli środki wysłane przez Klienta nie zostaną zdeponowane na Koncie Klienta w terminie, w którym powinny, Klient powinien powiadomić o tym Firmę i zażądać przeprowadzenia dochodzenia bankowego w sprawie przelewu. Klient zgadza się, że wszelkie opłaty związane z dochodzeniem zostaną uiszczone przez Klienta i potrącone z jego Konta Klienta lub bezpośrednio do banku prowadzącego dochodzenie. Klient rozumie i zgadza się, że w celu przeprowadzenia dochodzenia Klient musi dostarczyć Firmie wymagane dokumenty i zaświadczenia.

17.8. Firma dokonuje wypłaty środków Klienta po otrzymaniu stosownego wniosku od Klienta w sposób akceptowany przez Firmę.

17.9. Po otrzymaniu przez Firmę dyspozycji Klienta aby wypłacić środki z jego Konta Klienta (do godz. 13.00 CET), Firma wypłaci tę kwotę w ciągu trzech (3) Dni Roboczych, jeżeli spełnione zostaną następujące wymagania:

a) dyspozycja wypłaty zawiera wszystkie wymagane informacje;

(b) dyspozycją jest wykonanie przelewu na rachunek (konto bankowe, rachunek w systemie płatności itp.), z którego pieniądze zostały pierwotnie zdeponowane na Koncie Klienta, lub w inny sposób uzgodniony między Firmą a Klientem;

(c) rachunek, na który ma zostać wykonany przelew należy do Klienta;

(d) w momencie dokonywania płatności Balans Klienta przekracza kwotę określoną w dyspozycji wypłaty wraz ze wszystkimi opłatami za płatność;

(e) nie ma zdarzenia Siły Wyższej, które uniemożliwia Firmie wpływ na wypłatę;

(f) Jeżeli Klient nie korzysta z SEPA, przelew może trwać dłużej niż trzy dni robocze, w zależności od wybranej przez Klienta metody przelewu.

17.10. Uzgodniono i zrozumiano, że Firma nie będzie akceptować depozytów osób trzecich lub anonimowych na Koncie Klienta i nie będzie dokonywać wypłat na jakiekolwiek inne konta osób trzecich lub konta anonimowe.

17.11. Firma zastrzega sobie prawo do uzasadnionego odrzucenia prośby Klienta o konkretną metodę przelewu i ma prawo zaproponować alternatywę.

17.12. Wszelkie opłaty za płatności i przelewy stron trzecich będą ponoszone przez Klienta, a Firma obciąży odpowiednie Konto Klienta tymi opłatami.

17.13. Klient może wysłać zlecenie wewnętrznego przelewu środków na inne Konto Klienta posiadane w Firmie. Takie wewnętrzne transfery podlegają polityce Firmy.

17.14. Błędy popełnione przez Firmę podczas transferu środków zostaną zwrócone Klientowi. Rozumie się, że jeśli Klient dostarczy błędne instrukcje dotyczące przelewu, Firma może nie być w stanie naprawić błędu, a Klient może ponieść stratę.

Nieaktywne i Uśpione Konta Klientów

18.1. Jeśli Konto Klienta jest nieaktywne przez cztery miesiące lub dłużej, Firma zastrzega sobie prawo (po zadzwonieniu lub wysłaniu wiadomości e-mail do Klienta przy użyciu ostatnich znanych danych kontaktowych) do uśpienia konta i ma prawo obciążyć takie Konto Klienta opłatą w wysokości ustalonej, przez Firmę według jej uznania, w Warunkach Handlowych (w zależności od waluty Konta Klienta) w celu utrzymania Konta oraz wszelkich opłat bankowych lub innych powiązanych opłat. Firma nie musi kontaktować się z Klientem przed rozpoczęciem pobierania opłaty. Opłaty te są dostępne na stronie internetowej https://www.xbmarkets.com/legal-documents/costs-and-associated-charges/. Pieniądze na uśpionym koncie pozostają należne Klientowi, a Firma sporządza i przechowuje rejstr oraz zwraca takie środki na żądanie Klienta w dowolnym późniejszym czasie.

18.2. Jeśli Konto Klienta jest nieaktywne przez rok lub dłużej, Firma zastrzega sobie prawo (po skontaktowaniu się z Klientem lub wysłaniu wiadomości e-mail przy użyciu ostatnich znanych danych kontaktowych) do zamknięcia konta.

Odsetki, Prawo Zastawu lub Potrącenia

19.1. Firma zapewnia, że odsetki, prawa do zastawu lub do potrącenia odnoszące się do instrumentów finansowych lub środków finansowych klienta, umożliwiające osobie trzeciej dysponowanie instrumentami lub środkami klienta w celu odzyskania długów niezwiązanych z klientem lub świadczeniem usług na rzecz klienta nie są dozwolone, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wymagane przez obowiązujące prawo w jurysdykcji kraju trzeciego, w którym przechowywane są środki finansowe lub instrumenty finansowe klienta.

19.2. W przypadku gdy Firma jest zobowiązana do zawarcia umów ustanawiających takie odsetki, prawa do zastawu lub do potrącenia, ujawni te informacje klientom, wskazując im ryzyko związane z tymi ustaleniami.

19.3. W przypadku ustanowienia przez Firmę odsetek, praw do zastawów lub do potrącenia na instrumentach finansowych lub środkach finansowych klienta lub w przypadku gdy Firma została poinformowana o ich przyznaniu, zostaną one zapisane w umowach z klientami oraz na własnych kontach Firmy w celu ustanowienia klarownego statusu własności aktywów klienta, na przykład w przypadku niewypłacalności.

Netting i Potrącenia

20.1. Jeżeli łączna kwota do zapłaty przez Klienta jest równa łącznej kwocie do zapłaty przez Firmę, wówczas automatycznie wzajemne zobowiązania do dokonania płatności są kompensowane i anulowane.

20.2. Jeżeli łączna kwota do zapłaty przez jedną stronę przekracza łączną kwotę do zapłaty przez drugą stronę, wówczas strona z wyższą łączną kwotą zapłaci nadwyżkę drugiej stronie, a wszystkie zobowiązania do dokonania płatności zostaną automatycznie zaspokojone i umorzone.

20.3. Firma ma prawo do łączenia wszystkich lub dowolnych Kont Klienta otwartych w jego imieniu oraz do konsolidacji Balansów na tych kontach w przypadku rozwiązania Umowy i o ile nie skutkuje to naruszeniem obowiązku stosowania ochrony przed ujemnym balansem na poziomie konta, jeśli ma to zastosowanie.

Opłaty, Podatki i Zachęty

21.1. Świadczenie Usług przez Firmę, w zależności od rodzaju Instrumentu Finansowego będącego przedmiotem obrotu, może podlegać opłatom, takim jak opłaty maklerskie, prowizje, swapy, opłaty za usługi specjalne i inne. Można je znaleźć w Katalogu Prowizji, Kosztów i Opłat na Stronie Internetowej pod linkiem https://www.xbmarkets.com/legal-documents/costs-and-associated-charges/ i/lub na Platformie.

21.2. Uzgodniono i zrozumiano, że Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie zgłoszenia, deklaracje podatkowe i raporty, które należy składać odpowiednim władzom, rządowym lub innym, oraz za zapłatę wszystkich podatków (w tym między innymi wszelkich transferów lub wartości dodatkowe podatki), wynikające z lub w związku z jego działalnością inwestycyjną w Firmie zgodnie z niniejszą Umową.

21.3. Klient zobowiązuje się do pokrycia wszystkich kosztów stemplowych związanych z niniejszą Umową oraz wszelkiej dokumentacji, która może być wymagana do przeprowadzenia transakcji w ramach niniejszej Umowy.

21.4. Jeżeli Firma zapłaci lub otrzyma jakiekolwiek opłaty lub zachęty za wprowadzenie Klienta lub w związku z obrotem kontraktami CFD, poinformuje o tym Klienta zgodnie z Obowiązującymi Przepisami.

21.5 Zanim Klient złoży jakiekolwiek Zlecenia w Firmie, powinien zapoznać się z cenami, opłatami i spreadami, które są wiążące dla obu Stron i publikowane na stronie internetowej. Od czasu do czasu Firma, według własnego uznania, może oferować niższe ceny lub spready niż te publikowane na stronie internetowej w danym czasie. Klient zostanie poinformowany ex ante i ex post o kosztach i opłatach związanych z obrotem kontraktami CFD zgodnie z Obowiązującymi Przepisami.

21.6 Klient zostanie również poinformowany o obowiązujących cenach, opłatach i spreadach oraz wszelkich powiązanych warunkach. Nie wpływa to na zobowiązanie Firmy do oferowania tego samego poziomu i jakości usług wszystkim Klientom.

Język

22.1. Oficjalnym językiem Firmy jest język angielski, a Klient powinien zawsze czytać i odnosić się do głównej strony internetowej w celu uzyskania wszelkich informacji i ujawnień dotyczących Firmy i jej działalności. Tłumaczenie lub informacje dostarczane w językach innych niż angielski służą wyłącznie celom informacyjnym i nie są wiążące dla Firmy ani nie mają żadnych skutków prawnych, przy czym Firma nie ponosi odpowiedzialności za poprawność zawartych w nich informacji.

Metody Komunikacji i Pisemne Powiadomienia

23.1. O ile wyraźnie nie przewidziano inaczej w niniejszej Umowie, wszelkie zawiadomienia, prośby lub inne komunikaty przekazywane Firmie przez Klienta na mocy Umowy (inne niż składanie Zleceń) będą wysyłane na adres Firmy podany poniżej (lub na jakikolwiek inny adres, który Firma może od czasu do czasu wskazać Klientowi w tym celu) pocztą elektroniczną, faksem, pocztą, jeśli zostały wysłane na terenie Republiki Cypryjskiej, lub pocztą lotniczą, jeśli zostały wysłane poza Republikę Cypryjską, lub komercyjną usługą kurierską i będą uważane za doręczone tylko wtedy, gdy faktycznie otrzymane przez Firmę pod adresem:

Address: Vasili Michaelidi 21-23, Areti Tower, 2nd Floor, 3026, Limassol, Cyprus

Email: info@xbmarkets.com

23.2. O ile wyraźnie nie przewidziano inaczej w niniejszej Umowie, wszelkie zawiadomienia, prośby lub inne komunikaty przekazywane Firmie przez Klienta na mocy Umowy (inne niż składanie Zleceń) będą wysyłane na adres Firmy podany poniżej (lub na jakikolwiek inny adres, który Firma może od czasu do czasu wskazać Klientowi w tym celu) pocztą elektroniczną, faksem, pocztą, jeśli zostały wysłane na terenie Republiki Cypryjskiej, lub pocztą lotniczą, jeśli zostały wysłane poza Republikę Cypryjską, lub komercyjną usługą kurierską i będą uważane za doręczone tylko wtedy, gdy faktycznie otrzymane przez Firmę pod adresem: Niniejszym przyjmujesz do wiadomości i potwierdzasz, że wszystkie takie metody komunikacji są dopuszczalne, a każda taka komunikacja zostanie uznana za odebraną przez Ciebie. Jeśli wolisz otrzymywać informacje w formie papierowej, poproś o to na piśmie za pośrednictwem strony „Kontakt” w naszej stronie internetowej. Pamiętaj jednak, że możemy nie być w stanie spełnić Twojej prośby.

23.3. Następujące metody komunikacji są uważane za Pisemne Powiadomienie od Firmy do Klienta: poczta elektroniczna, poczta wewnętrzna Platformy, faks, poczta, komercyjna usługa kurierska, poczta lotnicza lub strona internetowa Firmy.

23.4. Następujące metody komunikacji są uważane za Pisemne Powiadomienie Klienta skierowane do Firmy: poczta elektroniczna, faks, poczta, komercyjna usługa kurierska lub poczta lotnicza lub kurier komercyjny.

23.5. Bez uszczerbku dla pkt 23.9. wszelkie komunikaty przesyłane odpowiednio do którejkolwiek ze Stron (dokumenty, zawiadomienia, potwierdzenia, oświadczenia, sprawozdania itp.) uważa się za otrzymane:

 • W przypadku wysłania e-mailem, w ciągu jednej godziny po wysłaniu go e-mailem i pod warunkiem, że e-mail opuścił program Outlook nadawcy.
 • W przypadku wysłania pocztą wewnętrzną Platformy, niezwłocznie po jej wysłaniu.
 • W przypadku przesłania faksem, po otrzymaniu przez nadawcę raportu transmisji z jego urządzenia faksowego potwierdzającego otrzymanie wiadomości przez urządzenie faksowe odbiorcy.
 • W przypadku przekazania przez telefon, po zakończeniu rozmowy telefonicznej.
 • W przypadku wysłania pocztą, siedem dni kalendarzowych po wysłaniu.
 • W przypadku wysłania za pośrednictwem firmy kurierskiej, w dniu podpisania dokumentu odbioru takiego zawiadomienia.
 • Jeśli wysłane pocztą lotniczą, osiem dni roboczych od daty wysłania.
 • Jeśli zostały opublikowane na stronie internetowej Firmy, w ciągu jednej godziny po ich opublikowaniu.

23.6. W celu komunikacji z Klientem Firma wykorzysta dane kontaktowe podane przez Klienta podczas otwierania Konta Klienta lub później zaktualizowane. W związku z tym Klient ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Firmę o każdej zmianie danych kontaktowych Klienta.

23.7. Przefaksowane dokumenty otrzymane przez Firmę mogą zostać zeskanowane elektronicznie, a kopia zeskanowanej wersji będzie stanowić dowód.

23.8. Klient będzie mógł zadzwonić do Firmy w godzinach jej pracy. Firma może kontaktować się z Klientem poza godzinami pracy.

23.9. Wszelkie Pisemne Powiadomienia wysłane do Firmy muszą zostać dostarczone w Godzinach Pracy Firmy. Niezależnie od paragrafu 23.5., wszelkie Powiadomienia otrzymane poza Godzinami Pracy będą traktowane jako otrzymane następnego Dnia Roboczego.

Dane Osobowe, Poufność, Nagrywanie Rozmów Telefonicznych i Nagrania

24.1. Firmajest zobowiązana chronić dane osobowe osób fizycznych zgodnie z obowiązującym prawem

24.2 Zobowiązania Firmy dotyczą wszystkich osób, których dane osobowe może przetwarzać. „Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Firma pełni rolę administratora w odniesieniu do takich danych osobowych. Klient lub potencjalny Klient powinien przeczytać i zrozumieć Politykę Prywatności Firmy znajdującą się pod adresem https://www.xbmarkets.com/legal-documents/privacy-policy/.

24.3 Firma może zbierać informacje o kliencie bezpośrednio od Klienta lub potencjalnego Klienta (w jego wypełnionym Formularzu Aplikacji o Otwarcie Konta lub w inny sposób) lub od innych osób, w tym na przykład agencji informacji kredytowej, agencji zapobiegania oszustwom, banków, innych instytucji finansowych, dostawcy usług uwierzytelniających oraz dostawcy rejestrów publicznych.

24.4. Informacje o klientach, które posiada Firma, będą traktowane przez Firmę jako poufne i nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu niż w związku ze świadczeniem, administrowaniem i ulepszaniem Usług, przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy i kontrolami due dilligence, do badań i w celach statystycznych oraz w celach marketingowych. Informacje już udostępnione domenie publicznej lub już posiadane przez Firmę bez obowiązku zachowania poufności nie będą uważane za poufne.

24.5. Firma ma prawo ujawnić informacje o Kliencie (w tym nagrania i dokumenty o charakterze poufnym) w następujących okolicznościach:

 • Jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub nakaz sądu wydany przez właściwy sąd.
 • Na żądanie CySEC lub innego organu regulacyjnego sprawującego kontrolę lub jurysdykcję nad Firmą lub Klientem lub ich współpracownikami lub na terytorium którego Firma ma Klientów.
 • Organom rządowym i organom ścigania, jeśli jest to wymagane przez prawo oraz w odpowiedzi na inne żądania prawne i regulacyjne;
 • Odpowiednim władzom w celu zbadania lub zapobieżenia oszustwom, praniu pieniędzy lub innym nielegalnym działaniom.
 • Gdy jest to konieczne, aby Firma mogła bronić lub korzystać ze swojego prawa w dowolnym sądzie lub trybunale lub arbitrażu lub u Rzecznika Praw Obywatelskich lub innego organu rządowego;
 • W takim zakresie, w jakim jest to zasadnie wymagane do realizacji Zleceń oraz w celach pomocniczych w stosunku do świadczenia Usług.
 • Dostawcom usług płatniczych i bankom przetwarzającym Twoje transakcje;
 • Audytorom, wykonawcom lub innym doradcom przeprowadzającym audyty lub asystującym lub doradzającym w jakimkolwiek z naszych celów biznesowych; pod warunkiem, że w każdym przypadku odpowiedni specjalista zostanie poinformowany o poufnym charakterze takich informacji i również zobowiąże się do przestrzegania niniejszej powinności zachowania poufności;
 • W wymaganym zakresie i tylko dane kontaktowe innym usługodawcom, którzy tworzą, utrzymują lub przetwarzają bazy danych (elektroniczne lub inne), oferują usługi prowadzenia dokumentacji, usługi przesyłania wiadomości e-mail, usługi przesyłania wiadomości lub podobne usługi, które mają na celu pomóc Firmie w gromadzeniu, przechowywania, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Kliencie lub kontaktowania się z Klientem lub ulepszania świadczenia Usług na podstawie niniejszej Umowy.
 • Do Repozytorium Transakcji lub podobnej jednostki zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych (CCP) i repozytoriów transakcji (TR) (EMIR). Tylko w niezbędnym zakresie innym usługodawcom w celach statystycznych i usprawnienia marketingu Firmy. W takim przypadku dane będą przekazywane w formie zbiorczej.
 • Jeśli jest to konieczne, aby Firma mogła bronić lub korzystać ze swoich praw przed dowolnym sądem, trybunałem, arbitrażem, Rzecznikiem Praw Obywatelskich lub innym organem rządowym.
 • Na życzenie Klienta lub za zgodą Klienta.
 • Stronom trzecim, jeśli takie ujawnienie jest wymagane w celu wyegzekwowania lub zastosowania naszych Zasad i Warunków lub innych stosownych umów.
 • Następcom, cesjonariuszom, cesjonariuszom lub nabywcom, z Pisemnym Powiadomieniem skierowanym do Klienta na dziesięć Dni Roboczych i dla celów paragrafu 34.2. .
 • Informacje o Klientach są ujawniane w odniesieniu do podatników amerykańskich do Urzędu Skarbowego na Cyprze, który z kolei przekaże te informacje do IRS w USA zgodnie z ustawą o wypełnianiu obowiązków podatkowych dotyczących rachunków zagranicznych (FATCA) w USA i odpowiednią umową międzyrządową między Cyprem i Stany Zjednoczone.
 • Agencjom informacji kredytowej i agencjom ds. zapobiegania oszustwom, zewnętrznym dostawcom usług uwierzytelniających, bankom i innym instytucjom finansowym w celu sprawdzenia zdolności kredytowej, zapobiegania oszustwom, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, identyfikacji lub kontroli due diligence Klienta. W tym celu dane dostarczone przez Klienta będą monitorowane w dowolnej bazie danych (publicznej lub innej), do której Firma ma dostęp. Dane Klienta mogą być również wykorzytsane w przyszłości, aby pomóc innym firmom w celach weryfikacyjnych. Zapis takiej rewizji danych zostanie zachowany przez Firmę.

24.6. Jeżeli Klientem jest osoba fizyczna, Firma będzie wykorzystywać, przechowywać, przetwarzać i obsługiwać dane osobowe podane przez Klienta w związku ze świadczeniem Usług, zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 Ogólne rRozporządzenie o Ochronie Danych („RODO” ) oraz Ustawa o Ochronie Osób Fizycznych przed Przetwarzaniem Danych Osobowych i Swobodnym Przepływem Takich Danych 125(I)/2018, jak mogą one być od czasu do czasu zmieniane i/lub uzupełniane i/lub zastępowane.Firma jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi na jego żądanie kopii posiadanych danych osobowych Klienta (jeśli takie istnieją), pod warunkiem uiszczenia przez Klienta opłaty administracyjnej.

24.7. Zawierając niniejszą Umowę, Klient wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, zgodnie z przepisami RODO oraz Ustawą o Ochronie Osób Fizycznych przed Przetwarzaniem Danych Osobowych i Swobodnym Przepływem Takich Danych 125(I)/2018, jak mogą one być od czasu do czasu zmieniane i/lub uzupełniane i/lub zastępowane z powodów określonych w paragrafie 24.5 niniejszej Umowy Klienta.

24.8. Rozmowy telefoniczne i komunikacja między Klientem a Firmą, a także komunikacja wewnętrzna, która dotyczy spraw Klienta i/lub Transakcji i/lub Zleceń, będą rejestrowana i przechowywana, a nagrania będą wyłączną własnością Firmy. Klient akceptuje takie nagrania lub komunikaty jako rozstrzygający dowód nagranych w ten sposób rozmów. Kopia takich nagrań i komunikatów, jak również komunikatów wewnętrznych, które odnoszą się do spraw Klienta i/lub Transakcji i/lub Zleceń, będzie dostępna na żądanie Klienta przez okres pięciu lat, a na żądanie CySEC przez okres do siedmiu lat.

24.9. Klient akceptuje, że Firma może od czasu do czasu nawiązywać bezpośredni kontakt z Klientem w celu zarządzania warunkami Umowy.

24.10. Klient zgadza się, że Firma lub jakikolwiek Podmiot Stowarzyszony lub jakikolwiek inny podmio z tej samej grupy Firmy może, od czasu do czasu, kontaktować się z Klientem telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną lub pocztą w celach marketingowych, aby zwróćić uwagę Klienta na produkty lub usługi, które mogą go zainteresować lub przeprowadzić badania rynkowe. Jeżeli Klientem jest osoba fizyczna, komunikacja marketingowa będzie prowadzona wyłącznie za zgodą Klienta.

24.11. Zgodnie z Obowiązującymi Przepisami, Firma będzie przechowywać rejestry zawierające dane osobowe Klienta, informacje handlowe, dokumenty uzyskane podczas otwarcia konta, komunikację i wszystko inne, co dotyczy Klienta przez co najmniej pięć lat po rozwiązaniu Umowy.

Poprawki

25.1. Firma może uaktualnić Konto Klienta, zmienić typ Konta Klienta, zaktualizować lub wymienić Platformę lub ulepszyć usługi oferowane Klientowi, jeśli zasadnie uzna, że jest to korzystne dla Klienta i nie wiąże się to ze zwiększonymi kosztami dla Klienta.

25.2. Firma może również zmienić dowolne warunki Umowy (w tym niniejszą Umowę Klienta i jej Załączniki oraz Politykę Kategoryzacji Klientów, Fundusz Kompensat Inwestycyjnych, Podsumowanie Polityki Konfliktu Interesów, Podsumowanie Polityki Działania w Najlepszym Interesie i Realizacji Zleceń, Ostrzeżenie o Ryzyku, Procedury Składania Reklamacji przez Klientów) z jednego z następujących powodów:

(a) Jeżeli Firma zasadnie uzna, że:

 • zmiana ułatwiłaby zrozumienie warunków Umowy; lub
 • zmiana nie byłaby niekorzystna dla Klienta.

(b) Aby uwzględnić:

 • zaangażowanie jakiejkolwiek usługi lub udogodnienia, które Firma oferuje Klientowi; lub
 • wprowadzenie nowej usługi lub udogodnienia; lub
 • zastąpienie istniejącej usługi lub obiektu nowym; lub
 • wycofanie usługi lub funkcji, która stała się przestarzała lub przestała być powszechnie używana lub nie była używana przez Klienta w jakimkolwiek momencie w poprzednim roku lub której oferowanie przez Firmę stało się bardzo drogie.

(c) Aby umożliwić Firmie dokonanie uzasadnionych zmian w usługach oferowanych Klientowi w wyniku zmian w:

 • systemie bankowym, inwestycyjnym lub finansowym; lub
 • technologii; lub
 • systemie lub Platformie wykorzystywanych przez Firmę do prowadzenia działalności lub oferowania Usług objętych niniejszą Umową.

(d) W wyniku wniosku CySEC lub jakiegokolwiek innego organu lub w wyniku zmiany lub oczekiwanej zmiany w Obowiązujących Przepisach.

(e) Jeżeli Firma stwierdzi, że jakiekolwiek postanowienie Umowy jest niezgodne z Obowiązującymi Przepisami. W takim przypadku nie będzie opierać się na tym warunku, ale będzie go traktować tak, jakby odzwierciedlał odpowiednie Obowiązujące Przepisy i zaktualizuje Umowę, aby odzwierciedlała Obowiązujące Przepisy.

25.3. Przy każdej zmianie dokonanej zgodnie z ust. 25.2. i 25.3., Firma przekaże Klientowi Pisemne Powiadomienie z wyprzedzeniem co najmniej 15 Dni Roboczych. Klient przyjmuje jednak do wiadomości, że zmiana mająca na celu odzwierciedlenie zmiany Obowiązujących Przepisów może w razie potrzeby wejść w życie natychmiast.

25.4. W przypadku jakiejkolwiek zmiany Umowy, w przypadku której Firma zdecyduje się na przekazanie Pisemnego Powiadomienia za pośrednictwem publikacji na stronie internetowej, Firma przekaże również wspomniane Pisemne Powiadomienie.

25.5. Gdy Firma dostarczy Pisemne Powiadomienie o zmianach zgodnie z paragrafami 25.2 i 25.3. poinformuje Klienta o dacie wejścia tych zmian w życie. Uznaje się, że Klient zaakceptował zmianę w tym dniu, chyba że wcześniej Klient poinformuje Firmę o chęci rozwiązania Umowy i braku akceptacji zmiany. Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z odstąpieniem od Umowy w takim przypadku, poza kosztami należnymi za Usługi oferowane do czasu rozwiązania.

25.6. Firma ma prawo, od czasu do czasu, dodawać nowe lub rewidować swoje koszty, opłaty, obciążenia, prowizje, opłaty finansowe, swapy, warunki handlowe, zasady realizacji, zasady rolowania i czasy handlu, znajdujące się na stronie internetowej Firmy i/lub Platformie. Takie zmiany zostaną wprowadzone na stronie internetowej i/lub Platformie, a Klient jest odpowiedzialny za regularne sprawdzanie dostępności aktualizacji. W przypadku braku zdarzenia Siły Wyższej, Firma przekaże Klientowi pisemne powiadomienie na swojej stronie internetowej z wyprzedzeniem co najmniej 15 Dni Roboczych. Uznaje się, że Klient zaakceptował zmianę w tym dniu, chyba że wcześniej Klient poinformuje Firmę o chęci rozwiązania Umowy i braku akceptacji zmiany. Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z odstąpieniem od Umowy w takim przypadku, poza kosztami należnymi za Usługi oferowane do czasu rozwiązania.

25.7. Firma ma prawo dokonać przeglądu Kategoryzacji Klienta zgodnie z Obowiązującymi Przepisami i odpowiednio poinformować Klienta o zmianie przed jej wejściem w życie, z wyprzedzeniem co najmniej pięciu (5) Dni Roboczych. Niezależnie od paragrafu 25.1, zmiana Kategoryzacji Klienta może oznaczać również zmianę typu Konta Klienta Klienta. Uznaje się, że Klient zaakceptował zmianę w tym dniu, chyba że wcześniej Klient poinformuje Firmę o chęci rozwiązania Umowy i braku akceptacji zmiany.

Rozwiązanie Umowy i Skutki Rozwiązania Umowy

26.1. Bez uszczerbku dla praw Firmy wynikających z niniejszej Umowy do jej natychmiastowego rozwiązania bez uprzedniego powiadomienia Klienta, każda ze Stron może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, przekazując drugiej Stronie pisemne powiadomienie z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem.

26.2. Wypowiedzenie przez którąkolwiek ze Stron nie wpłynie na zobowiązania, które zostały już zaciągnięte przez którąkolwiek ze Stron, ani na żadne prawa lub obowiązki, które mogły już powstać na mocy Umowy lub jakichkolwiek Transakcji dokonanych na jej podstawie.

26.3. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy wszystkie kwoty do zapłaty przez Klienta na rzecz Firmy staną się natychmiast należne i wymagalne, w tym (ale bez ograniczeń) wszystkie zaległe koszty i wszelkie inne kwoty na rzecz Firmy, wszelkie opłaty i dodatkowe wydatki poniesione lub do poniesienia przez Firmę w wyniku rozwiązania Umowy.

26.4. Po wysłaniu zawiadomienia o wypowiedzeniu niniejszej Umowy i przed datą rozwiązania:

(a) Klient będzie zobowiązany do zamknięcia wszystkich swoich Otwartych Pozycji. Jeśli tego nie zrobi, po rozwiązaniu umowy Firma zamknie wszelkie Otwarte Pozycje;

(b) Firma będzie uprawniona do zaprzestania udzielania Klientowi dostępu do Platformy (Platform) lub może ograniczyć funkcjonalności, z których Klient może korzystać na Platformie (Platformach);

(c) Firma będzie uprawniona do odmowy przyjęcia nowych Zleceń od Klienta;

(d) Firma będzie uprawniona do odmowy Klientowi wypłaty środków z Konta Klienta, i zastrzega sobie prawo do zatrzymania środków Klienta w zakresie niezbędnym do zamknięcia pozycji, które zostały już otwarte i/lub spłaty wszelkich oczekujących zobowiązań Klienta zgodnie z umową.

26.5. Po Wypowiedzeniu mogą mieć zastosowanie dowolne lub wszystkie poniższe warunki:

(a) Firma ma prawo łączyć dowolne Konta Klienta, konsolidować Balanse na takich Kontach Klienta, jeżeli nie skutkuje to naruszeniem obowiązku stosowania ochrony przed ujemnym balansem na koncie, jeśli ma to zastosowanie;

(b) Firma ma prawo zamknąć Konto(a) Klienta;

(c) Firma ma prawo do wymiany dowolnej waluty;

(d) Firma ma prawo do zamknięcia Otwartych Pozycji Klienta;

(e) Jeśli Klient niedopuścił się nielegalnej działalności lub nie ma podejrzenia nielegalnej działalności lub oszustwa dokonanego przez Klienta lub instrukcji od odpowiednich władz i jeśli Balans jest na korzyść Klienta, Firma (po wstrzymaniu takich kwot, które według jej wyłącznego uznania uważa się za stosowne w w odniesieniu do przyszłych zobowiązań) wypłacić taki Balans Klientowi tak szybko, jak to praktycznie możliwe i dostarczyć mu oświadczenie pokazujące, w jaki sposób Balans został osiągnięty, oraz, w stosownych przypadkach, poinstruować dowolnego Pełnomocnika i/lub Powiernika, aby również zapłacił wszelkie należne kwoty. Środki te zostaną dostarczone do Klienta zgodnie z jefo Dyspozycjami. Rozumie się, że Firma będzie dokonywać płatności wyłącznie na konto Klienta. Firma ma prawo odmówić, według własnego uznania, dokonywania płatności na rzecz osób trzecich.

Siła Wyższa

27.1. Zdarzenie Siły Wyższej obejmuje między innymi każdą z poniższych sytuacji, które uniemożliwiają lub spawiają że jest niepraktyczne dla Firmy wywiązanie się z któregokolwiek z jej zobowiązań wynikających z Umowy:

(a) Działania rządu, wybuch wojny lub działań wojennych, groźba wojny, akty terroryzmu, stan wyjątkowy, zamieszki, niepokoje społeczne, sabotaż, rekwizycje lub jakakolwiek inna międzynarodowa katastrofa, kryzys gospodarczy lub polityczny.

(b) Siła wyższa, trzęsienie ziemi, tsunami, huragan, tajfun, wypadek, burza, powódź, pożar, epidemia, pandemia lub inna klęska żywiołowa.

(c) Spory pracownicze i lokaut.

(d) Zawieszenie obrotu na rynku lub likwidacja lub zamknięcie dowolnego rynku lub ustalenie minimalnych lub maksymalnych cen obrotu na rynku, do którego Firma odnosi swoje KNotowania, lub nałożenie limitów albo specjalnych lub nietypowych warunków obrotu na jakimkolwiek takim rynku lub regulacyjnego zakazu działalności jakiejkolwiek strony (chyba że Firma spowodowała ten zakaz), decyzje organów państwowych, organów organizacji samoregulujących się, decyzje organów zarządzających zorganizowanymi platformami obrotu, wyjątkowe warunki, w tym między innymi wystąpienie nadmiernego ruchu na poziomie jakiejkolwiek transakcji i/lub rynku jakiegokolwiek Instrumentu Bazowego lub nasze przewidywanie (działające rozsądnie) wystąpienia takiego ruchu.

(e) Moratorium na usługi finansowe, które zostało ogłoszone przez odpowiednie organy regulacyjne lub inne akty lub przepisy dowolnego organu lub organu regulacyjnego, rządowego, nadzorczego, regulacyjnego lub ponadnarodowego.

(f) Awaria, niewydolność lub wadliwe działanie jakiejkolwiek elektroniki, zasilania sieciowego i linii komunikacyjnych (nie spowodowane złą wiarą lub umyślnym zaniedbaniem Firmy).

(g) Jakiekolwiek zdarzenie, działanie lub okoliczności, na które Firma nie ma rozsądnego wpływu, a skutek takiego zdarzenia (zdarzeń) jest taki, że Firma nie jest w stanie podjąć żadnych rozsądnych działań w celu naprawienia naruszenia.

(e) niewypełnienie przez jakiegokolwiek dostawcę będącego stroną trzecią lub jakąkolwiek inną organizację odpowiednich obowiązków z jakiegokolwiek powodu.

27.2. Jeśli Firma stwierdzi w swojej uzasadnionej opinii, że wystąpiło Zdarzenie Siły Wyższej (bez uszczerbku dla innych praw wynikających z Umowy), Firma może bez uprzedniego powiadomienia i w dowolnym momencie podjąć dowolne lub wszystkie z następujących kroków, jeśli to konieczne:

 • Zawiesić lub zmodyfikować stosowanie któregokolwiek lub wszystkich warunków Umowy w zakresie, w jakim Zdarzenie Siły Wyższej uniemożliwia Firmie ich przestrzeganie lub sprawia, że nie jest ono praktyczne.
 • Podjąć lub zaniechać podjęcia wszelkich innych działań, które Firma uzna za właściwe w danych okolicznościach w odniesieniu do pozycji Firmy, Klienta i innych klientów.
 • Wyłączyć platformę (platformy) w przypadku awarii, w celu konserwacji lub uniknięcia uszkodzenia.
 • Anulować wszelkie Zlecenia Klientów.
 • Odmówić przyjęcia Zleceń od Klientów.
 • Dezaktywować Konto Klienta.
 • Zwiększyć wymagania dotyczące Depozytu Zabezpieczającego bez powiadomienia.
 • Zamknąć dowolne lub wszystkie Otwarte Pozycje po takich cenach, jakie Firma w dobrej wierze uzna za właściwe.
 • Zwiększyć spready.
 • Zmniejszyć dźwignię finansową.

27.3. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej Umowie, Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z awarii, przerwy lub opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli takie niepowodzenie, przerwa lub opóźnienie jest z powodu zdarzenia Siły Wyższej.

Ograniczenia Odpowiedzialności i Odszkodowania

28.1. W przypadku, gdy Firma dostarcza Klientowi informacji, rekomendacji, wiadomości, informacji dotyczących transakcji, komentarzy lub badań rynkowych (w biuletynach, które może zamieszczać na swojej stronie internetowej lub dostarczać subskrybentom za pośrednictwem strony internetowej lub w inny sposób), w przypadku kiedy nie doszło do oszustwa, umyślnego zaniedbania lub rażącego zaniedbania, Firma nie ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty, koszty, wydatki lub szkody poniesione przez Klienta wynikające z niedokładności lub błędu w podanych informacjach.

28.2. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, wydatki lub straty poniesione przez Klienta związane bezpośrednio lub pośrednio, między innymi z:

 • Jakimkolwiek błędem, awarią, przerwą w działaniu lub rozłączeniem Platformy (Platform) lub jakiemkolwiek opóźnienieniem spowodowanym przez Terminal Klienta lub Transakcje dokonywane za pośrednictwem Terminala Klienta, wszelkimi problemami technicznymi, awariami i usterkami systemu, awariami linii komunikacyjnych, sprzętu lub oprogramowania, problemami z dostępem do systemu, problemami z wydajnością systemu, dużym ruchem internetowym, naruszeniaem bezpieczeństwa i nieautoryzowanym dostępem oraz innymi podobnymi problemami i usterkami komputerowymi.
 • Jakimkolwiek niewykonaniem przez Firmę któregokolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy w wyniku Zdarzenia Siły Wyższej lub jakiejkolwiek innej przyczyny pozostającej poza jej kontrolą
 • Działania, zaniechania lub zaniedbania osób trzecich.
 • Każdą osobą uzyskującą Dane Dostępu Klienta, które Firma wydała Klientowi przed zgłoszeniem przez Klienta niewłaściwego wykorzystania jego Danych Dostępu.
 • Nieupoważnionymi osobami trzecimi mającymi dostęp do informacji, w tym adresów elektronicznych, komunikacji elektronicznej, danych osobowych i Danych Dostępu w przypadku, gdy powyższe są przekazywane między Stronami lub jakąkolwiek inną stroną, za pośrednictwem Internetu lub innych środków komunikacji sieciowej, poczty, telefonu lub innego elektronicznego oznacza.
 • Jakimkolwiek ryzykiem, o którym mowa w Ostrzeżeniu o Ryzyku.
 • Materializacją ryzyka walutowego.
 • Wszelkimi zmianami stawek podatkowych.
 • Występowania Poślizgu.
 • Poleganiu przez Klienta na funkcjach takich jak Trailing Stop, Expert Advisor i zlecenia Stop Loss.
 • Nietypowymi warunkami rynkowymi.
 • Wszelkimi działaniami lub zaniechaniami (w tym zaniedbaniami i oszustwami) Klienta i/lub jego Autoryzowangeo Przedstawiciela.
 • Decyzjami handlowymi Klienta lub jego Autoryzowanego Przedstawiciela.
 • Wszystkimi Zleceniami złożonymi przy użyciu Danych Dostępu Klienta.
 • Treścią, poprawnością, dokładnością i kompletnością wszelkich komunikatów rozpowszechnianych za pośrednictwem Platformy (Platform).
 • W wyniku angażowania się Klienta w Social Trading (jeśli dotyczy).

28.3. Jeżeli Firma, jej dyrektorzy, urzędnicy, pracownicy, podmioty stowarzyszone lub agenci poniosą jakiekolwiek roszczenia, szkody, zobowiązania, koszty lub wydatki, które mogą powstać w związku z wykonaniem lub w wyniku wykonania Umowy i/lub w związku ze świadczeniem Usług i/lub w związku z korzystaniem z Platformy, wówczas Firma, jej dyrektorzy, urzędnicy, pracownicy, podmioty stowarzyszone lub agenci nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, a obowiązkiem Klienta jest zwolnienie Firmy z takiej odpowiedzialności.

28.4. Firma w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za jakiekolwiek wynikowe, specjalne, przypadkowe lub pośrednie straty, szkody, utratę zysków, utratę możliwości (w tym w związku z późniejszymi ruchami rynkowymi), koszty lub wydatki, które Klient może ponieść w związku z Umową, świadczeniem Usług lub korzystaniem z Platformy.

28.5. Łączna odpowiedzialność Firmy wobec Klienta nie przekroczy opłat uiszczonych na rzecz Firmy za świadczenie Usług i korzystanie z Platformy (Platform) na podstawie niniejszej Umowy w odniesieniu do konkretnego Klienta .

Oświadczenia i Gwarancje

29.1. Klient oświadcza i gwarantuje Firmie, co następuje:

 • Ma ukończone 18 lat lub wiek, w którym zgodnie z prawem dowolnej jurysdykcji, która ma do niego zastosowanie, ma prawo zangażować się w działalność związaną z inwestycjami finansowymi.
 • W przypadku, gdy Klientem jest osoba fizyczna, Klient jest zdrowy na umyśle i zdolny do podejmowania decyzji dotyczących własnych działań.
 • Nie istnieją religijne lub narodowościowe ograniczenia co do rynków lub instrumentów finansowych, na których Transakcje będą kierowane do realizacji.
 • Żadne z działań podjętych w ramach Umowy nie będzie naruszać żadnego prawa lub zasady mającej zastosowanie do Klienta lub jurysdykcji, w której Klient jest rezydentem, ani żadnej umowy, którą Klient jest związany lub która ma wpływ na aktywa lub fundusze Klienta.
 • Klient nie będzie korzystał z Własności Intelektualnej, Platformy lub strony internetowej w sposób sprzeczny z niniejszą Umową lub w niedozwolonych lub niezgodnych z prawem celach, oraz że będzie korzystał z Własności Intelektualnej, Platformy i strony internetowej wyłącznie na rzecz swojego Konta Klienta, a nie w imieniu jakiejkolwiek innej osoba.
 • Klient jest należycie upoważniony do zawarcia Umowy, składania Zleceń oraz wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
 • Klientem jest osoba fizyczna, która wypełniła Formularz Aplikacji o Otwarcie Konta lub osoba, która wypełniła Formularz Wniosku o Otwarcie Konta w imieniu Klienta, jeśli jest do tego należycie upoważniona.
 • Klient działa jako zleceniodawca, a nie agent, przedstawiciel, powiernik lub powiernik w imieniu innej osoby. Klient może działać w imieniu innej osoby tylko wtedy, gdy Firma wyrazi na to wyraźną zgodę na piśmie i pod warunkiem otrzymania wszystkich wymaganych przez dokumentów w tym celu.
 • Informacje przekazane Firmie przez Klienta w Formularzu Aplikacji o Otwarcie Konta oraz w dowolnym późniejszym czasie są i będą prawdziwe, dokładne i kompletne, a dokumenty przekazane przez Klienta są ważne i autentyczne.
 • Klient zapoznał się i w pełni zrozumiał warunki Umowy, w tym informacje zawarte w Załącznikach.
 • Klient zapoznał się i w pełni zrozumiał warunki Umowy, w tym informacje zawarte w Załącznikach.
 • Klient nie jest Osobą Zajmującą Eksponowane Stanowisko Polityczne i nie pozostaje w żadnym związku (na przykład, nie jest krewnym lub wspólnikiem biznesowym) z osobą, która zajmuje lub zajmowała w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy eksponowane stanowisko publiczne. Jeżeli powyższe oświadczenie jest nieprawdziwe oraz w przypadku, gdy Klient nie ujawnił tego już w Formularzu Aplikacji o Otwarcie Konta, poinformuje o tym Firmę tak szybko, jak to możliwe, a także powiadomi Firmę, jeżeli na jakimkolwiek etapie w trakcie trwania niniejszej Umowy staje się Osobą Zajmującą Eksponowane Stanowisko Polityczne.
 • Klient nie pochodzi z USA, AUSTRALII, KANADY ani z terytoriów krajów i/lub z żadnego innego kraju, w którym mogą istnieć lub zostać nałożone specjalne warunki prawne, sankcje lub ograniczenia.
 • Klient przeczytał i zrozumiał Ostrzeżenie o Ryzyku.
 • Klient wyraża zgodę na przekazanie informacji o Umowie za pośrednictwem strony internetowej lub poczty elektronicznej.
 • Klient potwierdza, że ma stały dostęp do sieci Internet i wyraża zgodę na przekazywanie mu przez Firmę informacji, w tym między innymi informacji o zmianach warunków, kosztów, opłat, niniejszych Umów, Polityk oraz informacji o charakterze i ryzyku inwestycji poprzez zamieszczenie takiej informacji na stronie internetowej lub w wiadomości e-mail. Jeżeli Klient sobie tego życzy, może zażądać przesłania ich pocztą lub faksem.

Reklamacje i Spory

30.1. Jeśli Klient chce zgłosić reklamację, musi wysłać wiadomość e-mail do Firmy z wypełnionym „Formularzem Reklamacji” znajdującym się na naszej stronie Procedura Reklamacji. Firma postara się rozwiązać ją bez zbędnej zwłoki i zgodnie z Procedura Reklamacji.

30.2. W przypadku zaistnienia sytuacji, która nie jest wyraźnie objęta niniejszą Umową, Strony zgadzają się spróbować rozwiązać sprawę w dobrej wierze i uczciwie oraz poprzez podjęcie działań zgodnych z praktyką rynkową.

30.3. Prawo Klienta do podjęcia kroków prawnych pozostaje nienaruszone przez istnienie lub stosowanie jakichkolwiek procedur reklamacyjnych, o których mowa powyżej.

Obowiązujące Prawo Właściwe oraz Obowiązujące Przepisy

31.1. Jeżeli porozumienie nie zostanie osiągnięte w sposób opisany w paragrafie 30.1, wszelkie spory i kontrowersje wynikające z Umowy lub z nią związane będą ostatecznie rozstrzygane przez sąd w Republice Cypryjskiej.

31.2. Niniejsza Umowa podlega prawu Republiki Cypryjskiej.

31.3. Wszystkie transakcje w imieniu Klienta podlegają Obowiązującym Przepisom i wszelkim innym władzom publicznym, które regulują działanie Cypryjskich Firm Inwestycyjnych, wraz z ich okresowymi zmianami lub modyfikacjami. Firma jest uprawniona do podjęcia lub zaniechania podjęcia wszelkich działań, które uzna za niezbędne w celu zapewnienia zgodności z Obowiązującymi Przepisami i właściwymi regułami rynkowymi. Wszelkie takie środki, jakie mogą zostać podjęte, będą wiążące dla Klienta.

31.4. Wszelkie prawa i środki zaradcze przyznane Firmie na mocy Umowy mają charakter kumulatywny i nie wykluczają żadnych praw ani środków zaradczych przewidzianych przez prawo.

Klauzula Salwatoryjna

32.1. Jeżeli jakakolwiek część niniejszej Umowy zostanie uznana przez właściwy sąd za niewykonalną lub niezgodną z prawem lub sprzeczną z jakąkolwiek zasadą, regulacją lub prawem dowolnego Rynku lub regulatora, ta część zostanie uznana za wyłączoną z niniejszej Umowy od początku, a niniejsza Umowa będzie interpretowana i egzekwowana tak, jakby to postanowienie nigdy nie było zawarte, a legalność lub wykonalność pozostałych postanowień Umowy lub zgodność z prawem, ważność lub wykonalność tego postanowienia zgodnie z prawem i/lub regulacjami wszelkich innych jurysdykcji, nie ma to wpływu.

Niewykorzystanie Praw

33.1. Niedochodzenie przez którąkolwiek ze Stron zadośćuczynienia za naruszenia lub nienaleganie na ścisłe wykonanie jakiegokolwiek warunku lub postanowienia niniejszej Umowy lub niewykorzytanie przez Stronę jakiegokolwiek lub części jakiegokolwiek prawa lub środka prawnego, do którego Strona jest uprawniona na mocy niniejszej Umowy, nie stanowi dorozumianego zrzeczenia się tego prawa.

Cesja Praw

34.1. Firma może w dowolnym momencie sprzedać, przenieść, scedować lub odnowić na osobę trzecią dowolne lub wszystkie swoje prawa, korzyści lub obowiązki wynikające z niniejszej Umowy lub wykonanie całej Umowy, pod warunkiem dostarczenia Klientowi Pisemnego Powiadomienia z wyprzedzeniem 15 Dni Roboczych. Można to zrobić bez ograniczeń w przypadku fuzji lub przejęcia Firmy ze stroną trzecią, reorganizacji Firmy, likwidacji Firmy lub sprzedaży lub przeniesienia całości lub części przedsiębiorstwa lub aktywów Firmy na stronę trzecią.

34.2. Uzgodniono i zrozumiano, że w przypadku przeniesienia, cesji lub nowacji, o których mowa w paragrafie 34.1 powyżej, Firma ma prawo ujawnić i/lub przekazać wszystkie Informacje o Kliencie (w tym między innymi dane osobowe, nagrania, korespondencję, raporty due diligence i dokumenty identyfikacyjne , pliki i rejestry, historię transakcji Klienta) przenoszą Konto Klienta i Pieniądze Klienta zgodnie z wymaganiami, pod warunkiem dostarczenia Klientowi Pisemnego Powiadomienia z wyprzedzeniem 15 Dni Roboczych.

34.3. Klient nie może przenosić, cedować, obciążać, odnawiać lub w inny sposób przekazywać lub rzekomo korzytsać takich praw lub obowiązków Klienta wynikających z Umowy.

Autoryzowany Przedstawiciel

35.1. Firma może w niektórych przypadkach zaakceptować składanie Zleceń lub obsługę innych spraw związanych z Kontem Klienta lub niniejszą Umową przez Autoryzowanego Przedstawiciela w imieniu Klienta, pod warunkiem, że Klient powiadomi Firmę na piśmie o wyznaczeniu takiego Przedstawiciela i ta osoba jest zatwierdzona przez Firmę, spełniając wszystkie specyfikacje Firmy w tym zakresie.

35.2. O ile Firma nie otrzyma od Klienta Pisemnego Powiadomienia o wygaśnięciu upoważnienia Autoryzowanego Przedstawiciela, Firma, bez uszczerbku dla paragrafu 35.4 poniżej, ma prawo do dalszego przyjmowania Zleceń i/lub innych dyspozycji dotyczących Konta Klienta przez tego Przedstawiciela w imieniu Klienta, a Klient uzna takie zlecenia za ważne i wiążące dla niego.

35.3. Pisemne Powiadomienie o wygaśnięciu upoważnienia Autoryzowanego Przedstawiciela musi wpłynąć do Firmy z wyprzedzeniem co najmniej 5 Dni Roboczych przed datą wygaśnięcia upoważnienia.

35.4. Firma ma prawo (ale NIE obowiązek wobec Klienta) do odmowy przyjęcia Zleceń i/lub innych dyspozycji dotyczących Konta Klienta od Autoryzowanego Przedstawiciela w każdym z następujących przypadków:

(a) jeśli Firma ma uzasadnione podejrzenie, że Autoryzowany Przedstawiciel nie jest prawnie dozwolony lub odpowiednio upoważniony do działania w takim charakterze;

(b) wystąpił przypadek Niedotrzymania Zobowiązań;

(c) w celu zapewnienia przez Firmie zgodności z odpowiednimi zasadami i/lub praktykami rynkowymi, Obowiązującymi Przepisami lub innymi obowiązującymi przepisami prawa; lub

(d) w celu ochrony interesu Klienta.

Konta Wspólne

36.1. W przypadku, gdy Klientem są dwie lub więcej osób, zobowiązania wynikające z Umowy mają charakter solidarny. Wszelkie ostrzeżenia lub inne zawiadomienia przekazane jednej z osób tworzących Klienta uważa się za przekazane wszystkim osobom tworzącym Klienta. Każde Zlecenie złożone przez jedną z osób tworzących Klienta będzie uważane za złożone przez wszystkie osoby tworzące Klienta.

36.2. W przypadku śmierci lub niezdolności umysłowej jednej z osób, które tworzą Klienta, wszystkie środki znajdujące się w posiadaniu Firmy lub jej Przedstawiciela zostaną przeznaczone na rzecz i na polecenie osoby pozostałej przy życiu, a wszystkie zobowiązania i zobowiązania wobec Firymy będą należne od osoby pozostałej przy życiu.

Załącznik 1 – WARUNKI HANDLU CFD

Zakres i Inne Wiążące Warunki

1.1. Niniejszy Załącznik ma zastosowanie wyłącznie do Klientów handlujących Instrumentami Finansowymi CFD.

1.2. Rozumie się, że dodatkowe warunki, wymagania, cechy, funkcjonalności i ograniczenia mogą mieć zastosowanie do handlu kontraktami CFD, które są dostępne na odpowiedniej Platformie, a Klient zgadza się, że im podlega, a Firma ma prawo do ich zmiany zgodnie z postanowienia niniejszej Umowy Klienta; w związku z tym Klient zgadza się sprawdzić takie zmiany przed złożeniem nowego Zlecenia CFD.

1.3. Zlecenia na kontrakty CFD są realizowane zgodnie z „Podsumowanie Polityki Działania w Najlepszym Interesie i Realizacji Zleceń” dostępnym na stronie internetowej.

Rodzaje zleceń CFD

2.1. W Firmie można składać następujące Zlecenia CFD, w zależności od rodzaju Konta Klienta, które Klient posiada:2.1. Następujące Zlecenia CFD mogą być składane w Firmie, w zależności od rodzaju posiadanego Konta Klienta:

 • Poprzednio Notowane. Nowe Zlecenia przesłane przez Klienta z odniesieniem do otrzymanej wcześniej ceny realizacji.
 • Zlecenia realizowane zgodnie ze specyfikacjami Klienta po cenie limitu lub wyższej do ich realizacji, anulowania lub wygaśnięcia.
 • Zlecenia są realizowane natychmiast po najlepszej dostępnej cenie w systemie.
 • Zakres Rynku Zlecenia są realizowane natychmiast po najlepszej dostępnej cenie w systemie, o ile Poślizg mieści się w określonym przedziale.
 • Zlecenia są aktywne, ale nie są realizowane, dopóki cena rynkowa nie osiągnie ceny wywoławczej zlecenia. Zlecenia są następnie realizowane jako zlecenia rynkowe lub zlecenia zakresu rynkowego, w zależności od tego, czy odpowiednie pole jest określone.
 • Stop Limit. Zlecenia są aktywne, ale nie są realizowane, dopóki cena rynkowa nie osiągnie ceny wywoławczej zlecenia. Zlecenia są następnie realizowane jako zlecenia limit po cenie limit zlecenia lub lepszej.
 • Jedno anuluje drugie (ang. One Cancels the Other (OCO)). Zamówienia OCO składają się z dwóch zamówień złożonych oddzielnie i powiązanych identyfikatorami zamówień (dodaj tutaj, co oznaczają identyfikatory liter).

Składanie, Anulowanie lub Usuwanie Zleceń oraz Realizacja Zleceń Klientów

3.1. Zlecenia mogą być składane, realizowane i (jeśli jest to dozwolone) zmieniane lub usuwane w Godzinach Handlu dla każdego typu kontraktów CFD umieszczonych na stronie internetowej Firmy i/lub Platformie, zgodnie z okresowymi zmianami wprowadzonymi przez Firmę.

3.2. Zlecenia Oczekujące, które nie zostały zrealizowane, zachowują ważność do następnej sesji giełdowej (w stosownych przypadkach).

3.3. Zlecenia Rynkowe, które nie zostały zrealizowane, ponieważ nie ma wystarczającego wolumenu, aby je zrealizować, nie pozostaną skuteczne i zostaną anulowane.

3.4. Wszystkie otwarte pozycje spot zostaną przeniesione na następny Dzień Roboczy po zamknięciu sesji na odpowiednim Rynku Bazowym, z zastrzeżeniem praw Firmy do zamknięcia otwartej pozycji spot. Wszelkie otwarte pozycje forward zostaną rolowane po wygaśnięciu Firmy do zamknięcia otwartej pozycji forward.

3.3. Zlecenia są ważne zgodnie z rodzajem i terminem danego Zlecenia, określonymi przez Klienta. W przypadku nieokreślenia czasu ważności zlecenia obowiązuje ono na czas nieokreślony. Firma może jednak usunąć jedno lub wszystkie oczekujące zlecenia na poziomie Stop Out, jak określono w punkcie 7.6 poniżej niniejszego Załącznika.

3.4. Zlecenia nie mogą być zmieniane ani usuwane po umieszczeniu ich na rynku. Zlecenia Stop Loss i Take Profit mogą zostać zmienione, nawet jeśli transakcja została umieszczona na rynku, o ile są one większe niż określony poziom (w zależności od symbolu handlowego).

3.5. Klient może zmienić datę wygaśnięcia Zleceń Oczekujących lub usunąć lub zmodyfikować Zlecenie Oczekujące przed jego wykonaniem, jeżeli nie jest ono ważne do anulowania (ang. Good till Cancelled (GTC)).

3.6. Firma zaaranżuje w Systemie Realizacji realizację wszystkich Zleceń złożonych przez Klienta ściśle w zgodzie z ich warunkami. Firma nie ponosi odpowiedzialności za sprawdzanie dokładności jakiegokolwiek Zlecenia.

3.7. Zlecenia CFD są realizowane jako:

CFD na pary walutowe:

 • Zlecenia Take Profit (T/P) są realizowane po określonych cenach;
 • Zlecenia Stop Loss (S/L) ustawione dla pozycji typu lock są realizowane po pierwszych cenach rynkowych;
 • Zlecenia limit są realizowane po ustalonych cenach;
 • Zlecenia Kup Stop i Sprzedaj Stop na otwarcie pozycji są realizowane po pierwszych cenach rynkowych.

Kontrakty CFD na inne Aktywa Bazowe:

 • Zlecenia Take Profit (T/P) są realizowane po określonych cenach;
 • Zlecenia limit są realizowane po ustalonych cenach;
 • Zlecenia Stop Loss (S/L) są realizowane po pierwszych cenach rynkowych;
 • Zlecenia Kup Stop i Sprzedaj Stop są realizowane po pierwszych cenach rynkowych.

3.8. W trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, w odniesieniu do wszystkich indywidualnych transakcji CFD Klienta, Firma zaaranżuje realizację Zleceń Klienta z innym podmiotem (System Realizacji) i nie będzie działać jako zleceniodawca, ale jako agent w stosunku do Klienta . Lista tych instytucji pojawia się na naszej stronie internetowej i/lub w naszej „Podsumowanie Polityki Działania w Najlepszym Interesie i Realizacji Zleceń”.

3.9. Firma nie jest zobowiązana, o ile nie uzgodniono inaczej w Umowie, do monitorowania lub doradzania Klientowi w sprawie statusu jakiejkolwiek Transakcji lub zamykania Otwartych Pozycji. Jeśli Firma zdecyduje się to zrobić, będzie to miało charakter uznaniowy i nie będzie uważane za zobowiązanie do kontynuacji.

3.10. Obowiązkiem Klienta jest zawsze być świadomym swojej pozycji.

3.11. Notowania pojawiające się na terminalu Klienta oparte są na notowaniach Sysyemu Realizacji i są orientacyjne, w związku z czym rzeczywista cena realizacji może się różnić w zależności od warunków rynkowych. Na przykład, jeśli na Rynku Bazowym występuje duża wolatylność, realizacja Zlecenia może ulec zmianie ze względu na czas realizacji. Klient może także zapytać o cenę, ale otrzyma pierwszą cenę, która będzie na rynku, co może skutkować pozytywnym lub negatywnym Poślizgiem dla Klienta.

3.12. W przypadku, gdy Firma nie jest w stanie zrealizować Zlecenia ze względu na cenę lub rozmiar lub z innego powodu, w zależności od rodzaju Zlecenia, Zlecenie może zostać odrzucone lub zrealizowane częściowo . Firma oferuje realizację zleceń STP, jednakże ponowne notowania ze strony Firmy nie są możliwe.

Ceny, Prowizje, Opłaty za Finansowanie, Swapy

4.1. Ceny BID i ASK Firmy pojawiających się na Platformie dla danego kontraktu CFD są obliczane w odniesieniu do ceny odpowiedniego Instrumentu Bazowego, którą Firma uzyskuje z zewnętrznych źródeł referencyjnych stron trzecich (tj. systemu realizacji). Aby to wyjaśnić, Systemy Realizacji uzyskują własne ceny (ceny BID i ASK) Aktywów Bazowych dla danego kontraktu CFD z renomowanych zewnętrznych źródeł referencyjnych stron trzecich (tj. dostawców cen). Systemy realizacji wykorzystują następnie te ceny do obliczenia własnych zbywalnych cen dla danego kontraktu CFD i dostarczają je Firmie. Firma z kolei udostępnia Klientom na swojej Platformie własne ceny. Należy zauważyć, że w przypadku większości typów kontraktów CFD Firma może zdecydować się na zwiększenie spreadu. Różnica między cenami BID i ASK podanymi dla danego kontraktu CFD to Spread. Pomiędzy cenami BID a ASK, które System Realizacji podaje Klientom, w porównaniu z cenami, które uzyskuje z zewnętrznych źródeł referencyjnych stron trzecich dodaje marżę do Spreadu. W przypadku innych rodzajów kontraktów CFD Firma nie podnosi cen oferowanych Klientom, ale zamiast tego pobiera oddzielną Prowizję. Prowizje Firmy pojawiają się na stronie internetowej pod adresem https://www.xbmarkets.com/legal-documents/costs-and-associated-charges/

4.2. W celu otwarcia pozycji na niektórych typach kontraktów CFD Klient może być zobowiązany do uiszczenia opłat za finansowanie, których wysokość zostanie ujawniona na stronie internetowej Firmy. W przypadku opłat za finansowanie, wartość Otwartych Pozycji w niektórych typach kontraktów CFD jest zwiększana lub pomniejszana o dzienną opłatę za finansowanie „stopa swap” przez cały okres obowiązywania kontraktu.

4.3. Swapy są n aliczane o północy (00:00 CET), gdy pozycja jest otwarta przez noc .

Loty

5.1. 1 (jeden) standardowy rozmiar lota to jednostka miary określona dla każdego kontraktu CFD. Firma może oferować loty standardowe, mikroloty i miniloty według własnego uznania, zgodnie z definicją w Specyfikacjach Kontraktu lub na stronie internetowej Firmy.

Trailing Stop, Expert Advisor i zlecenie Stop Losss

6.1. Klient zgadza się, że operacje handlowe z wykorzystaniem dodatkowych funkcji Terminalu Transakcyjnego Klienta, takich jak Trailing Stop i/lub Expert Advisor, są wykonywane całkowicie na odpowiedzialność Klienta, ponieważ zależą one bezpośrednio od jego terminala handlowego, a Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

6.2. Klient zgadza się, że złożenie Zlecenia Stop Loss niekoniecznie ograniczy straty do zamierzonych kwot, ponieważ warunki rynkowe mogą uniemożliwić wykonanie takiego Zlecenia po ustalonej cenie, a Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności

Wymagania Depozytu Zabezpieczającego /Marginesu

7.1. Klient zapewni i utrzyma Początkowy Depozyt Zabezpieczający i/lub Depozyt Zabezpieczający w takich limitach, jakie Firma, według własnego uznania, może określić w dowolnym momencie na podstawie Specyfikacji Kontraktu dla każdego typu kontraktu CFD. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.xbmarkets.com/about-xbmarkets/

7.2. O ile nie wystąpiło Zdarzenie Siły Wyższej, Firma ma prawo do zmiany wymagań dotyczących Depozytu Zabezpieczającego, umieszczając post na stronie internetowej i/lub Platformie), a także Firma ma prawo zastosować nowe wymagania dotyczące Depozytu Zabezpieczającego dla nowych pozycji.

7.3. Firma ma prawo do zmiany wymagań dotyczących Depozytu Zabezpieczającego bez uprzedniego powiadomienia Klienta w przypadku Zdarzenia Siły Wyższej, a zwłaszcza w przypadku niestandardowych warunków rynkowych. W tej sytuacji Firma ma prawo zastosować nowe wymagania dotyczące Depozytu Zabezpieczającego do nowych pozycji oraz do pozycji już otwartych.

7.4. Bez uszczerbku dla pkt 13.1. Umowy Klienta, Firma ma prawo do zamknięcia po cenach rynkowych i/lub ograniczenia wielkości Otwartych Pozycji Klienta oraz do odrzucenia nowych Zleceń Klienta w każdym z następujących przypadków:

 • Firma uważa, że występują Niestandardowe Warunki Handlowe.
 • Wartość zabezpieczenia Klienta spada poniżej wymaganego minimalnego Depozytu Zabezpieczającego.
 • W dowolnym momencie Kapitał (bieżące balans, w tym otwarte pozycje) jest równy lub mniejszy niż określony procent Depozytu Zabezpieczającego (zabezpieczenia) potrzebnego do utrzymania otwartej pozycji.
 • Firma składa wezwanie do uzupełnienia Depozytu Zabezpieczającego (Margin Call) (w tym w sytuacji, w której Platforma automatycznie powiadamia Klienta), a Klient go nie spełnia.
 • System Realizacji nie może wykonać Zlecenia; na przykład dlatego, że nie jest w stanie określić ceny rynkowej Instrumentu Bazowego.
 • System Firmy odrzuca Zlecenie z powodu ograniczeń handlowych nałożonych na Konto Klienta.
 • Kiedy Poziom Zabezpieczenia osiągnie 50% (stosunek kapitału własnego do Marginesu na Koncie Klienta), pozycje Klienta zaczną się automatycznie zamykać po cenach rynkowych (poziom Stop Out 50%), a Firma ma prawo odrzucić nowe Zlecenie.

7.5. Firma nie ma obowiązku kierowania do Klienta Wezwań do Uzupełnienia Depozytu Zabezpieczającego (dopuszczając sytuację, w której Platforma automatycznie ostrzega Klienta o osiągnięciu określonego procentu Marginesu na Koncie Klienta). Jeśli jednak Firma dokona Wezwania do Uzupełnienia Depozytu Zabezpieczającego, Klient powinien skorzystać z jednej lub wszystkich trzech opcji, aby poradzić sobie z tą sytuacją:

 • Ograniczyć ekspozycję (zamknąć transakcję); lub
 • Zabezpiecz swoje pozycje poprzez hedge(otworzyć przeciwne pozycje do tych, które ma teraz) podczas ponownej oceny sytuacji; lub
 • Zdeponować więcej pieniędzy na swoje Konto.

7.6. Depozyt Zabezpieczający musi być wpłacony w środkach pieniężnych w Walucie Konta Klienta.

7.7. Klient zobowiązuje się nie tworzyć ani nie posiadać żadnych zabezpieczeń ani nie wyrażać zgody na cesję lub przeniesienie jakiegokolwiek Depozytu Zabezpieczającego przeniesionego na Firmę.

7.8. Rozumie się, że po złożeniu Zlecenia, do czasu jego realizacji i zamknięcia , Depozyt Zabezpieczający będzie wyraźnie widoczny w Balansie, ale ponieważ służy jako zabezpieczenie utrzymania otwartej pozycji, będzie niedostępny do wypłaty.

Rozliczanie Transakcji

8.1. Po zakończeniu Transakcji zastosowanie ma jedna z poniższych zasad:

(a) Klient ponosi odpowiedzialność za różnicę, jeżeli Pozycją jest:

(i) Sprzedaj, a cena zamknięcia Pozycji jest wyższa niż cena otwarcia; lub

(ii) Kup, a cena zamknięcia Pozycji jest niższa niż cena otwarcia.

(b) Klient otrzyma różnicę, jeżeli Pozycja jest:

(i) Sprzedaj, a cena zamknięcia Pozycji jest niższa niż cena otwarcia; lub

(ii) Kup, a cena zamknięcia Pozycji jest wyższa niż cena otwarcia.

8.2. O ile Strony nie postanowią inaczej, wszelkie kwoty, za które którakolwiek ze Stron odpowiada na podstawie pkt.

8.1 niniejszego Załącznika są płatne niezwłocznie po zamknięciu lub wygaśnięciu Pozycji. Klient niniejszym upoważnia Firmę do obciążenia lub uznania odpowiedniego Konta Klienta odpowiednimi kwotami przy zamykaniu każdej Pozycji.

Zachęty

9.1. Opłata, prowizja lub korzyść niepieniężna nie zostaną uznane za dopuszczalne, jeżeli świadczenie odpowiednich usług na rzecz Klienta jest stronnicze lub zniekształcone w wyniku opłaty, prowizji lub korzyści niepieniężnej.

9.2 Rozumie się, że Firma organizuje wykonanie Zleceń Klienta z innym podmiotem (System Realizacji) i nie wykonuje ich sama jako zleceniobiorca wobec Klienta. Niniejszym informuje się Klienta, że w przypadku niektórych typów kontraktów CFD, tylko wtedy, gdy Firma pobiera od Klienta osobne Prowizje (jak wyjaśniono w paragrafie 4.1 niniejszego Załącznika), Firma płaci również miesięczne prowizje na rzecz Systemu Realizacji.

9.2 Rozumie się, że Firma organizuje wykonanie Zleceń Klienta z innym podmiotem (System Realizacji) i nie wykonuje ich sama jako zleceniobiorca wobec Klienta. Niniejszym informuje się Klienta, że w przypadku niektórych typów kontraktów CFD, tylko wtedy, gdy Firma pobiera od Klienta osobne Prowizje (jak wyjaśniono w paragrafie 4.1 niniejszego Załącznika), Firma płaci również miesięczne prowizje na rzecz Systemu Realizacji.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 73.57% of retail investor accounts lose money when trading CFDs . You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money. Please consider our Risk Disclosure.

X